Nw BBS

 找回密码
 注册
查看: 12310|回复: 4

全武器图鉴

[复制链接]

0

主题

0

好友

333

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1831 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-12 11:39:23 |显示全部楼层
作者:逆向狂风  首发 bbs.newwise.com
7 h! z/ F5 i5 h- d' D: Z9 q/ V- L3 N) ~
表注:【】内为可能得到的武器洞数,塔低层为1~15,中层为16~30,高层为31以上
6 a8 \; W' H; e. N2 s# Q$ }, F" X* I2 G
怪物掉落武器资料不全,如果有发现错误和补充的请在后面跟帖,在此先谢谢各位捉虫的筒子们
% Y" {: P9 |4 r7 H4 v* t# Y4 l! R我并不是很会排版,大家就将就着看吧

8 u* J8 b- F' b, T& z% I & O" Z+ x: B: E
更新:4.25 增加部分怪物掉落武器或迷宫宝箱得到武器数据
* f# z1 h8 F- _- k2 O         感谢5# wc3footman 提供部分资料" n8 W  H) k1 R- e
% m9 B# E: y" _
武器名称

7 |$ u: G) [0 W0 U$ W$ I
适用职业

8 v. D' ]/ c% A
物攻
4 E; `' l: _: |% Y
魔攻

" B7 u7 r. y* O, C4 p, |
特性
/ ?+ F9 y: ~4 m$ a+ \
获得方法

, t3 t. b9 P1 f  m/ y; K2 a
短剑. \+ A  q* a4 f. R; e  Q' F6 L+ Q
服,拳,萨系列除外6 @8 M3 ~/ n  Y8 E9 X
170 n* [; O  g1 s9 _
0+ Q$ p2 _9 `8 v0 ]0 p0 r, N
店【0~3
* i% c1 n% u. ]& S% i支线34+ E  T+ m& `0 q: q* a+ L) v+ P3 [
塔低层【0~4: f* p1 H/ \( @; j
卡特短剑8 e+ T8 u' M) E/ R4 a
同上$ ?5 a, N7 n9 l7 ^$ E1 F+ S/ R( b/ X
30& J. E: K" b, L& J4 z
0
8 ]# r& X/ j4 g+ B
店【0~3
* y: S2 n1 Y- P塔低层【0~4
易燃短剑
* h! t7 ]+ p# w' J- x
同上
- n) `9 @: B& R' l1 m
391 }1 H: l2 g7 K! p: L. j
0: ]8 h) a7 h- a
同上
黑曜石短剑同上39
# S1 P. Q" k0 S+ S7 b4 ~0 o
0& ~2 f6 i8 ~6 N6 d& w
同上
渔夫短剑同上
; r# A$ k3 G: ?6 y. m$ t6 T
39
' t/ R$ l! k% G( p9 p/ r
0' x, }' F* n( \
同上
刺枣短剑同上
/ K% P( Z: K; C' o; B5 q7 c
39
( w# y; T8 A! _9 W6 Y* L7 S
02 z, `5 A/ j! @4 n8 M
同上
笨拙短剑同上
, n5 p# k4 t/ m, Z+ e* l/ h
43/ p# P1 F8 p  h) G1 J. B5 R9 v' F
0
7 ~- j' c6 t, I! n; ]
同上
月灵剑同上
/ |2 Y+ L( [$ H+ F
50
, E3 K7 ?0 ~: ?+ l+ d
0
1 r" J8 ?, b# J5 c$ w- T
无  攻击命中回复SP塔低层【0~4】
诅咒的短剑同上
& u; E* C2 m) J  m' g; f
556 e5 V  N: g: W9 `+ d) G
0$ T/ c5 p$ L' B6 B* J3 \2 }
无 低几率给予敌人诅咒店【0~33 V9 G* P6 k  M$ g5 y
僵尸【0~1】# |& S: ~, u& l# U, n
塔低层【0~4
, G' b2 t. z* J) X# ~
德克剑同上
1 Z! ]- c7 ]6 r8 r8 D; H
59
) d; R* I0 i/ O, P
02 B) B  ~# q% ?4 H& |
同上
巨毒短剑同上
% B, p/ g5 W8 i8 {" o2 w, F/ v& T
64
% Z: h9 v8 Q; X- o2 {
0+ b( Z1 P9 ~1 G1 w# e7 }, ~7 g

6 Y9 m2 z/ h% s  y4 J, G: b0 b4 [低几率使敌人中毒
流氓【0~1】
  J6 A5 t$ E1 b+ ^7 k同上6 z+ S; F2 A. P# a% v
华丽短剑同上! {1 O( x" ?+ F  ^: ]$ y6 L3 V
708 r; _. C/ j- d' A6 C/ z% r9 c* w
0
" ^. r0 Z& A% v1 R/ j8 s7 \+ ?
6 r. |# |5 n% D$ ?
Int+8
200~4
大驹短剑同上, A# R" x3 M$ U$ i7 c9 D
73
# v# j5 O$ T0 C7 i# C8 B
0
7 e7 z0 K/ ?* _
店【0~32 v+ p3 D/ n, }/ y1 j  J, y2 F
塔低层【0~4
厨刀同上
5 N$ Q5 N: C4 ~5 ~% D. ^
758 O# U% t3 }" G7 z2 m
0
9 d0 u. x9 p1 Y& B
9 u! ]& p' E: u
暴击率+10
伊斯拉【0~2
; N; F9 q6 g/ w塔中低层【0~4
锄草短剑同上
* Y( v" a! }' L! F2 D" H8 A
80
( v; f4 \; W% d0 i- \% s
0# @' S; q, R$ F' z& X

4 c# i2 X% d" w' d- H5 F, J& i对植物系有特效
塔中低层【0~4
战斗短剑同上) v7 M# `6 L7 b" u  i/ t
80
3 z+ X& s$ h/ S$ ~. C
0
. F& T  {1 v) d! s5 @! o6 Y, \
7 g/ ?$ S' E9 T
对人形怪物有特效
流氓【0~1】
9 S/ f3 t: a- x5 r塔中层【0~4! g, n" D) n; Q' n% P) U
(破甲短)锥同上; F! ^- h; D6 Q$ |% K% o5 A% v+ w
80) S# c, f" K6 ]4 E. g( O
07 J  S# W, ]& q5 u
  G9 V8 Y4 A2 e2 b8 O
物防越高伤害越大
SM女王【0  a- S" i9 L5 h7 B9 f- y: n
200~4
考尔德剑盗系列$ s, b4 Z# z7 _: g8 h
80) @8 k% c- I! ]7 o7 d( y) V
0
/ t' x, X! G2 s& Y3 Z9 V, R! ?- x
店【0~34 v6 a7 \4 g5 @, p2 g
塔中层【0~4
双刃短剑服,拳,萨系列除外: t1 a- B9 C) X- `1 I' q. ]
871 n0 ]0 O+ V  h7 ?8 A. i7 ]
0
, d: X! j" U8 A
店【0~3+ l) J4 ^6 Q! p$ S5 m8 `$ D+ }
塔中层【0~4
幸运短剑同上# ^, D- Z9 e: g+ e' |
90
& Q4 t1 Z9 a0 J: l- p) g, m! \3 u
08 ~3 A3 }# e& Z$ j
* d3 ~, k" W( @2 C2 B2 J* y* [
Luk+6
鬼女【0" [: p6 F& r4 W. a9 m, V+ E
塔中层【0~4
除灵短剑同上
/ W; ~9 D+ z2 L: j. M( s/ G
90; `0 m) k7 p  S9 P
0
' n2 z. j- G5 s! _3 `" r$ \2 b/ p) }5 K; x

3 }$ _6 [# ~! _2 v对恶魔系有特效
塔中层【0~4
长柄短剑同上
$ x9 O6 p/ y4 Y7 F5 ]# x, _( [' {
105
' h9 S" V- Q6 l% y# @! b
0: V: R+ z' Y3 {3 C& J" C
塔中层【0~4
天龙短剑同上
0 }+ u, N8 \2 H5 L6 y3 b- J! B' S
1102 |* \$ ]* P* u6 |
0
& t# B8 v# e8 Y  a- H+ B, K; q; }

# G$ e0 Y- o3 ?5 i/ L对龙形怪物有特效
塔中层【0~4
大马士革剑同上) R# W6 N+ n+ S* a: r3 R7 z! ]
118
1 G( w, n- q3 j
0
  _. g+ D! A/ Z0 v, i# Y' T
店【0~3' z: v7 Z2 q3 c' w: [( p
塔中层【0~4
妖短剑泣神怨盗系列  w) O( E0 i3 A1 y/ E- a6 H: {( i
140$ g; `, U# q9 g' d
0+ A/ B3 z) p; O9 t' S, `

3 t; c& W' z8 A- T' n攻速增加
支线192
& i5 A; @* g. b& U/ @, e7 N40以上【0~4
砂尘短剑服,拳,萨系列除外
" r) P1 u0 j2 e% z  X  {
140- F8 R. x3 {. R5 l  J3 C; i
0
3 {; E& Q# v- D$ l
, e2 w8 q" U+ Z, F5 M2 q  J
塔中层【0~4
反击短剑法,巫
" L: U. ?" O8 W( n3 ^
140& d0 D" e+ m' p) y/ L& X2 ?# q
0
: f! o. V6 }9 ~) N6 ]  @: R2 N
% U3 P0 S: e& v' K
暴击+15) b2 k" r2 ?/ S9 b
同上
卡卡普剑服,拳,萨系列除外: B& N4 J9 p+ p; W' ]
148, J& Q/ ~3 o0 B& g2 `2 N) L
0+ w- i' A# ~- T

