Nintendo World BBS

 找回密码
 注册
查看: 11620|回复: 4

全武器图鉴

[复制链接]

0

主题

0

好友

330

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1819 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-12 11:39:23 |显示全部楼层
作者:逆向狂风  首发 bbs.newwise.com
( S6 Q- O! j% s- r# C+ Y# o# R$ v) D+ ^$ P! f! s6 T# s  c/ D  z0 ?' W
表注:【】内为可能得到的武器洞数,塔低层为1~15,中层为16~30,高层为31以上' M( i, S* Y  m8 G+ v- Y4 q
, j6 |$ W( K# I4 U6 ~: ~
怪物掉落武器资料不全,如果有发现错误和补充的请在后面跟帖,在此先谢谢各位捉虫的筒子们
9 n/ N7 B. _1 `+ \我并不是很会排版,大家就将就着看吧
. T: A  a8 _8 B% k

: x+ S, l7 S/ m更新:4.25 增加部分怪物掉落武器或迷宫宝箱得到武器数据
- s* a* P* ?& i) V% f0 Z         感谢5# wc3footman 提供部分资料
) ]& H' i3 R3 F- r0 g9 B2 b0 _% C
/ j% T$ l* ~' L% w" q( h
武器名称
7 d5 k8 @3 G1 J4 c
适用职业

$ w9 ^# t. ~2 I! G' ?$ Q0 k' N0 x
物攻
# O* k; L: P8 g) M2 s7 N
魔攻

. {6 v: h$ ]+ W$ N" t1 F9 \
特性
* Q, k; Y! B# Q: z3 `7 W
获得方法
7 |2 f5 k" }2 v: S: v7 C5 R
短剑
8 s! b3 y$ p# n$ q; D1 l9 q
服,拳,萨系列除外
3 U! h% y: E; R9 r2 k% |( k) x) z
17
- ~3 b0 y0 a# o( ^8 X# _/ H
0, f2 C( x$ A- a! o+ o0 _
店【0~3
1 e; U0 N( S8 [  g$ e: {! U支线34; t! y; v$ [' u7 J1 z# ~1 j+ o
塔低层【0~4
5 h  q- E  e2 g1 M) B
卡特短剑1 ^: ]+ \1 N* A1 I: w- J
同上
6 W+ O. i3 F7 U2 D% n& h
307 p5 U: W7 \( u: ~* S; h9 d
0: Q1 A6 W! v/ @! |0 c! D
店【0~3
  {7 D; F/ |  y# V塔低层【0~4
易燃短剑& A& G2 {% t8 u8 d( ?
同上- P$ E. X8 v0 q: }  R5 n
39
5 i/ I5 U- Z/ {0 t* a. ]6 a
0
3 N7 Y# j, t5 d8 F$ ~  j% @
同上
黑曜石短剑同上39& j! q7 V4 c  S, a
0
: T- }+ y( M# ~6 D
同上
渔夫短剑同上1 N, d0 G. c$ g* I
39
$ ]' g6 t2 B7 M- l9 T  A* Y
08 @% ?, m, A5 ?% O/ B" D2 b- [9 M
同上
刺枣短剑同上
% ^) @4 c& e7 d! J" I4 G$ Z/ B+ K
399 J/ ^& c; f/ V: U3 O1 i/ O
05 t& h* Z1 m6 {6 Q. {, R
同上
笨拙短剑同上; i1 |  l. s  C" k" v" \% a: J8 c
43, T  f2 h4 @8 J, @. x: ^9 V
0% d' Z; v* I' |5 e& H0 m6 i
同上
月灵剑同上
$ X/ `$ t0 h, q, F$ ^0 E: f
50
# u3 _. v# B3 q! M- r
0+ b6 H  ^" N% ]- W8 D
无  攻击命中回复SP塔低层【0~4】
诅咒的短剑同上. i2 ?9 k  D. Y; F
55
+ A- m% i$ M- K9 Q1 T
0
4 U9 n7 X9 ~. e5 K" r9 k
无 低几率给予敌人诅咒店【0~3, `! N  \# |% t. i. s
僵尸【0~1】
) `  m% Y- U& D塔低层【0~4

* c7 p$ Y+ w" d8 z/ C$ O
德克剑同上/ b* X+ R3 D# a2 d! H  K$ p' B
59
( [7 q0 z, U+ j& s
0
+ Z3 Q0 `" ^- N
同上
巨毒短剑同上/ _9 p) W4 g% k
640 V4 a: {# h4 {. d" G) H* z; ]
0! t0 [% c2 `9 X7 O% O
) t7 ?3 n$ I  w2 T, V
低几率使敌人中毒
流氓【0~1】
. u  [8 k7 ~8 \7 g/ g5 f同上
& S1 c- s7 N' r% j0 \+ p
华丽短剑同上; B6 t: }# j$ H  q
70
. O) P  d! L* o# j
0
2 y% t6 G/ u- r* X& }" D

0 o4 h6 J5 F5 y9 E, b( J( `$ @. d5 sInt+8
200~4
大驹短剑同上
! r1 H4 W+ f4 h, Q; D
730 H6 _4 n% {2 H; v
0% J) Y: _6 G: x
店【0~30 U4 s/ C9 x$ P/ l
塔低层【0~4
厨刀同上" {! j( V5 I8 {' A: l
750 F0 s/ G0 K, n" T
0
' w6 A2 E0 c6 q2 c

: T/ Q6 k# [; s* x) T暴击率+10
伊斯拉【0~2
. x+ o1 ?4 j) ]4 k5 E塔中低层【0~4
锄草短剑同上# b7 f: Y' L1 t% i' A: ~
80! N5 I4 u1 k' c* k: ~+ |* |" [
0
. o# n. h! X4 ?4 J0 s4 B
0 {' f& k7 U, h% V9 ?3 \6 y9 T
对植物系有特效
塔中低层【0~4
战斗短剑同上. q9 ?9 ~9 a1 G6 t
80
/ S( k$ c+ I& i$ p' n! X* O7 \3 X
00 S. g3 t, {) M3 d
, [. A9 O! R1 F4 C+ R
对人形怪物有特效
流氓【0~1】) L! l$ S% n! r7 q# z" ~
塔中层【0~4* s# S  H% K4 W# e* j# x/ ]9 {3 r8 g0 D
(破甲短)锥同上# s8 Q' d( J+ L% Y' q
80
8 c; y* q7 ^7 T: M
0
2 B4 M) E1 C+ X* f2 H

, J  a, W, O6 y* W5 x# C0 E7 V* p物防越高伤害越大
SM女王【0, I# {/ V/ h' X- x* a
200~4
考尔德剑盗系列
4 \2 Z5 b* q5 w4 g
80
1 e- W9 z" f3 l) E) U; R9 D5 t. C
0; X+ E0 R) a3 h! \1 s: ^
店【0~3/ s& M0 a- T  D" q
塔中层【0~4
双刃短剑服,拳,萨系列除外
9 y/ n# @4 c9 T' h5 `
87
0 n: b4 u6 b1 y! @0 a2 Y. {) U
0
* ?# ~- s7 ]) o- N5 L
店【0~3. _. z% T- B% G6 h  G  G& v
塔中层【0~4
幸运短剑同上
; X& R1 M9 Q+ B/ H. ]# n7 \
90+ A; e5 X/ J+ Y, ]. U# t- B3 ~. V( w2 A4 {
0
& g* _% [( E5 n4 ^' J! s3 m) L
" c2 Q* j) L3 e1 I
Luk+6
鬼女【0, H, y) C5 z  n' r2 a
塔中层【0~4
除灵短剑同上
, L2 \) |' q' i" Y: I8 U5 _
90; Z* k$ y7 L& e/ r
03 o$ `: k, T: I4 t