! ^: z; @, [9 Q/ ~# h
450~4
魔短剑 暗噬同上3 {: ?( t. S+ f, d! c
180
; [% b7 ]2 W  _0 p
0+ Y5 h6 h" Y% ?
& b, ~1 H# a7 ?
物防减半,回避+20
支线542
: t" R6 o6 p2 b( A7 f" f  N塔顶【0~4
; g8 u; O- M% G# m
: X$ A4 [9 h' }5 z9 x
长剑
$ X/ F. W& t" J& x! r3 J, `
剑,盗,商暗系列
3 J/ F$ M# ~# _- T
25! B% u/ @' @* I7 E8 R
0
& N' W! u. J2 [6 S
店【0~3
. r( U, R- k% F塔低层【0~4
圆月刀" {& ~/ R, {: y) {
同上
* z$ P* |; s6 [* F, \9 V
39
/ l' F6 Q/ M: h! b
0
  Z" h! h8 L9 h& N8 D+ P
同上
厚刃剑
4 K; a! ^$ x5 K1 C% l
同上& I, I0 y! S) [( e* j9 o4 D2 y
530 {* Y" h7 {( Y  }" Z
0
& ^0 F5 i* e2 Y5 F$ J
同上
击刺长剑" N5 m, E9 p- d: q
同上2 w, T; j/ o3 T1 Q1 I9 l. F
70
# k1 p9 E7 I% L6 l. `
0" B% S: _: l# @9 ]* H$ S5 s
1 _% f' ~$ K5 u8 N& ?
同上
生鱼片刀: [9 L+ Y( }2 Q9 G9 X
同上
: w% M: }0 _7 B) Q
75
7 ^  P- T9 L1 N! G' q+ {; k+ B
0& w# D1 }3 n0 e- w: H
支线73
7 k4 d9 J" M! d. E. m9 I( [塔中层【0~4
弯刀
+ C) f: Q. T2 ~
同上
. R" O. E" c2 F' X& q2 b' H
85
# i* v( c5 s9 s! N: W
02 Y6 C, q* \  K+ ~0 R
某些小怪% G% K, j' G% I2 I
店【0~3" k  ]' r/ ?2 q3 H+ m3 y
塔中层【0~4
烈阳剑& N7 k8 v% M# y
同上
1 L+ T! h$ `) g5 A  g1 ~
85( o& F9 I, |, F5 z* w, C) N9 v$ Z# R
00 S2 w& {1 S0 n
攻击时吸收对方HP50%消费15SP店【0~3
. z" K8 G" }7 V  n- h7 D5 p( E某小怪* A1 P4 A5 S" O9 W) L
沙漠北部 宝箱【20 i8 J2 ~0 B2 G7 l& l
塔低层【0~4
兽人刀( ]1 P5 T* G" g+ R2 m
同上4 w1 {" F8 s2 t2 J# [4 a: d
905 `7 W# h) z) z8 }, x
08 g( ]9 H, R; Z
兽人战士(长)【0
7 ?- B, V5 v3 u% n; J店【0~3
, z& u" r2 N; w" T$ H9 ^- R塔低层【0~4
圆柄马刀
3 n& L. O0 P( k; o' E" _
同上
/ t6 K/ h5 T' B$ }* |; B
100
# c' \7 [! ?( p% [' q6 s  T- x3 ~* |0 i
04 F3 q3 I+ [9 T$ X: Z0 F# a5 y3 H
店【0~3
6 T. e2 \6 [# \; S塔低层【0~4
水灵之刀
7 L- E5 I$ s5 P
同上: `5 W4 b2 r" X8 A) }0 W
100) W' B$ R3 O; B. e! A6 ^
0* C( }, r3 d( |7 w$ D0 M
6 w6 S* A7 I  o1 [  x8 Z
对火属性有特效
塔低层【0~4
火灵之剑' I4 W- [; K+ h
同上7 ~2 ~) Z# N/ i1 ]+ }
100
. {0 ~+ r5 f, {/ J4 r
04 d1 B3 d  u6 M2 \) J1 K6 }

$ X2 d$ V$ o% ~2 K1 x9 l( N& {对地属性有特效
塔低层【0~4
寻宝之剑
( u4 L$ w) |0 e6 M; U
同上
3 F% U) T# _7 F. N
104
1 T1 x/ I( J7 Q- f" o
0% U# z0 u1 P' x2 [$ ^: }2 ^
店【0~3# @3 Z  j& m5 Y8 s$ T
爱丽丝【0】; C# `9 _5 h9 U/ y6 ~0 h
塔中层【0~4
2 O1 ~' E6 N9 T1 `2 t: R- ^
骑兵之剑% _- M. g* d% e9 f
同上0 p. w- B& L: \, {1 `
115
' y8 A  M- e4 {" V
0
5 X1 o# V$ A. i% X, _# i
同上
慕恋0 `2 p: Q# w) M  ?  j2 i
同上! t: ^; }" D" q% J2 \) Y
115
. D# u5 e% P  o# s( n
0
; w4 L' ^. w7 j. r  n/ M- c* m
塔中层【0~4
海东剑5 d5 k8 U0 c+ @1 ~
同上
  R# z8 {& U( j
1203 F: x1 x) q5 J9 c# Y! h1 V! c
0
6 ?' i; |8 [) v

& Z/ H/ [) S. J. n! N8 |* @5 VInt+3
店【0~4
$ z3 g" v$ m, ^& Y: D) E8 v塔中层【0~4
多刃尖刀* Y. N/ W# m& r4 ~" H% i
同上
+ @6 z. m0 G. u; j5 P8 Q
120
6 `. j8 T" l6 m3 y
0
5 M* f  b+ r9 s& b+ ]3 D
+ d1 R' x; u0 [1 B5 A% z
对人形怪物有特效
塔中层【0~4
日本刀
- v: v4 I8 }1 ~7 Q3 r
同上
5 n( ~% s; r2 \, Q7 P9 p
130
3 O( C5 U/ F0 U. C& R
0% S# G% D. F6 u. n7 R' _7 Y9 K9 K/ ^
店【0~3( I! x) C) b2 W0 B
塔中层【0~4
利剪剑
! S0 F! F* n% _* ]
同上
" T& O7 k5 n7 r6 ]/ j
140
$ _3 R5 V" n4 E+ I$ p# Y7 `
00 o' B/ b8 i. `7 `- t0 a" w  O9 c1 w
2 K# h# {! b7 a& t3 L8 q
对植物系有特效
塔中层【0~4
混沌剑
0 }% |- l- `3 B: u2 l
同上4 e) K9 ~/ M9 p9 t' `
140
0 d4 q* m0 G6 c8 _% o3 q4 h
0
4 M2 Y% w# Q( h3 X9 R

, D) R  P* i" i攻击时耗费1SP
僵尸【0~1】- v; U4 b. b/ Y( N5 J
塔中层【0~4( d5 n& Y0 [" D7 z
寻矿之剑( b* X- g2 l0 X1 J8 r% |
同上
2 V* A2 }3 m8 [5 C/ s
140
) s8 Z) U* W: ?' B) }4 e: q
0$ E: @/ U2 S. j% y; i& l4 b
店【0~3
2 d& S% r9 k" D0 m塔中层【0~4
0 B7 t2 j' y' ~7 F+ [
水纹剑" J: m. L$ N  d. d; B6 U+ Z
剑系列3 |& a2 `7 f  x2 s# U. V2 \  o
150
0 i! \' L0 p* R1 E
0
7 m. D4 f& E' f0 X$ {! E4 [8 Y
300~4/ B& A7 d" I" Y& S. z5 z
狂击之剑
5 O" I, K& H( {6 [4 A+ M# l* {
剑,盗,商系列
3 O5 e- S1 S$ j- a9 R. m% P% I" ^  c
150+ c/ P- b4 ~  w% P  A; K
0; I" a- y( F# X% s$ @$ `9 D+ U
* j2 \; |0 j% c1 a+ x
Str+2
SM女王【0
' l& r( g) @& _' E8 ?8 q! w塔高层【0~4
& M( L& Y1 C5 d) Q. e1 s& _" z
石中剑) {1 C8 T8 y  L9 F- Y/ O
同上
/ Q+ X& C% E; k7 W+ W; r- f3 {
150
" H. B) [; Q% i  m  Q: H+ h
0
5 J" L! {- p- r, s
. c8 ^0 U( d: W+ f/ t( C
Int+5dex-1luk+10
350~4
首领剑) s  k- t6 r9 O+ F: N/ s9 }
同上
+ |7 a1 `0 w. Q/ P4 J
150! q8 p# G+ t$ X$ @+ h: M- {6 j
0# f; N" d+ J  s2 Q9 r& J: w! S
S/A/V/I/D/L+2+ _. x# _* P) q
BOSS有特效,受到通常怪物伤害增加
40以上【0~4
妖剑 弑光
+ N" V; P9 H5 h) Y8 V4 m
同上
3 X) y) g  C: H1 y; Q" m) p1 _& u
1702 C' W/ b* H# E# W% p( ?
0) ]1 b4 X+ c3 u. V# W  X( |+ D
dex+35 c. Q& V8 M8 v! p# [) e0 e( ]) R
对念属性有特效
同上
魔刀 吞神1 J8 [# q2 W; J' c- w$ b3 i
同上
- n' b7 l8 |' G! |0 Z3 W
2006 e' d% Q, O  E
0' D% N" G/ Y7 F
: ^0 H+ E7 W1 t9 D% u
攻击时受到伤害
塔顶【0~4

# @" Z2 a, T: V% x* K! E7 T5 |0 b
8 @- Y1 k4 D1 D5 ~2 S
, y- E9 c" d) C. {% u# T" s
武士刀  k* A3 c6 ]8 q: t4 H/ ?0 m
剑系列
0 R% F: G. V/ ~& I
60
# u1 |6 b6 ^, O8 P
0
+ [8 k( X. i0 R1 S) ~" B" f% F2 o
, ^& R$ p& g& w' R0 b
店【0~3
& b$ t2 x& V9 q! j3 d塔中层【0~3
! M& {6 [& J% F1 x) V  A
双手剑
- X: M% r6 ?0 A" J8 M+ J
同上
$ J8 I' [9 e1 ^" i
90
' e3 _: O' Q. T: x5 s1 |
0
: X- V0 X1 ?2 W6 N' b+ y* k

+ t- e- G5 P/ c! ?! H
店【0~3
( X, m1 A5 K; x9 u塔中层【0~4
' f. @# {1 O% j; m
亚尔特剑
3 T4 \; L6 O0 k8 W% U
同上
  P# P/ u4 k$ n& w. t6 C
115
$ ^- {8 P5 h5 s7 N4 S& |
0
: {5 r+ O3 V1 a# w2 f

. ]# Q7 M" F; n7 Q+ o% Y( D
同上0 E/ g* ]. K! R/ a/ I; G7 _
双手重剑
) X, |, t- A0 d
同上9 D  o+ M5 G2 h5 i
140; P: a0 x" z: A. ?" H. ^1 a8 W1 U
0* H; A4 z' g1 q$ V- E; N
  w! z( F. M' k1 F, ~4 G2 f7 e
同上
3 c+ M3 e7 z' |
龙牙剑5 E$ l' j7 D" L) o2 V& p; R
同上
0 R/ ~. D8 m1 ?1 }' [
150
! m( }( }. T2 `5 r$ f* i/ T$ o
0% o3 ^$ N  [- g& C
! e, F/ u" j# _
对龙族有特效
* L0 [/ Y0 E3 e! x
生化研究所1F 宝箱【1】- h, r" ?( K3 ]* V* D
200~4" o. p. f' N+ k" J/ V; X: F; s$ s

+ X  K8 v7 K) J  v. e) O2 _
村正
2 b6 ]* a0 Y1 E% [& a$ C
同上5 k0 {% Z. t' g, g
155* G" q$ b! F; S, r& K& ^
0
3 c# k) b# d( J9 }6 e
暴击率+20/ g, b; K# U5 _' W; s# g
攻速增加
! P  r8 W+ X3 Q/ l) R
邪骸浪人【0
6 I' j+ {7 k/ B9 r250~42 D0 U7 o! `7 e) K/ ]. q/ L- o
死神之剑
: {% D+ Q& _1 l; k  ?; O
同上
7 C( }: m: V5 Y7 k1 O( S; Z
155
1 [& v. S  C. K0 j
0
2 ~& {2 N, i- q8 Z5 V+ c
增加对人形系的伤害,增加受到伤害' E0 u6 Z* q! N! P
支线6622 h8 g3 u! T/ p
塔中层【0~4
" y$ {( A5 `3 f  B- Y; Y# s; L- G! R
双手巨剑
9 B" L  o- H$ w' r& |5 p
同上
5 q+ A& `* J; i2 S7 S! J
160
, h/ E- ~9 c. a$ {- J( W- P; F
0; h$ v+ F& H5 o- {

+ \1 Q$ p( P% g4 M: _
店【0~3$ j/ K8 W; Q2 u. K
塔中层【0~4
; d9 U- l) ~( N! v+ P# }& B3 x
风灵大剑  a( R4 e2 p" L5 Q
同上7 |/ v8 D8 j3 P0 v( v. T
160
1 B2 a" I% E$ i! A, k7 `5 g
0/ d/ n. [4 h4 Q6 R/ H% `+ m4 ?7 B/ o

" E5 W5 \( Q/ }8 y对水属性有特效
0 f" J2 J/ n# X1 ]( L
同上
* p3 b0 y. o# H) B' ?+ E
亚兰斯之剑
4 K& U3 g9 H% B# p3 Y) R. P
同上2 Q" ?6 C. h3 c8 e
1756 m- ~3 q5 J* p1 [2 x
0  J; I6 z: \& U, W4 B& i$ c

( R9 y/ V) ]! ~  S( ~9 mvit+10
- H& o$ j4 \# y& c+ t  Z! Z
恶魔女仆【0】
' i! I% ]: t. {2 g4 C8 D. ^2 `; B  [8 E塔高层【0~4
9 X# V  |$ E1 }$ v9 C2 q. v) K
0 V; d6 K- w5 n# @) |9 ?# V/ G! R" E
十字巨剑
8 ?: c% |: L- i3 g" @$ e
同上: w) Z" i# }7 M0 O- f- w
180) r; k: ]& b' ^' A% {
0
3 p7 V1 [" X; Z2 m

, D8 E* y  c# s+ P4 p. ]
店【0~3
9 T) e- X3 @, K/ F- @  _/ ]: \塔高层【0~4
5 l& \7 k( E+ N) m: f
正宗
7 W6 {' P7 j+ q) O$ ^8 x# C
同上
& n4 H6 c& ^% K$ D& _/ m% w8 [
2002 z& b4 ]" Y- b
0
9 t( a0 B$ P* W! H. i, S
str-5 回避+30
6 M, g, Q! x! i& R5 f- z
邪骸浪人【01 u: i7 e4 o; L9 x
塔顶【0~4
/ R5 h2 ~: f1 F9 h( D* {' X* |
( d" B$ @0 P% p0 v* h
巨大双手剑
( b) x8 _# y4 C0 [# P- P+ d4 C
同上( V/ k0 @4 Y/ P, |! d5 T+ e% r  Z+ e
200
& K* D0 {8 Z* U5 n3 T
0" t0 C) @$ p* c5 I& ?, Y+ B
- ~; M6 c1 X2 S7 A" e8 k
支线872
0 }9 T+ ]# p% A: X& s! U塔顶【0~4
/ w" b' B' e) G) H3 s: L1 Z
! E8 F- [: \5 b6 U, V

6 g0 ]( i- Z+ L
木仓
* U  F, [1 n% E5 Y# Z; g3 g
长戟  g! B% D" ?: l
剑系列
  ]3 W& F! @  ?7 k" t! e' U
28
  |3 z6 R2 g0 o- A
0
* S1 \' S6 E& h; a) j

4 [+ C& c8 b* _; r8 e  s- I1 p
店【0~3
! u; }: J( R, P* I  x& Y塔低层【0~4
( g9 d; ~7 s" b0 X
长矛- s+ w& [6 J1 w' i* u  I
同上; `7 D3 h* n  e( u
44
* D7 c- I3 Z; k* g6 b+ y
08 \4 e7 Y. T. G5 g1 F+ l/ l
4 P& C3 {/ j3 [3 U0 `* ?$ Y
店【0~36 T/ c7 l9 k; t; h
塔低层【0~4
2 a/ p; Y9 I  t
步兵矛
+ e* U: G. K) k4 ~$ `. i& n% l( @2 K
同上" i$ @5 Q: K" b$ Z/ ^8 V" e8 Z
60$ F6 X: r' y0 u! x0 L/ |$ k
0
+ x6 x- u  a# G8 x2 M# S. m+ c1 M

% l4 ^% {) B% N
店【0~3' Q/ [5 ]8 q6 F3 h" o
塔低层【0~4* C+ ]( ~2 V: b  N8 Y
邪灵之矛8 y7 U1 x1 R8 m8 D
同上
/ A( |# m" |+ N+ P" @9 g$ m7 S: X
95
& C. q. h& n8 f" [, P5 I, L, d8 b
0
- F) k7 g7 r/ i5 j- ^4 e
攻击时回复SP& _  b8 e/ y% V
店【0~3
  N- V' M9 t! k2 Y5 t伊拉斯【0】4 A/ c0 U1 A/ g2 E, U3 b
塔中层
1 E/ D9 }7 \: f* p8 ]