3 R. f# y6 N- l- @( g对恶魔系有特效
塔中层【0~4
长柄短剑同上
/ U; m' q& u# Q
105
: R8 H+ M! [4 q$ d( }' O
0; Z9 b/ ?/ ~/ }; ]
塔中层【0~4
天龙短剑同上
+ h5 @) K' l$ {3 e, W: [
110
7 V/ s* l# C. z* }
0
/ [$ i# {- R) y* w

0 q7 {9 {4 h2 K* S对龙形怪物有特效
塔中层【0~4
大马士革剑同上
% b$ H7 c' }" e2 a# c* w6 p
118+ H6 B/ \$ k4 E  U) L9 S1 c( n
0
& }0 H* z; A& @
店【0~36 s. q2 Q8 g/ \& Q6 P2 x
塔中层【0~4
妖短剑泣神怨盗系列, Z# M- I2 F3 O# p
140
5 l" N0 R& z( C/ W1 |
0  j6 F) R. B; [
4 H2 `+ |) u% {
攻速增加
支线192/ V( T" d3 ]8 n0 }
40以上【0~4
砂尘短剑服,拳,萨系列除外0 s2 e2 i/ q" F. P% `: g2 w4 L, U! P
1409 c2 c% N6 s. J1 H, \
0
6 T! N" C, l. I/ v
0 r2 P# b/ y- D5 h
塔中层【0~4
反击短剑法,巫/ E+ P  q3 k4 S7 |4 a( k
140
2 T6 B) B/ t/ ^: S* k& U' m
0
. d" ~, z& N6 e3 v5 U3 K/ s/ X
1 V. R: `  n% S! {5 D. R3 @3 T
暴击+157 F" V+ \' l* o) p' ^1 w
同上
卡卡普剑服,拳,萨系列除外, s8 ?3 W3 e1 l- j
148
" r% [* G3 ~$ k0 K, L* E& e
0: ]5 V' }# E+ s/ @6 C
' X: y; z  K5 r+ J+ U
450~4
魔短剑 暗噬同上% ]6 g: Z; n$ y$ \; s9 U# ~
180
* Y* e& c  I7 H3 J6 |0 k
0! H7 E8 N" D( I% `8 i, X
- n2 s; c/ w. h8 W& T3 j
物防减半,回避+20
支线542
8 L) Z: R. u) u/ C$ l7 n" h* X塔顶【0~4

7 k) U5 C7 ?) {

0 ~2 S9 G5 e! R$ g/ Y. f7 L
长剑
& M9 E* l4 v! b; w# d% w- S( U
剑,盗,商暗系列" }/ h: A8 \" g  {0 @
25
2 c3 e0 Y6 K* H: u- c& z% E3 c
0
1 }% f2 |/ X' x4 c; z& Q' w7 C
店【0~30 C. `$ N3 O3 R
塔低层【0~4
圆月刀
$ c7 j7 ]; F/ X# Z' i7 r& b, e$ Q
同上! O  A$ `, B' W9 y/ v+ D/ \; K! M/ E5 X
39
8 p6 m5 M, ]" U/ Z
0% z* }8 H+ k7 ^  R9 T
同上
厚刃剑5 @- S0 n8 l1 {. z* _) \
同上: h- n- m) w' I) l" z8 u1 @& c5 ^
53
) U# n: X9 J/ r- _' @
0
4 j5 U6 i# i  `: Q
同上
击刺长剑; u, i, N, S7 L
同上
# ^+ t! W- W/ c4 y) s9 N5 a2 r
709 n9 e5 z$ f1 Q( _+ ?* [* q
02 o7 J8 `; q7 h' i6 u2 G9 L9 o
8 q9 [7 G/ s3 N0 o6 T
同上
生鱼片刀" C( f! \$ t$ C8 r6 x% M
同上7 w: R: M# ^2 [; H6 L8 I2 a
75
2 ]& v* K, V# n5 z5 e* N/ ^! h6 r" H" z& @
0! u- h1 O% X9 j5 W5 L
支线73! A0 {( A# t8 C. Q6 s: z
塔中层【0~4
弯刀
8 T% i  }+ t* }4 @( d
同上7 v* k+ e& [5 T) R+ a$ t! T; M) l
85. B; ~; X2 ?, `$ A9 \2 w& k. |
06 |% U' b3 M; A
某些小怪; ^% E+ g- ~0 E8 J
店【0~3
$ b5 v- _2 y0 I+ ?1 {4 x+ e, l塔中层【0~4
烈阳剑1 \0 e5 l- V* H# c- c3 V
同上
8 N, T8 g2 J/ |  W) B' X
85
0 ^$ _7 C7 k& |
0
: p- l3 Y4 _  P
攻击时吸收对方HP50%消费15SP店【0~3, r0 _+ @% l+ l" M& u" e
某小怪
$ J6 v: Q2 ^1 \3 M( c# B4 s# K; ^沙漠北部 宝箱【2! t/ Y, r6 S  H
塔低层【0~4
兽人刀* Y. K) k# `8 u0 o: o
同上
2 \  e+ s/ P' ]5 V6 M1 i
90/ F0 r+ g2 @" N
0
8 t" j) e- U- T
兽人战士(长)【0
/ \- q& _: t& Z$ h' }& a4 D2 k1 A0 A店【0~31 |3 c; A' ^* P/ P
塔低层【0~4
圆柄马刀+ g4 v- [* V6 {: [: g+ U' x
同上  F& U- D1 h& H. o4 |
100
' ^/ P& R( g& z1 V1 |
0. H% a( ^# s: y" O- K
店【0~3
/ I+ R- B. u) a+ O# E# j3 U) Q塔低层【0~4
水灵之刀6 P( [0 g0 k" x+ R
同上& F! y8 J0 z/ S* z7 H
100
- p% X' [$ ?' {( @9 Z% Q# R
0
4 _% A6 d% ]: z7 J

0 ~- X& t& X% A  L  p  _- ^对火属性有特效
塔低层【0~4
火灵之剑
) W& t0 R9 w! \- ?
同上
. Z( c2 Y# \, H3 [: q% k" d$ Z
100
- D; L/ Q% _0 ?7 z
07 V1 M& Q% Z  D; ~- _8 ^- h