6 k+ b, V6 |7 r# H2 D* A
(魔力之)矛7 p$ F# m' e4 P" `; M' Y) c
同上
" d. U* z2 X( A4 b
100+ L# U, H9 K* t/ r1 u
0' L9 X$ ?* E, O2 I+ d) H3 L& w
8 P5 [- j9 g3 n" L+ J
对无属性有特效. g4 o- I5 {8 t" M3 |9 J
塔高层【0~4% V+ |  X1 }, l. `
刚尼尔长矛
1 ~  j8 q. w9 {# @/ w1 _8 K
同上% t0 f4 ~6 v9 e6 P$ L% t6 F" I! ?" K
120- D  A! _  Y* a1 @( L1 x1 P. ~3 x
0
4 \! p' \- X! R; T. o4 b# z
/ b' k- p. Q2 C1 s
dex+30
一定几率发动必中攻击/ Y$ ~2 T* N% Q4 ]' v5 P
古城 宝箱【13 C; _+ m1 }/ {7 V6 g; ^7 \' J* ?
塔高层【0~4% T0 [4 O+ g/ j" l
地灵之矛* p7 a. n0 D  J9 l7 j0 K
同上
) e5 Y- S. v/ T; D! H; t9 C! c1 _8 L/ y
120
- z- i9 [  ~7 \. x9 ?7 D
0
5 ^2 `. |7 {4 y& n; e$ U
HP+300 SP-60' |2 D8 O! q; L
同上
4 M, b- j) ~# ?, I$ o* o: I
镰戟
" M  b3 q: r  ~" e9 b
同上: v& W0 }" X  V9 L
160
" p8 n& U8 [, J3 Z
0. M7 I3 g9 z8 X8 H
str+1 int+2 dex+1
; j! r. y+ i1 _  {: G) R- U/ t
同上6 q3 R' q2 c8 |; h. i7 s, e
* v/ ?# l% w  j! h- d5 c# Y
7 y, g/ T, T& u$ K$ {" K
木仓
+ ^& e+ }  Z* J9 j: X' }
弯刃长矛, N7 f9 Z* z' D) Z  j7 M2 k6 k3 B- \
剑,骑( s0 r% n0 i0 b( g8 j
84' n( p3 l6 J) Y2 {' d) R/ s8 ?- d
09 H0 s/ s2 o& ]- g( y# R

- Z# f3 q0 k1 s9 W0 v  \0 K0 W
店【0~3. k7 v; l. i# L  Z* R
塔低层【0~4
7 f2 T7 Q8 k$ d3 @% U" r
长木仓
& B$ W- e/ s- j1 c- a
同上
$ m4 A' q7 G; h' z2 F# a$ v
104
5 z. m& d! J/ C/ i, i+ e6 j
0  s# n8 L4 ]* F9 d5 P
* A( G1 Z- y! }! H) h
同上& c' T7 I; P# d& l
双刃长戟6 c3 H$ L$ b2 {2 L
同上
( C- O$ w8 E, u" y' q( ^
124
; f; _$ c/ x  I& y
0
  M! B) r9 }$ f

, k3 `/ g, s* x4 @+ U" `
店【0~3/ |# \" A! q' ?9 T% F, ^
塔中层【0~4
5 Q( ^9 k  N6 i7 M3 l) g% j
德瑞伊长戟
. v  `* r; y" w1 H* [4 f0 a
同上# \& t* J: g/ h+ |
150
3 }4 k7 ^  p0 L  q7 Z8 X( I
0' D. }0 K4 {+ E* K0 [

) L! N% v0 O8 X6 c' {! n; R/ v
店【0~3- K  l- a9 z3 q$ w2 v
塔高层【0~4: d6 ?3 T2 q7 A+ q; X
加野矛( P" C* a2 K8 M2 C0 U" b
同上
  l* }, n4 T9 k' S9 Z, `$ m
160. ]' o, U$ A" ]0 o
02 b- r6 {: y- E/ D8 y
( ?! }9 C) o- q0 ?
对龙族,BOSS特效8 h+ v9 o- ?# L; m
同上
" v' R4 K+ ?* c/ u, a, a) \1 _
斧锤长矛
9 P; F( U( C# J9 R. W
同上) R# Z1 j# A# F7 i. ?
165
% _! @0 W# b" }- }6 w/ K1 U
0
2 h! E! E* X! o, Z- w- M
5 h/ c0 Q# b+ A* b0 F( H
店【0~3
3 @3 K- f$ q/ O) S塔高层【0~4
风灵之矛
" T9 C' j+ l" U1 R$ Y# ^* B: o0 P
同上
8 G: F2 D, _" u- o! c0 x0 |
170
( f% O& b2 ]0 h* g7 G- \2 X
09 ?6 b. s3 q" ?5 n3 H

2 V% q" c: d2 W& ?6 d低几率使敌人沉默* o$ S" i6 F0 y- }* w- N5 l4 l
同上
死神之镰, K/ @' m! r9 A! X) c7 C7 ]' b
同上
, c5 M9 {. \4 b0 z: o
180
  J- I- ^  x$ E4 [
09 A2 p) H6 i0 B4 h: q
回避+10暴击+202 Z+ Q! b6 {: h7 K$ \* E. J+ w9 @
小巴风特【0~1# M7 s$ ]5 \* |9 x8 S( a
塔高层【0~4
朗基努斯之矛' `' Z% Q1 `) h4 x
同上! Z. R! C+ R) p
180/ q7 n4 D+ ^! }% J  `
0; [5 e! P2 M9 [- w% ]  z
4 y: t: [7 D+ w' c" R; J' C5 O  a& \
塔高层【0~4
修尔特长矛6 T5 q0 W! }0 f9 v2 d) U% s2 g6 h* m+ l
同上
8 b$ l3 }) x! j
1839 x1 g" r! R, q2 {
0
+ d9 ?: i( q. r* t( b7 |
6 z- V0 y: q. J. Q) w
对动物系有特效
1 E# y6 j  f8 g, q: D. {
鸟男爵【0】7 P1 O  |+ I# r
塔高层【0~4
骑士木仓% c1 E6 |" l( g
同上
1 j* b$ [3 I+ |
185
* Y$ P: q, G4 x8 N9 u' d- y6 J9 F
0, d- }# u) w0 _3 R$ ~$ r

$ C" e7 |, |8 \
店【0~3
  o& I9 J) H5 i1 J5 X1 p; [塔高层【0~4
圣光之戟4 `/ N- W5 p- u! D
同上6 s) f) b  K2 x6 Y/ `  O
190
# G: H9 e7 d( y* t) P$ `# P7 `
0& l- Z) b; d8 `$ I4 n
攻击时低几率回复HP
% S$ e/ `3 S  S. J6 @, [& x1 t8 z
恶魔男仆【0】
5 I. Y0 F& A: u$ G7 F9 z塔顶【0~4
! i& J4 j0 G# {+ X; e
火灵之矛
6 |  }8 w, a9 L0 `8 _7 l4 i  i
同上" ^! L! q: V* g, u" i. i
200# m8 t+ @8 N5 I! K
02 j8 _. a  q: ^
str+3
: ]+ S! i. l* |1 j  B. I8 n5 J0 Y. G对地属性有特效
- b7 a+ \; i# v1 I( y. z" D2 x* b
同上
7 P$ ]4 ^  o" T4 ^0 K; k: q

. U. A6 [/ J4 J+ Y& j
$ v/ P4 ]7 w4 N* \; A/ k, u  T! T* |0 C
5 j% s+ o2 P$ u/ P& `4 T% k
剑,铁,盗,暗系列2 ^$ z3 E8 y1 B) n
38% |3 \8 s7 a- t  x' b; e, ]4 ~% b
0# I8 W; g6 ^4 W3 _5 Q' F
: G. ?2 m: t* N
店【0~33 W9 r' }/ x$ }5 z0 h+ v
塔低层【0~4
兽人斧$ v3 e) c' I$ h( c% u
同上
& R3 q9 T0 @' E( B
75
0 j. m1 Z9 ~. N+ s
0& d3 n- j1 \9 B% e9 o# N0 ?7 v' L' i

% `4 v0 k9 @) M
兽人战士(长)【0~2. C9 d; L8 u1 G) V) b  }
店【0~32 j3 l  P5 p' I7 s. V" ]
塔中层【0~4
希尔之斧  _) J8 D3 Y7 x! P% Q& K
同上/ H7 G5 q& g4 ]) m$ K1 ~- a5 j2 ]9 y
115. k. m2 A. W) ~0 K5 \' W; t# }( p- q% a
0
" y/ _; r  e$ @/ `
攻速稍升4 M1 }- M% A. E5 G
店【0~3
8 M  c6 C: e* _. e1 a, m8 ^1 m塔中层【0~4
血腥战斧9 z; L% ]* i/ R9 v) S
铁,暗系列
: \+ |/ M2 p# ^; ^4 @
140
% k' D. o# L2 S/ k- o; Y5 L8 c& m
0
( R+ `. N( [1 Y! U
dex+3 luk+20 X  r" n4 l7 Z( o+ V
店【0~3
$ f* |* a4 C  z% E30350~4
切削之斧
% U- C3 Z% S+ x% C# b( [
剑,铁,暗系列( c! D5 l' N$ i6 S# d& X0 e$ c
1405 }2 F* @2 k9 J& m2 M" ^8 K
0
) G8 q- K- H  d+ j3 V1 X( y9 u
减少受到人形系攻击伤害' q4 W2 `! H! `+ K0 S5 z
塔高层【0~4

) {& P/ u" K7 b5 p* u8 w1 m, M5 v! t" G" F$ `
; }" Y9 A+ ?2 R$ p/ z, [1 I6 u
巨斧. X8 v' t% E6 T" F9 r, B# M
骑,暗,铁系列) a. v) H3 }: t
80. n6 K& j! E% t
0
. [+ i& U7 {$ Q# }% H
( p  `1 w. H5 L& I: y$ T% O) w6 H
店【0~3/ J0 L1 n- q+ }; M! l' \
塔中层【0~4
刚斧
' ?2 x% M4 [9 ^6 [9 l. ~
同上  q/ }! ^1 k( S% `- _# j1 g7 I
120
6 r% |! s, E7 n
0
2 C7 T: v4 Y9 C: X  z2 i% c7 {

+ E- |1 F0 p) M1 i/ g6 a
兽人战士(长)【0~1& x' W" t0 z/ @* b& s
店【0~3) }0 o! v" h; Q* w
塔中层【0~4
暗灵斧
9 Z  B* [2 F9 Y
同上
; w$ `2 W" ~/ J! G( F4 L+ q. j
120- `0 k0 {; f4 S( I- _: O
0
1 H: t* }! Q* X8 H5 A
  对不死,恶魔系有特效
0 V& {" i4 }* y2 ?
腐尸【0, p! N! l4 \8 J; s0 [
店【0~3
) v# A$ z' E+ n0 o, b塔中层【0~4
斯勒特斧
) h/ k4 A2 q1 s3 e$ G
同上
% a  u6 L& `" e# N! P$ t
120) p/ S( i6 x4 {% T6 s' E
0
/ E  J2 x2 x+ x6 Z: g( Y
对动物系有特效3 S) o! {$ T$ L1 F& J" c! n
塔中层【0~4
毁灭之斧1 l, ]* K* K$ s% X: Z+ x, ?
同上
4 i) T: }6 G$ t" d
155
( C- x/ V( x9 D0 S# ]1 @
0: x$ G8 j3 B1 j9 ^: D7 d
$ F1 f  p! r- F* ~. U" U
店【0~3
; B, v+ {. N5 p5 v1 ]  v塔高层【0~4
风灵之斧
2 r9 {* a4 T, H  [5 d7 K
同上
: W0 M0 Y3 R+ s& y" D) X' M
165
! d1 r) k! A9 f3 ^) O& x% L0 S
0# u, r  I. I( |& z/ N6 X$ ?
4 R* b+ W, V8 e! d
犬妖【0! Y) ~: @' \9 U8 k
店【0~3# U9 d1 S4 T0 n( K
塔高层【0~4
血斧
+ O2 O% t1 y7 _! r2 }
同上5 K" {  ]& q& K/ U( Q# {+ i4 I
170
" d# I$ _# p1 o
0
) e$ f% f4 U6 X2 V! ?4 }1 w. @
提高移动速度
9 Q' f4 o2 S% y, h& z
店【0~3
" ^1 O4 d* S; ?  i6 `) F1 x0 B- w300~4
智天使之斧2 z) P% y) u; ^- q9 y  I1 h9 m
同上
; E; m# G4 n5 \
180, s$ E7 }9 i  L! Z8 q1 a# P5 W
08 o7 W% J( u2 R* ]
攻击时低几率回复HP
& E$ X2 q. J( ~0 \
爆焰野熊【0~25 ]5 H8 ?% K3 F; z
塔高层【0~4
双手斧$ B4 a/ D; b+ e) d$ C3 U1 z
同上; M1 r( O5 j- ]6 H
180
; ~$ _& h7 G* P1 v8 }; X8 ^) g
0% h! t& y3 c/ X3 g

# {1 Q$ j) p9 q3 c4 n# I: E3 u
店【0~3  O7 ]9 R, I0 P9 `: l7 s( n2 }
兽人战士【0】" ~. z( |5 g2 g0 w; t/ c4 V
塔高层【0~4

9 i4 X3 t. [2 ~' {9 q) B8 q) `/ I0 O
克莱伊特斧
; A& w, E( h: P; Q% J
同上
4 n6 x% k3 p- X
187
( T: |$ I. _& b/ w
0
$ Y0 ]" [0 I8 v( Q7 b& c8 W" D5 g% D
一定几率使敌人昏迷5 q, y' {& f* M" n9 [- m
塔高层【0~4
斩首之斧
7 l7 }( ?4 w# k# u! g2 ]$ Q1 ?
同上
3 l' C# L1 q& m& e% y: Y% ]
215+ M( B, j) J. [3 S+ j
07 Q; ^2 q6 u0 R6 [) `( f! U
对人形系有特效 攻击时回复SP" o/ ?5 C% Z9 }" I7 R" \. j. E5 `+ a+ g
塔高层【0~4

$ T) P9 s! k) z7 j+ i( _' w3 @$ Y8 m

  n+ z" a' H1 m* F! q8 g2 A' S
木锤
7 W( F$ f4 K  x
萨,服,剑,铁系列
& k6 t+ e6 Y& i3 x% d
23
" G& i* j$ I7 b3 [
0
" b0 A- C/ }! ?
: F3 Q' }5 f& @0 x5 T9 C' s% m
店【0~37 [( @! ~* E2 v4 }1 i& h( T6 ]+ n& U
某些小怪【0~3
! Z9 k, T9 D* ]! R. \2 W, n6 U塔低层【0~4
铁锤' F. }# c* y9 P. g1 X7 H
同上' r5 E& X  x. h
37
/ _/ F: q  x3 j8 u
0
" k7 n" I, ]& J4 F

; _2 C; o9 L$ v6 j  \
同上
思麦斯铁锤
! I- r; \% v6 A3 s
同上6 N' U* t5 l4 t4 S% Z4 b
546 {1 o' _* F1 u4 [! e
01 u0 h8 n) ]# E) z; s) X

) t( V) p4 ]& p* L* L, I) R
店【0~34 _4 ]& N; D; H, R8 R# i
塔低层【0~4
流星锤" ~/ F% ^1 K* E# ~  w% l& D! A
同上& _% w- Y" ^" u. G0 d) W; J
698 s  m: t0 f% q
0
: O- T; p4 A. R9 s6 A5 R/ g9 u+ r
( p/ B. e5 S, X
同上
链锤9 A" q! R3 G4 Z) M8 }9 F' j) @
同上
" W" q7 u2 l7 p: g
84
' z, V9 w/ x: `% ?, t8 l
0
. k6 }/ Q. Q% c% O
, c' m% ~5 c( \/ R0 J+ c6 {/ n
同上
暗盲之锤
3 l. f" k( ?5 y5 h
萨,服,铁系列7 a5 v  t2 j! N/ [1 A$ `
85
+ [: r0 Y' y! \" U/ l
04 ]5 a, I; W2 W# y8 M/ \3 U  a9 }' e
防减1/3,暴击+20$ y* k* O3 P+ G! W/ L" Y  }
塔中层【0~4
日星锤' q( q& \+ w" T7 T& A% D

4 M+ N2 r$ I1 k# e$ H0 _2 o剑,服,铁系列
110
1 Z. J/ @) N& [3 Q3 V6 j. @7 W1 w
0
  P$ ~  m5 D( _/ q9 P1 X
+ `7 a8 Y8 C* C: w& n% W) E
店【0~3
0 G% P8 l0 b- a6 j) f, J! U8 w塔中层【0~4
黄金之锤
& [# G+ x) R5 D8 j
# h) k8 E  [, {# w2 w
萨,服,铁系列
1109 U) [6 _$ Y/ i# F1 q  e1 y
0  b; ?! {2 T) s* _8 K+ q
对不死系有特效5 M& {3 m& g+ i: m! j
蚁穴2F 宝箱【1
! _1 Y$ |5 c1 U+ l+ c* H+ W妖道【0】
& H) n/ P2 D5 U塔中层【0~4

: ]! C$ \& t( _/ S0 [- Y2 I
扳手
$ b4 T- @4 D& D8 s6 j% p
同上" k" Y& f1 X4 w% O1 S$ ^
115! L+ n! ?, O1 w8 s- e
0
  |# O* ?2 H( u% H. j! d% n
低几率给予昏眩,黑暗,中毒中的一种
- c0 A0 |3 U) d5 ]. e6 A- h8 A
雪熊【0~1
* {: z$ r- X( P( K# Z% {& n店【0~3
6 Y, B7 R. w8 _* F- u塔中层【0~4
尖刃铁锤  R7 H" r" b; R1 H  t1 y
剑,服,铁系列  U7 z% Z: D+ h4 u
130
1 V. W/ O" G. i4 n# z
0
# n; U6 q2 R9 O7 @9 v2 z

: w' E# A: O  w! D( C
店【0~3
4 V- M5 R8 |/ ~+ C& h0 _; E塔中层【0~4
秘银长锤
4 P3 k9 R0 G2 g7 g6 n
萨,服,铁系列9 g9 G3 y7 r" ~) d4 o4 I0 C2 x
135% P3 G/ _& F- o
0
# U9 p" \0 k7 e2 R
7 b" {2 R9 R* f( t
同上
昏迷之锤) R. Y% V; F: h2 n) e/ s: G
同上. V, l& A- J- k. g) g3 c! ]( Q
140* A3 C/ }, W8 _: W: {) r. _" I
01 C6 d7 T, ]+ h, Z5 S6 c% {
可造成昏迷状态
4 l( Q& [0 @2 s
塔中层【0~4
圣锤 十字星* s3 }" l+ L5 W. f2 \
同上% z+ r, n0 U% p+ O6 {/ }2 U
1403 ]6 {; Z' s* h4 q( d: p) I
0
% ^- F9 z1 L- |* g$ Q! z
攻击不死系回复SP
/ P. e# J* e2 e! D0 V6 M$ R' _  g
塔高层【0~4
魔锤 安魂曲
1 {6 @- t3 F4 @4 r" T* M
同上4 H2 y# A# c- Z' Q) M3 I- v
145
5 b# k+ }. Y$ i! L9 `2 q9 N8 ]
0
. g0 I' C, }" q* X! f
能击飞敌人 对不死系有特效. {' s. `5 K0 E
塔高层【0~4
秘锤 冷月$ Z1 V0 z. w8 {& Y) @, T7 M% s9 Y
同上
* E- Y, i$ v$ I& G( P5 c- z
165! f& i& V$ y! x. s/ r/ X  o
0& }# e, x( s7 T2 q( j. w
5 y8 p  x5 Q7 ]1 ?
店【0~37 R' f. ^# r: E; f
塔高层【0~4
雷神之锤
# R/ S# @! v; G  \8 D' M
剑,服,铁系列
4 M. g9 |5 C- h" I+ _# X
250
* `7 Q! f5 p+ s, T  v
0
$ d7 O/ ~& F6 X
对水系有特效 不可精炼
8 Y) K, l5 ?  K/ Y1 `( U
支线681" o) K$ E# W! X4 {' [& D
塔顶【0~4