, M* Q# q" c+ ^# I" i' ]对地属性有特效
塔低层【0~4
寻宝之剑
2 j% S5 G* s7 A! f/ C
同上$ k; u  J' F7 P
104
  t( H4 C& @; i! K$ O0 ^* W
0
* r: m% Z( k) A. K+ B$ n6 l
店【0~3
+ N' J+ H+ E- v7 B( _$ O爱丽丝【0】
, Y4 L2 c; L2 a! ^+ T塔中层【0~4
! y# q) ~3 o* B+ A
骑兵之剑% c, w" @4 E$ z$ U' n
同上
) }$ J* ~% e; U  r
115
  b5 K6 A0 F8 E4 Z$ H( ^
0
3 v; L0 ^" [5 E% E1 a
同上
慕恋3 N) l  Q4 ?$ }% p
同上' i9 ]0 I+ Q+ `. ?& d0 g( f% I. F
115
- Z1 w3 L# \6 I# t
0
" ~( I) }! q2 S' s& J- m
塔中层【0~4
海东剑" W) @7 [, }' Y0 Q* z9 o6 Z( F
同上( O) B: e# z, `: H! t8 r
120
4 [1 [& z2 w% q8 u+ ~
0
* D/ ^5 A+ o) O3 i1 K
( V' d3 E( D' P* S
Int+3
店【0~47 ~  h; D0 _# g* }
塔中层【0~4
多刃尖刀
+ j6 a; n* c) y3 R- L  S
同上
4 `6 r3 a! z6 @
120
! b0 }9 }3 A8 F" ~$ w4 k
0
) }% Y  H3 S0 a0 B, `
) G4 I2 \8 J9 y3 b4 _. E/ \
对人形怪物有特效
塔中层【0~4
日本刀
2 }) X; z) D! Q8 g: G$ O9 c
同上8 z; C0 ]+ p. S3 M7 `2 _$ k
130
* B  u% V- A0 p7 G; r& ]4 I7 w, h8 w
0
- d* j4 @/ {( a8 l& _
店【0~3
& z1 B2 A8 K/ A' H! ?4 u塔中层【0~4
利剪剑
5 d  \( j- g  m% [4 ?; k/ C- n4 l( I
同上
7 e( P5 t5 L- Q1 K
1400 f, o5 p' R/ K: W  l% Y
03 d+ k: d5 n; _5 ?5 q, H6 E

, O% c7 F" U/ V& g4 X对植物系有特效
塔中层【0~4
混沌剑
% b6 X2 [6 V6 P- Q1 J- Q) n
同上
/ Z2 ]# V' V) M' A
140! V3 A" b2 Q3 ~
0
, h0 o, U  c# r  X& P) U, h& X; H

2 F  L  J6 Q% E- P# O攻击时耗费1SP
僵尸【0~1】4 {* c& c  l" _  r* M$ H- c$ U' p8 @
塔中层【0~4
0 j$ c, ]8 _* M3 `( x  H: W
寻矿之剑0 C; P% {+ V3 Q: Y9 E  s
同上9 X0 u3 B6 W0 b  k
140
& v: e: C" r, i, S; |$ S9 W
08 |, j8 ]" G& ^2 e% x& X1 x
店【0~3
3 K; A( u- R4 Q6 c- I, f' H塔中层【0~4
  H8 P# e% @: a+ T
水纹剑( X, W  }8 p5 n# j3 T
剑系列
; `) T. k& y, w' Z- \5 E3 H
150! t/ L- q: c- w' L, V
0
" S5 M; j. S$ w4 R) p
300~4" R1 m- `+ L8 T0 j
狂击之剑
, ^3 |0 }& Z9 ]/ H6 O0 x
剑,盗,商系列
/ B$ n! b4 O1 z0 @; D" e- M/ }
150
- O. N9 m" M* ?
0
8 o8 |5 h! J* q0 Y7 E. a8 P
1 u' c6 m. R; p6 B# S$ m, L  ]* l% {; I+ M
Str+2
SM女王【0! ^, y: ?( c5 B! I; O
塔高层【0~4# ?5 N& q5 v. {# y4 _1 c, |
石中剑& {! l* h! i9 O7 @  v1 V5 @) e
同上! y3 h- u* `' B, J% a( \
150
3 f# \3 M  P- i: L' w" M5 g
0
: c2 L7 P" \' e$ e4 R% T
- r# I, _& Q5 a# I
Int+5dex-1luk+10
350~4
首领剑% R9 A4 K5 G$ S' ^6 j
同上9 s! g/ I5 n+ t! a7 D9 \9 u% C8 \! M7 y5 v
150
+ H' F( d1 {* A) _: G
0
- e% P& j* w6 S# G7 b8 x( o6 p
S/A/V/I/D/L+2
9 t% b! D" U+ H8 r0 l+ R$ X/ T5 a- n' QBOSS有特效,受到通常怪物伤害增加
40以上【0~4
妖剑 弑光0 Y# C6 F& M6 y+ y
同上
9 u5 b& }4 B1 t# `) T2 Z7 B* m
1709 o% r- p2 R& C  I, d) C1 z
0* m0 [, n6 U3 l$ B! n9 |
dex+3
  k, t4 ?8 }% P/ z对念属性有特效
同上
魔刀 吞神0 ]; C1 {1 }" I8 ^# M. R8 y
同上
4 B* L6 w9 P6 x' ?2 l  h
200
( N' U- `1 ~9 R+ _
06 d  H7 g' u/ }0 f2 p) r: J
! F1 w3 C, q- w' a
攻击时受到伤害
塔顶【0~4

6 F6 O. l+ @1 m8 T. x" [1 @) s4 v* Z  E6 i
4 x8 o5 k9 q$ l. v6 r) W9 f
武士刀+ V* k. v2 o# C& I1 L9 K
剑系列" L% y+ r/ a+ X% ~( H1 ?
608 W* A+ }" U; e" ?+ N9 h4 P& m
0
4 P' ~9 J0 M: H% s9 ]
3 l% p8 @7 z% h# V- g6 ?
店【0~38 o; O6 z9 U) c; f* q: C% i
塔中层【0~3
9 E3 `: E3 n+ u& o, w  \
双手剑
, i4 @7 v$ \% A$ w" E
同上
9 p4 q5 V8 \4 U
90# W8 l- f5 I6 S, Y
0
- A' d7 N7 t+ |- V

7 u- ~6 T/ s$ \& q4 b
店【0~3
  d* t+ t% m) D# q塔中层【0~4
2 F4 G5 F0 w; A: d& s& l0 |
亚尔特剑) V' s  @% T7 L- f- m4 M& o
同上
+ \, E$ J! ?/ v; h
115$ T! }( X+ C- B* D
03 \" v3 W6 U0 X: x" J. c3 w
( T" N+ c. N* u3 V6 |- [( s6 f
同上
4 i/ O8 N, s3 B
双手重剑
- V1 O# J+ V9 b$ s7 x
同上4 j+ k+ v2 l$ P4 s
140
( O# S' a! k& H5 O5 s- M
0
( T: B" g5 o2 d0 n
' J- J* R0 h5 s' j$ N/ o, K! i. p6 @
同上
. U! o% O: I7 A" ]" H' u
龙牙剑
$ S& Z6 ^- Z) C  q
同上
' G) j) M1 ~1 Y9 D4 B
150* w/ F2 z0 Q$ Y% x0 X* q
0
! Q& [8 `' ]) N. `
9 w* l5 P1 o* c. h( w: o- ~$ S
对龙族有特效
, X' K' u+ h  S4 ~# @! E
生化研究所1F 宝箱【1】
/ f9 i6 H1 Q' w& K. G200~4$ {3 E6 @1 d& \) T, R+ m
) M$ t; Q5 j# [, D+ f* N
村正
5 f$ Q5 M6 F$ }) |" g- l8 r
同上
$ k4 l+ H! {7 i: q6 }
155
7 k) a4 j% H! ^' c9 g: I
0
2 i5 p% K3 a! |: i0 o) t" r4 n
暴击率+20* P* H; j2 k% K9 a7 ^
攻速增加
6 l7 L3 a- V3 ~' P- j6 `5 g
邪骸浪人【0% s/ ?; g" \1 T) S+ E' Z7 h  j( v
250~4
  W7 q) t! {9 J, g
死神之剑7 U! y/ W' W/ N
同上  x# v" h( c, R7 e- G! K6 r3 _
155
9 w) R* K* k9 L- ^
0
; ]- I! L; a* O( F9 T
增加对人形系的伤害,增加受到伤害
1 y) h: r$ n; `. ^4 ]6 I2 M9 b
支线662
4 p- P( o3 {& r塔中层【0~4
: b7 \; V1 V6 J9 G6 [
双手巨剑
1 q6 f) ^$ B- _& ?. L/ G- ]
同上: D8 ^$ K, p& t8 `
160# s- a- ?7 {+ i, O0 p1 f
0
1 W% Y/ m/ f" l/ L5 V3 a. K

) ], L: V( w5 E' T4 f
店【0~3
, e$ D6 `3 t; _4 ]8 S1 G6 L塔中层【0~4
! I: X, |# K% a9 O
风灵大剑
, V" g: S7 A! z3 C
同上% ^& h2 z5 V2 o/ X8 ^, r2 }0 a' x, S/ s
160
$ V# [, r. w6 s: m! _& A& h
04 w5 x+ z" V! I5 c$ [! H" O6 I

2 H( v- x, C+ J) d- `对水属性有特效0 Z5 w6 A0 r0 }/ w1 _& i+ ]
同上. {' T; o1 Z* B  y/ o. T& G
亚兰斯之剑
/ m3 l& `0 I* @+ ?( q
同上. P4 e. H8 h6 V' K# Q! {2 B
175; _. V/ j; V7 o% D
0
6 f- A( ]* G7 i  `5 L, s  h

! _4 c" P6 h0 d- W; y; [) \9 f. z( u. Tvit+10
6 A# D0 g* R! }
恶魔女仆【0】
1 E, i2 C  ?* t; n4 s塔高层【0~4
0 ?& A$ y5 W- j2 J& n# U$ a

0 k: w% T" `) ]  G( ]
十字巨剑
( {& Z! d8 t/ k0 [' ^6 k8 |6 g( |
同上7 a' s) G0 ^  \6 P
180
$ y% C8 T4 A6 l2 j
0
6 b7 T4 _6 G+ S+ ^7 _- e
5 V# U+ c  b1 g& h+ h+ `7 Q
店【0~3: b/ w  h4 y( R0 e( A( I
塔高层【0~4, g2 x5 K& l$ C, |% {9 R
正宗5 I$ h0 c8 L& E; n4 W- l7 q
同上' O' M6 [( s3 @0 ~$ u7 n4 G+ L
2006 P+ S. I/ c' I& @+ E
00 S( D4 U; m$ @
str-5 回避+30
5 J# n2 z; T! g2 h9 s
邪骸浪人【0
: }. C& }( v- g. L% l) x) E塔顶【0~4
7 [0 t: t, G) i% }% }  X$ r
  n+ ?2 @7 L3 O3 V
巨大双手剑$ F% E2 C( q$ ^$ a& u: g4 T
同上
0 A" H! Z. ?: l8 }# k7 Y0 J
200
- ]7 G& x/ B4 h  H4 s
08 F: q9 Z9 E2 s( j

5 `: v8 w2 x+ q) [/ }3 J
支线872
- q6 {' X$ ^7 H* W7 S  c塔顶【0~4& |) x7 I+ f" c  t$ f1 a
9 U. `8 l$ P" b( e# _1 M

0 {  P  t7 Q$ T! R$ }
木仓
9 ?- c# ?! A" p
长戟% i3 A0 a$ p* N' U1 I% q
剑系列
4 _$ L6 E. f( [" S% [3 w
28
# A8 L4 K% |* K1 @
0
' v" d! ~2 @, c4 W1 W# a

; E- C' t9 K* |, \1 B7 C
店【0~3
0 C6 C0 C# h6 l* {1 i: t塔低层【0~4; S( I( |% b7 E( o9 E6 g8 L
长矛+ w& s; c& M9 `5 r& [/ e5 R( b
同上
  d, L7 f/ ?' A6 d
44
$ l- ]' n9 [$ ~& |* W
0
* J' z% W$ m- T% P0 V

9 Q. j. p0 S4 J- V  W3 O
店【0~3& l) \0 X: b5 s' R5 V0 o
塔低层【0~4, e3 d1 Q' ^$ P
步兵矛& O" Q2 j) l  I0 @5 F" Q
同上
4 y. ]' r( v1 `! p1 _
60
1 s& A! o6 ]& ~! k% S) \# H. s
04 W! x7 Z& K8 \* _
4 B/ n* O1 }9 N) |" r* {
店【0~3
: A& I8 _6 {/ M0 g塔低层【0~4# V6 j7 ?- C3 F
邪灵之矛) O5 T4 N9 u+ N& [
同上% P8 Z" S, [+ N- @
95
7 N: n* B1 ^( ]
0
) T+ ^0 o8 g$ D, a6 E  ]" _( e  ^
攻击时回复SP. J% _; W. w3 Z- `/ i
店【0~38 ?- ?! K! O+ E& E
伊拉斯【0】) P/ V2 R" s5 y+ S. |" [) y8 G) M
塔中层
+ @9 B+ Y1 V! Q" H8 a& }# J1 H  a# ^0 \8 @
1 s8 t$ @* P  P$ t" l* [
(魔力之)矛/ c; y1 m% A/ X- o) f2 j  }1 Y6 z# W
同上, u2 v3 [# k9 Q' `7 u
100
/ W4 n1 I& @) n. |
0
0 |# ^( P. s% o, t% h! A& N
) g6 x! d% o3 E8 Q& W
对无属性有特效+ M2 G/ H, x: F3 j4 k! e- |
塔高层【0~4
- ^2 Q) p; y$ k) M8 l" k3 F
刚尼尔长矛
  R5 h& Y6 G" K% m4 C
同上2 A0 \: u5 @  F5 o8 o
1207 @* y" c3 r6 t* x! K5 o- l
0, P7 w( V) j4 X0 F: C