; p" V# [' x  z( F/ B
! [+ M  \( u9 ~0 A; S2 Z
手杖
服,法,萨系列
15
15
店【0~3
塔低层【0~4
橡木杖
同上
25
15
int+1
店【0~3
白幽灵【0~1】
塔低层【0~4
智慧魔杖
同上
40
15
int+2
同上
骷髅魔杖
同上
40
40
int+4
店【0~3
支线63
塔中层【0~4
生存的魔杖D
同上
50
15
dex+3HP+400
店【0~3
塔中层
生存的魔杖I
同上
50
37
HP+400int+3
同上
言灵魔杖
同上
60
37
Int+3
同上
羽翼之杖
同上
60
15
    增加魔攻和移动速度
支线183
店【0~3
塔中层【0~4
圣杖英灵
同上
75
37
int+3
店【0~3
塔中层【0~4
巫杖 魂咬
同上
130
15
   攻击时消费2SP
塔高层【0~4
# k( Z: \6 N: X

5 }* C. j8 d5 c8 Z* r5 W/ ~[ 本帖最后由 逆向狂风 于 2009-4-25 20:49 编辑 ]
1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

333

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1831 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-12 11:41:24 |显示全部楼层

0 ~7 r* j$ ~3 V# q" j2 I0 e

7 t( E9 g2 Y: m0 K5 S& ^6 a+ n
弓系列

9 `. U# X3 V: u4 t$ L# _
15

' Z& v" d! f6 a6 |" s$ S0 X/ S  Z
0
! e& Y/ u+ e+ t$ s3 I

- R/ ]" S4 ^2 R% c. N$ L( x% ~# \
店【0~3
  u2 a* e2 w4 D  V0 \6 w; m9 S3 A
塔低层【0~4
4 Z0 ]0 w  C2 x- i2 b: A; D. X( p! X
坎普兹弓

& H9 y+ b1 O! t: ^7 T
同上
( ?8 p! Z: _, y/ y! d
29
1 T% n6 Z. i& B4 G
0
9 C, i; p: y4 }0 u4 c! `4 Q3 n5 H

8 n" t9 ?2 c; d( B6 D( q1 g7 }" S* N
同上
7 N3 C, m5 r* F+ R6 R
克罗伊特弓

# |3 N* T+ c! V, J3 h
同上
/ V9 N  ^/ a7 h5 D9 q
50
, t" q* U; ?( O$ U& E/ i
0

& m4 G! c5 O6 p- R) Q
- @' `0 p$ ^) F4 S+ F/ P
同上

9 z: }; L1 d' F" @& L- v# `
十字弓

# B' `$ l3 v  f0 v& X' Z' M
同上

+ b8 c* {0 S* q# f
65
5 e3 t# f1 `$ T3 P7 b5 o; E# `
0

9 K& m$ G  h5 m$ a( n$ ?1 s
& C  P- {# M/ f: v
店【0~3

; e, p7 f; G! n+ m9 w+ R/ r
塔中层【0~4

* C% |0 V) q# `7 S; ]) l# _" J
盗贼之弓
, E) {# J& D8 c, ]- y
盗专用

/ y) g9 T- A* ^* \0 c. p) d. c
75
! Q* G9 F- m4 k6 D' `' @2 Z
0

1 B; \( O7 p& X$ w
射程长

  b. W& F8 a5 ^2 h" I8 N
同上
  V4 `: h+ k8 `* T6 z6 _) n/ s: q
埃布尔雷弓
3 x; d# x; e; n& Q% j2 @6 |
弓系列
. }3 z5 G0 }( V( h, b6 n
90

2 v; L' x& P3 B  M- ~
0
- N1 ?4 ~8 M& s& m
dex+2
9 V3 b, n+ _3 n6 p, f% K! \+ v* B
同上

8 _+ ^. T  t( {. |9 D+ S% {; g/ j
连弩

# u) U+ ^: ]2 f3 L' X. g% n
6 I) S0 L$ m" }0 u5 J
95

0 }1 s; z3 H1 X9 z1 u$ t: q
0

6 Z! v! p3 p& S2 J+ D: T
自动连射
$ e$ U( i  |5 }" [" j3 G) B3 M
同上

  E( S) P8 Z2 p; Y) Z9 B8 R8 U# Y9 k
角弓
, v& }) G, S7 t, p- U, X% K& y
弓系列
% z- f' c- b! K8 c5 \- `
100

) K! p1 H* b& S7 W
0
3 R  I5 j( v1 R
- e# x) I# I8 q2 L8 X0 g, O
同上
8 w* |. Y3 K7 ?9 D* p8 N
露娜弓
% ~4 U% a3 _' V/ Q# S+ {' g
, }1 R: `+ y" r  S% }+ Q
100
, r( Z' W7 [6 n; c0 L3 D0 H
0
/ O& W+ j! `# a7 c1 c9 {- o9 \0 W
物防+5

3 h! w3 Z4 V& h5 X. E" n
塔中层【0~4

3 B9 C! l" l: ^1 p$ f$ S4 k1 d
天龙之翼

4 Y8 H7 p5 @* {% Y
弓系列
* U3 `3 C% y( d0 V& `
100
# r9 [' ]3 F7 ?
0

7 _5 \+ s' e& |% x/ S
对龙系有特效
( B/ {# a" A7 ^. u; Y
同上

( z+ ~8 w: J) O
猎人之弓
0 ~/ [3 K& L' v. G4 d
7 {' X! n8 ?" p; |  i& W4 {
125

8 k2 ^+ V! y4 b  {
0

. A9 q0 x" a6 m1 c+ v8 a
4 w- g7 ]+ s1 L. C. Y) w7 v0 k6 ?
店【0~3

: o0 `* X6 ?/ X7 }: [
塔中高层【0~4
  l' y1 x2 O/ B0 R) [  f
贝里斯塔

/ S/ g8 j+ W. y& p( b' a

- d/ G  B: Z$ G2 g6 C
145
$ S" L& _& m1 r: y. W1 T2 f
0

: d8 J$ ^$ h+ @9 q4 |7 }

2 o6 c9 W2 T+ g& r

6 h3 f8 G2 Y/ M* B' t$ A4 d
店【0~3
0 j! G4 I* `, z- A" I
塔中高层【0~4
生化试验所 3F 宝箱【1】
炽天使之弓
; p4 d7 Y" w( o5 G# M
弓系列

" l- H/ h  _: b" O
150

  w: N: |9 {6 b- H
0

  L# I3 s( [0 l! V
  攻击时回复HP

9 j3 o( b5 K$ b" q7 n! v2 r  N
支线383
, @4 M& i5 }- a% s8 J
塔顶【0~4

/ S% ?  G, A2 W0 L( A
1 D* K1 k3 L* o# S: }) A4 X& A
% F" G" w: i5 `! L
   

. N0 |( q8 s' C/ m- G
多变拳刃

3 O5 X+ s3 x! e1 v# L  c2 m, S' |
5 \0 a0 Y; ^' S+ Y
90
) S$ j5 u" V7 Z6 e; U' V2 c& r
0

2 I  q6 U7 t# c) i1 _
暴击+3

0 p$ v* P" T8 y/ ?5 c
店【0~3

+ G1 m: J  ~$ L) s* [# B
塔低层【0~4
$ w& B( |' R% T& o8 A; ^
冰灵拳刃
2 h7 y$ e0 h4 J1 W; s* `* u0 e5 e
同上
5 F9 T- H: e# u# N! z' O: |- y
105
5 U- q% A3 K; R1 t' U. Q
0

+ D/ T6 W& g8 i* `0 a  K$ T3 h( F
低几率使敌冰冻

2 \! M/ q" z  v$ t: h# s8 i& Q
暴击+3

: y9 k/ z* O& D; U. c
同上

- b1 \/ h' l$ c( c4 w* m; t7 ]' P
刺藤拳刃
( s  w& D( p9 e( O" m9 X& O' b% E* n
同上

; S3 x2 [% L7 n* ]# C1 U4 E1 q# v& R
105
7 t6 E# D& u& N$ M9 t# I
0
$ x% t% |2 j  g1 O- i' y5 k4 O
低几率使敌黑暗

+ {, ?- W, E7 ~+ P/ l
暴击+3

- |9 A0 Q0 `: J! ?9 r
泥人【0~2

2 @( u, }4 N! i" C
店【0~3
0 c9 j* q% A  {' \) _* g1 D5 [
塔低层【0~4

+ X. N" `# }4 |4 S& k
火灵拳刃

5 P. k$ i/ o$ m
同上

' p; S9 o; i  m
105
' [: {1 w, `$ D+ ^  I' X0 R
0
# T# w; A& X: W/ J' i% R
低几率使敌沉默

2 C. E+ E% u! F  }, E( E
暴击+3

: s) L, @+ j4 B8 T' D
塔低层【0~4

! A/ l: G: J! h  ?$ }
风灵拳刃

4 H( N; z7 K: x& n0 I! W: b2 x$ R
同上

3 U+ C+ \& K- e
105
- j$ z( X8 ]  @: o3 K4 z
0

. ^! y' R0 i; Y8 S
低几率使敌睡眠
5 e3 n# p3 M! ]" Q* l  }& r
暴击+3
+ \9 @9 I% u1 F
店【0~3
9 v- R7 f- X1 A. r" a
塔低层【0~4

, ?) B, Y" E: h' z
洛奇指甲

0 X0 z2 Q; e5 c4 l! B
同上
1 u8 E- V* @) _5 r, U% t8 h* e
115
! W. W  z8 p( U: n4 j% d
0
1 T3 y; U2 x1 Y2 u: F- S! X3 a
暴击+3

! d, j6 y8 i" n2 U
塔中层【0~4

5 Q0 I1 E. {; w4 X9 ?
血拳刃
: K0 n, X/ o7 H, z/ m
同上

8 w: A. B, [; G' t# Q+ N! I/ B! N
120

4 o4 E. Q9 n% c) Q4 _# }
0
- l+ q" O" l$ n1 @9 c8 h
对人形系有特效

7 Z  J0 l% c( C/ Q2 q: I
回避减半,暴击+3

9 d: b8 a; {  p4 A) O5 z
塔中层【0~4

  _% ]! X6 ?4 s& o8 Y9 E
拳刃

. z- H" ]& n3 G( h
同上
0 D' T  e& b" W! ]5 T. I
125
" k+ k) Y. Y6 g$ g8 W
0
' ]; q# z8 S2 k! Y' m
暴击+3
% G% N- n9 z; F1 j! Z* {8 P% x
店【0~3

5 n& z- I; Z4 x' s$ v2 p
塔中层【0~4
+ C; x% d4 M' \) N. k. T6 l  E3 n
刺杀拳刃

* J! N. x! z, U8 ~8 e5 Q
同上
; }3 s5 }7 a: a7 n
140

- E  ]4 P' q! b; P  P
0
3 S* I8 p0 R& r. d
对人形系有特效

, @% X6 d9 c) M# K, b9 _
回避+5,暴击+3
! L& K" T. B. R5 P2 A5 b
塔中层【0~4
0 x$ `. d& W; U# y7 C, L! @
卡塔勒拳刃
# b- w- \( ~  w( _
同上

# y- Y/ H4 O# N, f! t
148

: H9 B- S* }+ x+ E
0

* O- s# g/ u+ q4 W) ?2 L
dex+1 暴击+3
* p5 A8 h9 G7 A) ?$ W2 I
店【0~3

3 V+ ]: t/ e2 ?! \  n& O, G0 o
塔高层【0~4
, P  M3 U) ~: v- d0 u3 N
骸灵拳刃
1 y* Z4 z3 E( Z# X- E  n
同上

5 r. q7 o: S  e6 m
150
+ x. t2 |" t. ]8 @- F/ b* u2 {
0
2 ]8 H: i+ j" [% B/ Q( C% \/ D
不死 暴击+3

$ M$ g3 C4 F" r# [! E
同上
/ a) c# P& }' O* ?* N
邪恶拳刃
& ]9 j) R6 P2 k# D
同上
: W) q5 x, W* d& U
151

! b& B" F8 s  O! D
0
0 u! V' K! A, O+ M. ?
低几率使敌诅咒

5 e" T" @4 W4 q. W6 p
暴击+3

; W  }7 a- C( N) Z
塔高层
+ k1 j0 r" v# K0 [+ j7 Y
秘刃 暗啸
. P$ b& s6 I3 e8 t5 a
同上
. o$ T) ?/ e1 F9 z
165
0 x2 O( T. H8 B  J0 ~1 D8 e
0

( V7 _  B0 |7 e8 V
暴击+3
; r2 ?3 P$ r7 @. J
同上

* V' q3 P) f7 k
+ V  }' f1 N7 R# a
1 c* U- J/ c1 q0 e( A1 R
- q  Q; }0 `8 d$ S3 `' f
少女的日记
  s" J4 \. a& w3 \3 T) t
服,萨,拳系列

1 s+ M6 {2 D4 Z+ q
60

$ R- }6 w7 V& B# ]* x
0
- d' N8 A* |& D5 O& a6 A
对妖道有特效
, d+ h, D5 H& L: E* l
妖道【0

) `3 ?# j2 x% h/ L
塔低层【0~4
6 n& x1 K) k; K3 [" e6 B5 ~

' ~2 x2 q9 r0 ^/ M
同上

' N8 M3 b) ^* m  h7 P  _* W
85
/ |0 F4 p1 y& M& A; @/ H
0

) _8 c9 X) ]# K3 d  b
' r4 I* \- y6 c, [
店【0~3

3 T1 L* }; g' J( D: f0 H3 y' O" z
塔低层【0~4
" F+ {1 [  b1 _- g3 K0 {' F2 S+ v
水灵之书
% r7 [+ ~1 L0 ]! x% s$ B
同上
5 Y% z2 Y/ r6 Y$ A
90
" r# P0 e+ q$ N5 a3 Q( q% R
0
; Q( c7 a' \! i" ^7 E

7 X  I: y+ q' B
店【0~3
! f7 ~6 v- n  X9 ]) I# W+ i
塔低层【0~4
生化试验所 1F 宝箱 【1】
地灵之书
3 u3 S1 H* y3 J; _! F) Z+ P( ?! u% Q5 F
同上
& C( j: n- r8 o% C) D. k1 @
90

9 Y) D7 P) y2 I( i: Q4 \4 _$ R
0
6 E; e8 t  n. b: \- g! }

& K7 L3 {; @. Y( R$ b# @2 b

/ ]8 B% N0 M8 c1 `9 U
店【0~3
2 q- y4 v, A& i5 V  }) u$ w% m
塔低层【0~4
火灵之书
1 B5 r. m: B; C' l6 f+ K
同上
) G$ P& \7 P9 n/ s
90
% q& A% W8 v: P6 i
0

3 }& t* Z+ f/ }& ?! O- P
5 |7 L1 T0 h: u0 m0 g. B7 m
同上

6 s) k0 a4 _& A' ]0 t- @3 Y
风灵之书
/ `3 T9 o4 z3 p: e2 X
同上
3 X8 u. U6 j" X4 R/ i$ t8 F
90
; f1 p$ X9 G; J0 [7 L! A$ W8 x
0

  t  B/ x; k: U; u! l& p3 ~7 u1 N# r
0 r& Q: r2 Z  t& X
同上

6 \% x# [( O  R. S7 h6 R* o6 ~! u
贤者日记

) _' J( o, S, @4 G8 A
同上

5 Z: {+ d; C4 C; x; y1 x
100

: J; F; m) S5 b, e0 |
0
# M& j. H+ l& R8 d2 P. l/ @$ @
增加魔攻和攻速

6 M. b2 _( j+ J) p' s  `: k7 i! I( \
塔中层【0~4
1 @. U4 B5 Y& v9 [0 I, j: f
圣言之书

  M3 u7 [, z4 w3 m% b: \
同上

' Z( D/ F( k6 f0 h( T7 a  a
115

& p9 u% v* p( Z0 N7 E
0
; w1 ]1 b9 O& U
int+2

+ _2 ~0 f$ T1 J$ E) f
店【0~3

9 G5 u8 \' J& u$ b
同上

6 _& D1 h0 V' t6 K/ y( ]+ c7 R7 O
预言录

6 N# E+ ?# y! n1 [2 a& d
同上
6 F  W$ u$ o8 B. K/ p  V
120
# H; Y- B5 U( Y9 o5 A2 B
0

+ h( f8 c$ G6 e, d3 v, H
对水火风地属性有特效
( {  }7 k1 f' u) w8 P7 ~$ \3 E
塔高层【0~4

+ {; A0 ^" L1 M4 z' N4 q) E
智慧石碑

) k# q, v3 d* D$ N4 i& O
同上

$ R: G3 d) x! J( n
125

$ D  |* K4 q* W; Y/ }) J
0
0 ?, i/ A& `0 r

0 Z& R) w0 T- R2 w
店【0~3

% h5 E/ E: C9 d# k. ?$ W
同上

1 O, e- b9 |/ f
天龙的遗产
* C. C7 {, r! f& z3 F
同上

" p3 Y0 R% Q$ q
130

( D  f3 F. n/ A, n( C7 _( }7 \* |( }
0

6 ?* m7 L+ ~' P6 C! N0 c
对龙族有特效
' ?6 i9 z+ F4 ]
同上
" Q& i# l* x8 L, b) c
精装之书
5 ]- W1 ]" A" c
同上