$ O1 f- W7 r8 L: s" C, Wdex+30
一定几率发动必中攻击$ c# c. w) N  n# |3 ]/ B- g& r1 p+ J
古城 宝箱【1
& d/ I8 c* Z; h# b' p5 K塔高层【0~4
5 i. W3 x; \& X: u+ u% ^
地灵之矛5 Z8 U9 Z: B* e- B' V) L
同上. t2 t8 t! S1 f3 F- H
120
- a/ o6 A8 r5 ]: U) a* C
0
) `; Y4 v* L6 j0 k8 j1 ?8 r
HP+300 SP-603 ]8 W: ]3 Y1 ~
同上
, }3 }" Y# g$ |! d* q( Y
镰戟' \3 i, I5 {( }/ l
同上0 _4 r5 {1 f8 o" U6 i
160
8 e. t. B# d0 z1 }% Y
0
6 `" F) y7 ~: h- x
str+1 int+2 dex+1+ W# f. Z2 X' x$ N% P
同上
6 k5 |0 S3 c( T! w* V
9 _: W& F( y; z
, [& L4 c# Q# Z3 |6 L% Y1 x! A
木仓

4 \* ?3 W$ m0 N' a
弯刃长矛
6 Z( F' m1 P3 D% i5 k" O
剑,骑
" j( X8 S" Y( Z6 N  A9 i
84
: _! p, F$ K; U6 C
0
) K! l; a8 t/ ?6 Y- t6 V: M; ~$ ?

' J8 h' |% _- |: A
店【0~3* |* X0 P+ u4 k. w! j% N
塔低层【0~4# y" I. H% C/ C' j7 g
长木仓
' A- Q. N8 l1 K: r4 e4 n' E' l
同上
4 C5 ?+ u% \; z( ^: R, B
104
* O4 T' \3 r* |7 i0 ]& l
0
* y8 m" B& S7 |' t9 z% d5 s

8 }* i# W: t# A5 P
同上$ t9 w% h0 z3 ?% k5 |4 F( @; u
双刃长戟! s2 z8 z- o& m8 N" S: F, x: K
同上. L3 y* Q; W$ [1 D# h3 M5 W
124
; v7 p& S5 g  Z. Z/ L$ g' `0 Q! p
0
: G% f% x% Z8 |# Z
5 ^1 \' ]7 ]1 B- I
店【0~3) E0 t& M" T3 J: O$ T
塔中层【0~48 Z1 F2 q) n, M. w  I; }
德瑞伊长戟( e# C8 B* r5 Q8 H( |( X
同上
, q' _, s8 a7 d+ q) q& Q
150! y2 R% \5 S" i. u; Q6 u
0( F( f' ^* Y2 U5 a' u) s
) D( t: F! R( I6 H4 C' o
店【0~3
8 E/ E8 e) j2 T: j$ I塔高层【0~4  @+ a' N# A6 G3 ^5 T
加野矛
4 T  B5 v7 _8 O! X
同上3 d6 z4 `- `% _( A
160
' i; V+ _. }5 q1 H& {2 e3 g
0
$ O5 r: }# R. s
3 w" r, \4 R( }4 H! d4 E: M
对龙族,BOSS特效
* M8 {, _) a- K7 A7 q, K7 m
同上& h+ I; {, ?! u8 o- _
斧锤长矛
) ~! I' o9 Y: [* F: R
同上
4 C  o0 z- ^- m
165
8 Z) D/ W; B& Q  g0 F' {
0) y- W* q) M8 P

; j" Q, Q" V+ v: ^" u" _! ]
店【0~33 W" n: Y2 A6 X/ n
塔高层【0~4
风灵之矛
0 R' @- o3 ^1 K6 U( v( j. U: x
同上
7 Q8 g( R7 n/ s
170+ B$ a' m) V. O% h6 c* l$ O+ {
03 S1 c. u- Y! f. x+ \
/ L6 K9 G) c# x, u4 V9 G" {) }
低几率使敌人沉默
2 q4 w2 V7 {$ s
同上
死神之镰
. m& T9 V# Q$ `
同上( V  Z$ c# Y8 a
180
! r+ a: ?- ]$ G* z4 j: h
05 {4 m* j/ x: T4 W% E' p6 a* c9 D% H
回避+10暴击+20
* f7 Q& D( }; q/ ?) K: Z+ D
小巴风特【0~1
8 K, O, |2 A; S7 ]$ _2 [+ ?- E塔高层【0~4
朗基努斯之矛
# T3 \& H# D/ a( m) E" Z) }, ?
同上
+ S4 g  b& g% p. T, N. V
1803 n- k; {9 s4 Z+ v- C) o/ ~
0
3 g- Y" O1 C! U; l
" _) _2 n5 @2 v& m- }0 @
塔高层【0~4
修尔特长矛
. r3 }2 a' k- |# {# b& V/ q5 P& S1 o
同上- ?& P- m* K% C0 w
183  j7 E3 Q  ~! p
0, ~6 v4 t6 Y! |
4 w5 F9 t6 b+ J0 F' w' Y  d& M
对动物系有特效4 h) ?+ {$ {% a
鸟男爵【0】
" G; O9 {* j4 Q* G7 P塔高层【0~4
骑士木仓5 [/ ~1 S) X% [3 U' e8 U9 p7 G
同上7 J. z6 ?2 s6 F
1855 a' v# j6 t+ R3 E4 E% d
05 {$ C, q# S9 X

) g8 L1 |, i* u( U. P- G, T4 G% W) g
店【0~3
! y* |8 }' z7 E5 r塔高层【0~4
圣光之戟% e3 D& L9 z' Q7 o& b6 A
同上
. S! z' y: X$ E; ]6 G) n- ]
190
" r8 y2 y% H. T9 |
0
3 A1 D! s- E0 `
攻击时低几率回复HP
) G4 ]8 @7 t7 W+ q, o
恶魔男仆【0】
2 M$ K$ l8 h) i" S5 [1 j塔顶【0~4# s! {3 E: X2 T* @8 g
火灵之矛
! |3 j( g1 u5 j5 `4 p  }# a8 F' A
同上2 h8 ~% B- ]7 m' \9 P
200, u+ j/ P7 f7 k" i# r
0
6 [/ {! r( o4 S: p
str+3
5 O  Q7 [. K: d8 y- r对地属性有特效
" v1 ^( ~$ L6 x7 ^
同上

3 n+ T5 ^1 S7 [3 p+ B8 _. H. u
9 M) s6 d4 ^6 Q0 {! M+ I  y9 i. d+ z
/ `* h2 B) {9 X$ T! j% a5 Y2 m

1 Y3 q" S! z9 V$ @3 R* C
剑,铁,盗,暗系列
8 E1 V6 K. m. E: G9 s; `5 ~( V( J+ o
382 w9 u/ }  K/ h
0
0 q. M/ H; |) J6 H: i* O$ \6 S

3 S$ O8 }4 u1 X7 d1 i* M1 k* P
店【0~3
. c& C, N! L1 Z# C塔低层【0~4
兽人斧
2 |9 L; d; \! n% S. D
同上7 U7 B  j/ m, ]5 ?9 L5 l
75
7 @+ N6 O3 L$ y' \- a4 h0 B2 _; r3 U/ X
0; Q) C/ a  r. C, b