% A/ c. ~  d3 e; I- C  I+ E( ^# X
140

: j- h1 N, y: m+ r! D4 P' H: _
0
" p4 ~6 H; X3 y4 E
str+3 dex+2

0 C9 I! z4 x4 U% I' ~% m( O
支线854

( x1 o" A1 [$ v% U
塔高层【0~4

) E0 c  W' P8 j3 H  _' L/ @7 {

: c+ ]2 m0 R% a9 ?; F: Q2 D& m
. M* s7 g1 `; O. u7 L; A5 [7 n' B
) _8 _9 f1 i# v! q* R! ~! r4 Z1 O
神之金属箭
8 J9 `6 O3 ]  r3 z1 z+ Z( m7 @
弓系列

! E' `* O; Y! P" Y; f! W
50
# S( P: N  ^" B9 a: o
0

5 n% f( k2 W( |% e
8 ~+ d! L6 d# r9 t1 y$ q
塔顶
! ]! ?: E; K9 H
诅咒箭

; l1 L+ H5 G+ ^$ L* V# k
同上
7 {# n& m8 s/ J$ z* B5 \7 i
1
& r& V3 k. h! S) W
0
/ E+ u: E! @. C
低几率使敌诅咒
8 d$ G+ }; l9 `( h7 ]/ \

3 t* u" d8 z1 [, p6 ~  u9 }
影箭

. u0 {  h0 o* @: m" c* ]: d+ W6 S3 @
同上

2 {1 n. T7 A2 W2 T6 f9 }- a
30

. y% ]8 ^( O! k' K6 y
0
, n- ?0 ^# ^: h/ G' t) L6 {6 f

7 Y2 n; X9 B. }  T# M

9 o6 Y2 @; b$ S' E& n. n; a- i
风灵箭

7 n) r+ }; ~  Z7 T1 ^: ^
同上

: j/ e9 `0 d# g9 i  D) j2 a5 Z9 w
30

  n  v9 z6 z! D% ^# D
0

" X5 j3 _3 U) |* s7 p; s; m' x
8 \+ _. e- w5 q  l. U# q! g9 }) H2 n
7 v' ~7 @+ M9 B& d
地灵箭
* g( b; Q# l+ T; I3 \1 d
同上
  y+ f( r1 E" _1 [- M/ u
30
1 x6 u5 s* `; t/ G, j) ]
0

& |) d+ c$ m2 G

6 }6 l0 r" O  E* F  ]/ S! G4 u

$ ^$ Z# e' k$ n/ b0 `" P+ V8 b
银箭
' E" O; ^  V, G+ d8 `( d4 l
同上

( t( g0 B+ w& M4 d) V
30
. X* E3 E+ O5 U/ X
0

5 [7 R) S+ p. |. S

% c3 x* r5 E+ {- E

4 {$ y8 A8 o" j) B! A
钢铁箭
, f3 @7 M) x. {/ ?8 ^( i" ~
同上

4 k; s- {6 b' ]6 v  B  ~
40

, `( S0 j; ^2 U+ i0 x! ~$ d
0

, i- i" @3 X: c2 e( ~
4 G& {- w& K1 f: s4 I/ ~' M
: G7 p9 _  Y1 [% F4 r0 [1 j
冰冻箭

8 y4 g+ k: b3 A* ]* b; O# E: ^
同上

* ~& c% A7 i1 Q& l" g9 z$ Y
1

$ i, y# l# U; l8 \! `
0

, @5 n& G4 I) ~3 q: G
低几率使敌冰冻

' M& @; X  V6 e; f' U0 L% O2 O

5 _: m8 u) }' g' M8 F; [) H
宁静箭
# \1 w% V8 b$ E) B6 F: j2 f
同上
% V7 D3 d- [/ k. w
1
- ]" y( l! t( t
0

# L& E- t$ B$ i$ E
低几率使敌沉默

+ _8 P  g1 b2 |3 ]/ E
1 X2 F6 D! B0 ^! p1 c8 b/ y3 v; m
铁锈箭
$ j6 S+ X& }7 f
同上

5 a* W$ u% v9 g1 _, A
30

( y% V& g9 S( _% g2 R
0

9 `1 t& z) r' G

) q8 Q. t) j3 B! h" Z# A
6 |/ X3 |, p+ R; e5 U( L+ ~# W+ o! g
水灵箭

# z( t1 P$ O- P. y' x; ~" J# k
同上

, h1 k: B3 D2 p
30
. S/ W4 ^# C! L5 u, `* g
0

3 q9 @8 V/ S! O# u! @; P6 Z$ J

; F7 s) T4 D- e; H0 Q8 q2 Y
- Q. k5 G2 U/ \6 ]
昏迷箭
- M7 j; }) J* V) _7 Q
同上
& W9 E. E  y' S
1
% `  @) p; }3 z# i" R2 L6 [
0
( f, G# O. D* q2 u( r+ P2 ^8 j
低几率使敌昏迷

& G" t( z6 p9 G& S

' P/ {! w( r/ Z, U
睡眠箭
% O* l: {) i$ k& C: I! o& X$ P
同上

# X: `8 m; g0 h9 k! q0 m1 B
1

$ Z6 @8 [, g2 ?" Q/ [
0

; q6 S7 J9 y3 G, f8 a6 `4 o( }
低几率使敌睡眠

+ t1 ~* O3 H4 O8 k/ S9 C8 K
赤焰小恶魔
锐利箭
, t7 b1 v% m2 }. N5 @
同上
2 }% S3 f0 ^/ B& V% m
10

8 f4 @+ E* O3 v
0

, m- Z) T1 U4 C" }
暴击率+1

' K0 X' ^% Z0 P, ~9 f- ?

  \; V! U- j8 H0 c$ w. z% B
铁箭

) `4 G. O# K" x+ N  M5 a
同上
  X' {$ n' i: B
30
+ M: E- J6 V' y! }4 n5 L
0

6 P5 E" n) i/ ~% D2 _6 D4 E

; ]1 G1 q  _7 \$ d% `

, ^9 M% n) L2 {& m
毒箭
" a, N/ P3 C( ^6 G' B$ R8 Q0 Q
同上
. U( D( z' r! ~5 M
1

/ G1 H/ z+ _% O8 Q: w* f
0
9 W7 Q* ]+ F# _+ @  ?/ C% H
低几率使敌中毒
, Q" I/ v& k+ v

4 ]/ R1 ^( U) f/ O9 h6 [1 t& H/ F
光芒箭

4 M% f7 s$ E$ [2 R5 j3 K+ Y
同上

/ L; ~; E, v5 T5 c/ Y/ y
1

6 E# g- f6 ~6 @. v8 B; h* L
0

& N2 ?! K! L# b1 K. D
低几率使敌黑暗
8 L4 f: ~" \3 L4 {; ~
( a* o6 I6 Q5 \9 H4 |8 j8 V( I% L
火箭
" f& Z  l$ f9 L- @  w, H& A/ X. b# h
同上
$ ?4 ^1 q- @0 V. v+ Q2 w
30

. I8 W. y! Q( U  j- [9 q
0

! N# D. O0 q9 c$ T8 Z1 o% ^3 N+ Z. p* O
8 Q; a! `* c; Z: i$ n
$ ?' c0 W* u3 Z0 s" {
无形箭

# K! `" R7 T8 Z8 w7 e
同上

' W( W4 @3 Q/ _" ^/ Q  a/ n
30

/ ?/ @" _$ y# ~" l
0

& h" J2 A$ {8 E6 N/ a
飞行距离远
7 L/ K  X* v1 y. i$ r1 n1 d/ x
$ z2 R5 |: W6 Y0 m* t% V% ]
+ ]. O0 l  J0 l3 E7 G
同上

3 o( d% Y- y* O9 k; l% i
25
- b. {) b) c+ ~+ a( R  t0 ^. ~. v
0

, v3 ]  \  ]4 r  x" N

& n: S# [$ [8 W0 q/ k- s

' [- M5 t& ~1 A" R* T9 F/ k  l) T

) O6 i( z- O$ S注:箭矢全部不可精炼; ]9 Z4 {- D. P7 |5 [7 B
% c$ v) ~2 U" x! u' m
[ 本帖最后由 逆向狂风 于 2009-4-25 20:53 编辑 ]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2431

积分

Nw精英

微笑满开!smile,smile!

Rank: 6Rank: 6

蘑菇
2 朵
N币
2897 枚
帖子
2054
注册时间
2006-2-16
发表于 2009-4-12 15:14:20 |显示全部楼层
支持原創!不過就是字小了一點
Final attack ride ...DDDD抽!
錢可以解決嘅問題就唔係問題,冇錢嘅問題又該點解决呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

333

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1831 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-13 18:04:40 |显示全部楼层
正在考虑要不要把防具图鉴也出了,可是防具那个数量...OMG
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

Nw入门

Rank: 2

蘑菇
2 朵
N币
27 枚
帖子
11
注册时间
2009-4-21
发表于 2009-4-24 23:33:23 |显示全部楼层
邪骇浪人掉0S正宗刀,恶魔女仆掉0S亚兰斯剑,男仆掉圣光之戟0S,爱丽丝掉寻宝之剑0S,土波利掉0-1S手杖,白幽灵掉橡木杖0-1S,波利掉0-1S短剑,蜂兵掉0-1S笨拙短剑,邪骸矿工掉0-1S圣言之书8 p* w( K# l2 M0 Z% J1 L
& b) ~- `  _  @& e  I$ O. t
[ 本帖最后由 wc3footman 于 2009-4-28 20:25 编辑 ]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版|Archiver|Nw ( 京ICP备05022083号-1 )

京公网安备 11010202001397号

GMT+8, 2018-11-21 05:30 , Processed in 0.592215 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部