8 D1 b6 ~! X# b  B0 [
兽人战士(长)【0~2
  n" X, J- O) ]7 j# e0 w/ \店【0~3
; _% R  b+ l( G' A5 r" R9 t塔中层【0~4
希尔之斧0 u- `; R; _7 z' ^4 v* C# t0 N! [( q
同上1 _: m; P' q4 S) ]
1155 G7 ?3 ^% V# m! s
0
5 s! K( P% K! o' L  @4 k7 s
攻速稍升
, O1 J5 i; h8 J/ L! Z* |% v, G
店【0~35 x1 J! ?- O. f  {
塔中层【0~4
血腥战斧
5 O+ a/ G" U$ z5 c6 g1 E/ }- M
铁,暗系列
+ T  d& [+ V4 b  s0 C/ K9 f, h
140" P5 u. k/ v) X/ K1 ^& g5 a) G2 ?. r+ T
07 x  X. V. T  E. R" W
dex+3 luk+2
6 [+ g8 E. O8 p# p: B
店【0~3
4 c4 o1 t! ?" A7 b" w30350~4
切削之斧
9 F# a; t) J/ Z5 d5 [2 b$ M$ i  _
剑,铁,暗系列
; u% l+ x9 C1 i% g! ?2 ^
140
$ N% E- p* i- T
0
, z2 l$ j/ k% A4 s/ w+ P' ^% Z7 O
减少受到人形系攻击伤害
2 `6 u; D, r( i; o& C9 U6 R
塔高层【0~4
' X% @0 z7 o) w+ O9 f6 S$ A

) z* I3 f$ t# y6 x+ l% b
$ l+ G1 G; J6 a1 q2 y# h( I
巨斧
: \, G0 \3 K: J: D/ R
骑,暗,铁系列2 O" K1 q8 y, r/ B
80
' r% U/ F7 x" v4 ~" q6 s
0
8 b! o2 h# u* H  [  I

4 x4 r8 l) `. B4 x. k
店【0~3; N0 R" k+ a  s- f6 g9 y1 Q
塔中层【0~4
刚斧1 _0 j* j# l; F( t, E3 N3 R; u
同上) O- M& q; J5 B& B* \# H1 |. ?
1200 A2 V3 D3 e$ E: v, ?+ W. I" V' E
0
+ n9 |4 ^. Z) r; i. z
  ]1 p. Q# o& u# h
兽人战士(长)【0~1- e9 X" b7 O$ [8 y6 n; N' P1 _
店【0~3
% J2 j/ \1 I, c7 x! a- x塔中层【0~4
暗灵斧
$ v4 b$ J  ?1 A& ]7 F  A
同上" X8 T* W) L5 t' K6 `
120) Z% r7 Z1 e# ]- B
02 r9 }! `9 a6 q7 C- h" Z& I6 U
  对不死,恶魔系有特效% U8 D, D! A6 H; c1 {- Q
腐尸【02 }2 D8 d+ b8 K8 E& M3 h* M0 z! c1 h
店【0~3$ q: m: a5 |: [+ ?% `( O: h% l9 w9 o
塔中层【0~4
斯勒特斧$ F( c; ^: |& X
同上! v9 w! h- ]- S. u
120
& W2 A5 Y5 E( b& |# e# C$ z8 d
0
! I7 p! v8 L! J6 ~
对动物系有特效
& t( f& X! z2 {/ f) G' W: b
塔中层【0~4
毁灭之斧) X% y: H; Y* |6 V  g
同上
7 p* x7 m& G% c( {
155# m1 l: f5 w0 q! p9 W( X
0/ Y$ f4 h# I& e/ |

" |, C/ k9 o' z$ v
店【0~34 S  {: R7 C$ o
塔高层【0~4
风灵之斧" t1 ]/ v9 m, K! h
同上
) D% c% q6 p- M5 ^
165) v  y- H. o6 x% B# P, J/ i
0
4 T4 r: O* _9 r

( r0 s; E8 Q0 L! F6 e  x3 a, F7 x
犬妖【0& G- A( T+ l/ J4 O
店【0~3
, x9 X' L% [* `$ ?/ i. ]2 A/ Y塔高层【0~4
血斧
' W% B) ^% Z# v
同上0 Z( A1 q5 H* m  s
1703 A( }! b, z1 r% U. g
0: ]4 Q* m4 a5 e2 j2 P1 ^1 X
提高移动速度1 z# {$ x$ x$ P8 K( h
店【0~3! R& [0 _8 q5 P' E
300~4
智天使之斧
* a9 e% w4 l2 a% A
同上
; h. q5 s! y% Y: {( y1 [! Z4 c/ p% G3 T
180
3 ]/ T/ e4 h% Z& ~7 t" r
01 X" ]' |  o" Y0 H
攻击时低几率回复HP
& C7 c2 K  D- o1 ^9 ~
爆焰野熊【0~2) C/ d' ?$ b8 d# q& l, q
塔高层【0~4
双手斧7 B9 z2 ^2 B6 c( f3 u
同上! `% X9 `; q/ p! @! v! r. @
1809 i5 U7 Y) x  @
0
! R( y$ _; e( B, ~
  G4 F2 D5 A6 G0 [. Y
店【0~35 E! i! o# I- p. f( _
兽人战士【0】
# U/ s  `& Z$ v* D2 g塔高层【0~4
# Z7 y: [! e5 d* r* [8 c
克莱伊特斧6 v. P! {$ {7 D2 y. A5 z
同上, g  G, |  `5 Z, v" H+ u
187* b$ Y0 P/ L# d0 q( p
0
7 L  U: q5 D6 p& M& x% |  H* o
一定几率使敌人昏迷+ X2 G% ^3 V. a
塔高层【0~4
斩首之斧& D) d- ^1 [; |  D' j7 D" c- |
同上
2 n5 w! Z: W  r3 E/ R3 Q
2154 [( T  Z2 I  _$ V# v7 Q3 r3 J
0
3 n6 Y3 f- y/ L  W8 H
对人形系有特效 攻击时回复SP
; ?, d% P) g+ v9 |
塔高层【0~4

0 p. W; }+ z! x# k$ x& r3 Z  }; B# ^/ W1 a! O+ N' G2 @" G
, k: Q0 y7 `( m' k/ Q* X* `
木锤$ E' o+ D, u5 w' u
萨,服,剑,铁系列
( {3 r& Y0 I0 ]( v9 w+ s
23! q/ k& w" ], u5 S- |( f
04 }0 E% u2 y' q# E

  l9 @+ q* K2 q* X
店【0~3  N4 n/ @9 Y, w0 u2 z. U; }8 h
某些小怪【0~3. H" I2 f1 ^3 w7 \* e
塔低层【0~4
铁锤  f  C  E- x# Y6 g5 j
同上
- u, A) U( ]1 l+ h6 w6 M- H
37
8 F4 ]1 B3 \! ?+ K0 d" r- P$ D
0! \6 V' ~9 g) a4 W: ~. c; n% `2 r

9 ?2 V' D( v4 I
同上
思麦斯铁锤
8 J9 Q, A% W' T
同上
. i. K. N' t4 w2 a2 r$ B
54( v  R) e' e& l# m9 U# D+ W
0
. k  V3 L+ R3 _, ?/ f! {) O: w

% H: ?7 x. Z4 d; Z
店【0~33 P4 t) I8 y0 Z: J# C
塔低层【0~4
流星锤
. A7 S2 A" S" O7 N$ u3 K" M- V1 E! H6 F
同上: d" E- ]; R. q1 Q) \
69
( v9 s' n9 p- D7 L! H
06 F( i4 V& B) `& B1 B5 w& \

: O% r2 {+ v( P2 R- a
同上
链锤# ~( A2 o5 x  X: m# _4 t5 a/ B; W
同上" \  ]4 H/ r+ L0 T& l
84
1 E, b- z( u9 c9 N
0# Z0 |; H* R/ S6 ^* s
* E2 M. P0 Y3 l7 P1 r0 q3 C8 [4 N
同上
暗盲之锤
2 R) A  V$ d( \0 }3 k3 P. D4 x
萨,服,铁系列
7 F5 }4 a6 _+ ?: Z
85- w8 m1 q- P; `  q0 x4 b3 A! @" B
0/ g' U! @, V' ]# \: \: v, H
防减1/3,暴击+20
- X6 m: |) J8 u$ ~9 V1 _! |
塔中层【0~4
日星锤( T5 w' `( Y+ v) E

1 s7 l, e" k& K) J: x9 o" n6 V剑,服,铁系列
110
/ }7 s2 B" N2 F) v" W
00 U' G5 h. [9 E. A& i
  t( B' w  E) o& p
店【0~3! `. O) b1 S; ?) b; [# O
塔中层【0~4
黄金之锤
+ F, x6 C; N; v0 z1 I2 k1 P& ^
: F: ?/ ?. T# h) H+ @: ^
萨,服,铁系列
110
+ b2 k' W/ `6 i$ ]7 W) {7 k7 a
04 Z4 r, r1 x- w& e( P9 c
对不死系有特效
/ ?: P; w& O4 w1 z/ ^: `) Y; o
蚁穴2F 宝箱【1, T0 t. q! P6 i+ ?( D) M
妖道【0】* C2 b1 M" Z0 t4 v
塔中层【0~4

! d, B# ^* J' S& i; ~4 f" B1 M
扳手5 k0 L; h( S" M) P" ?7 r$ |4 V
同上
7 N' |* d+ ?8 n% u+ h* G
115
' e) e) X/ t( w* g
0/ ?+ u, i5 |. p% b5 x
低几率给予昏眩,黑暗,中毒中的一种& S+ K0 I2 u2 e! }
雪熊【0~1
0 p/ x- f+ ~/ c! ?店【0~3
0 I8 v+ L7 v( [. I1 Q5 P6 k塔中层【0~4
尖刃铁锤2 G' `- C! l% J* ?# R9 A+ c  l) l1 M) x
剑,服,铁系列, k: d' {4 _1 `# y6 C1 q0 @: w0 s5 Q
130
0 [, m9 N8 a8 x8 Q
0
3 Y: Y2 c9 f; `' p% R- X' `

$ z2 q9 ^% b8 ^
店【0~3
; K- `5 P5 `+ H0 f( J! i塔中层【0~4
秘银长锤# u! F* Y$ X8 K) ^) B& a9 }$ E
萨,服,铁系列9 y* W2 c* H6 C! x& U2 H2 ~* h
135
" E; ^7 r* \, d6 i, p* U8 n" G6 E1 _$ ]
0
$ M  I7 W" G3 B* }0 W7 z% T
$ ]! K9 `# m! Z8 Y7 l9 z
同上
昏迷之锤
; c3 U) t+ O" U+ {
同上# j! Y' y* w! o- N8 |1 d' r
140
. h6 h& v' k: _  p/ X$ s
0
) t9 n  b8 M6 h! X2 `
可造成昏迷状态
0 f$ K/ G% q& o3 ]/ k
塔中层【0~4
圣锤 十字星
! }- R6 D$ l6 g! V6 h
同上; B2 ~5 U, z) q* U7 n
140
& m8 t8 y# b) v+ }: `! d9 A! _
0
& k2 K9 u/ l3 _' n3 ~$ }7 ^- H
攻击不死系回复SP
7 W/ x& K" w1 L/ E
塔高层【0~4
魔锤 安魂曲" h, x7 q3 y, ~$ J$ M3 _6 P
同上
- V% {5 B$ s& n: L0 V4 c
145
; z! A7 z3 J( R+ L
0
" k( k1 l! X- }3 N$ s# N
能击飞敌人 对不死系有特效, G! u4 a7 X: T4 {5 R' h4 |
塔高层【0~4
秘锤 冷月
$ A8 H+ w6 ~- t& a3 v4 i
同上
3 t! X/ t. o( a( }  V0 q. I1 R
165% E% Q5 D0 @: o* o4 J2 P9 w( f6 _
0
+ }/ k7 e2 d8 O0 _

$ Q% e) o1 A$ h  t8 P* S
店【0~3  X+ N7 @' H# r. N8 s$ W4 @* d
塔高层【0~4
雷神之锤8 l, c* s/ U2 K8 \1 \
剑,服,铁系列
$ F1 G; b/ E7 F' B
250& ^2 d' |# E/ E5 E; f
0
% S  i# B1 X: ]7 _
对水系有特效 不可精炼
- J& c) A. |5 E$ B% L3 f/ E
支线681
2 u6 j& ~; y+ G& B1 B, S$ D* ]8 M, T塔顶【0~4
. o$ u& e, h3 m8 l7 L

) `# n/ R% W9 M- X' g
手杖
服,法,萨系列
15
15
店【0~3
塔低层【0~4
橡木杖
同上
25
15
int+1
店【0~3
白幽灵【0~1】
塔低层【0~4
智慧魔杖
同上
40
15
int+2
同上
骷髅魔杖
同上
40
40
int+4
店【0~3
支线63
塔中层【0~4
生存的魔杖D
同上
50
15
dex+3HP+400
店【0~3
塔中层
生存的魔杖I
同上
50
37
HP+400int+3
同上
言灵魔杖
同上
60
37
Int+3
同上
羽翼之杖
同上
60
15
    增加魔攻和移动速度
支线183
店【0~3
塔中层【0~4
圣杖英灵
同上
75
37
int+3
店【0~3
塔中层【0~4
巫杖 魂咬
同上
130
15
   攻击时消费2SP
塔高层【0~4
* j' a' m+ K7 n8 }, a5 c

" f8 _* d+ c+ [) j" q& z[ 本帖最后由 逆向狂风 于 2009-4-25 20:49 编辑 ]
1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

330

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1819 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-12 11:41:24 |显示全部楼层

) K5 v& S0 ^* a5 x, z/ U
7 @4 w8 @4 v" z, @
弓系列
" e$ s2 d# C( N1 T' k
15

. R7 ?. S0 E# Z" u" v+ g
0

$ k1 J  p7 S! j# V" C% V5 C' b

; x6 i; W$ z- T6 B6 L, c  Q
店【0~3

& {. t6 K8 C" j' \
塔低层【0~4
+ n9 G# `* {4 j$ L! u
坎普兹弓

, \9 |0 h' f. f! n% @1 V
同上

% N: Z" p% {  P' q9 [5 q
29

" E- K: K9 l: S( R# V
0
* Z3 Q# a  M, W( k# O, u- @

& Y' {6 a$ I: r+ j% h' s
同上

, I. p8 Z+ [/ {+ O, T0 w# h
克罗伊特弓

/ }" _5 _  h: ^( a- R$ |
同上

, r9 j7 o7 C" j* F$ I, ?
50

# s8 E1 [) z: g" ^+ X) ]
0

2 G7 R& v, C% Q
" C& H& C2 \9 O/ J4 i" p
同上

% j5 y  D0 m2 W) t' m6 D/ g3 j8 s
十字弓

7 l# W7 K* K( h# c4 q. X1 A
同上

  {% x6 \* V! ?4 }
65
$ d; U: I$ n+ `, h
0
# Z  W0 f( Z' e4 o! J
4 |" k! f* x, _9 `. [
店【0~3
$ N& M. w0 L! h7 y9 U5 @& d
塔中层【0~4
& t1 o7 }: U. P: Q
盗贼之弓
$ g6 Q8 F( c7 N8 E0 K; f
盗专用

0 R; Q1 t3 M' Q/ K4 W7 @/ t
75
% j* g6 A7 [( ]; W- M
0
; K, n, B. h( g) b+ O: l$ U0 O
射程长
/ ]- i7 R+ u* r! V4 N7 I' d' y6 ~
同上
5 `( L- ~" r/ X5 i: y
埃布尔雷弓

- ?1 S% R: t! p4 g. X( n" T9 F
弓系列
1 C8 R0 y$ [+ [$ J% ]
90

! a9 H/ Q/ t) g9 T% p
0

( ~5 L8 T  O) I7 L+ r. n9 C
dex+2
: M. ^2 U* ?" C4 t
同上
! L7 r+ I" ~( Z
连弩
" m! W7 `! ^. b6 r

( M: P, c$ t; ?0 O
95
% ~9 |- V, t: R* z9 |, N
0
/ w  e) a% r' V: r, w! W" [2 P% x( v
自动连射
( O6 o* }6 Z( H" [! K. R' h
同上
: @2 y) Y0 V) {) H: ~* u
角弓
, a: \8 w& b8 V3 K- w/ Y2 s* T/ c
弓系列
4 M) T0 w) `' \1 A5 E
100
7 x- ]- R$ h+ Y7 l. l( r
0

9 x% E6 x& u" |- ~- {2 o% M

  ]. `- j8 s/ N, x2 D( |
同上
/ e! x+ E6 c6 p
露娜弓
5 M+ W; A$ y. W, r) h1 P* K
- P$ w$ o0 I" B$ ~% P
100
: M5 Y! i3 r1 b+ m+ q+ y: e, T
0
' S. y0 C5 t+ v* A7 j9 p+ `* `
物防+5

( H- v8 f$ m% A  x. j" N
塔中层【0~4

8 S; y5 q& w( z/ N
天龙之翼
1 E  c' X6 ]: V, @$ U
弓系列

! t. o, Y# c% i; t6 h
100
3 ?% P/ a" ]& M+ o2 p+ I
0

& n! q0 D  f" I& J, ~" }  J
对龙系有特效

* a5 z" c! ]' ]$ a% q& u
同上

5 P: E6 }2 P5 X) X
猎人之弓
: p$ j8 T$ P8 [7 r

4 R2 ~2 c' }1 ], C+ m
125

8 k. Q( F. j+ ?4 C
0

  {& Z- F) x! _5 L" O6 Y
) X& I" M8 ^; c! U: n2 U9 H" L1 @: Q" e
店【0~3

. X* a1 d: h) h1 D
塔中高层【0~4
3 u! W, t% L# F+ X
贝里斯塔

$ ~$ s+ ^# O1 y2 c& W% p* Q
6 Z% K5 D0 z% f5 \. ]
145

/ C- o" x! r7 y* [: m
0

% f- k3 x5 k# B( G

7 x- I( b- j; |- L- ]1 Z

, G8 {* m, \8 S+ l, ~  j1 H; l
店【0~3
' K& h7 i; z6 N: ~7 {; l+ {
塔中高层【0~4
生化试验所 3F 宝箱【1】
炽天使之弓
4 w" c# k7 N- y0 ?
弓系列
% v# x* y: O& ~( |0 N# x2 g
150

1 K& N0 l& e( T  ?4 i7 z8 L0 A
0
6 Y, ?6 T' w* Y/ z8 p
  攻击时回复HP

) g( l( R4 s% I
支线383
# A7 M0 p3 _8 L$ e+ X4 A
塔顶【0~4

+ y8 ?* O) q& m: m( f; q# y

7 a  S5 a/ ~4 t6 _$ H
! h3 X2 c" ?! w: e% m8 {
   

" p6 a$ `2 t! q6 u
多变拳刃
5 {, v' p: C* k- p1 c
: Z6 I& F# h$ J8 Q. f1 L  _$ t$ ]7 P
90
! q6 P) B% e  T; h2 r$ @8 n. I
0
8 l, O5 {+ \, a9 b$ \
暴击+3
+ J1 U: @9 p5 d& l# X% d
店【0~3

0 R! K: Z: o. B6 h( W
塔低层【0~4
  b, k' ?- ^& l! y, A/ ~. r
冰灵拳刃
5 W8 @' m6 Y! v% L1 V% Z
同上
9 r: n8 ?/ I+ V) K0 W+ b
105

9 X& d, ?2 m9 M; q! ~* u0 U
0
8 y; j) j3 t$ }4 O
低几率使敌冰冻

2 Q5 F% k! A% S$ \# k! O
暴击+3
- _/ W  D7 h" O, \- ]# P! g5 t
同上

& l! \& z. l, r* l  ~
刺藤拳刃

6 R$ @6 y8 a0 }1 o/ B
同上
) R& y# g0 i; K6 M- o$ I
105

6 u% [/ m2 N) r$ W/ K) n+ X! D
0
7 l7 ^6 S) l4 G6 _  m  t3 V
低几率使敌黑暗
% A; `+ |$ {4 `# L
暴击+3

* P  i4 {# W, r+ O& o$ q
泥人【0~2

1 |9 [5 h( V( c. B. P
店【0~3
! Y  E" x) A$ d4 D8 X7 Q5 Y3 L1 i
塔低层【0~4

$ d, l9 D; q) Z
火灵拳刃
( n' G8 Z- \+ A5 }
同上
+ n4 J* @5 x" [5 ~# O8 q" c  Q! B
105

; t5 w. \5 q( |1 O$ f. x6 B, M
0
( K8 H4 u* d, {/ I# \# |5 C
低几率使敌沉默
' ~# Z+ T/ Z  k  [
暴击+3
* G: E$ ?8 u) z2 S5 ~8 h. q
塔低层【0~4

  p& ^5 H9 Q9 G5 b' ?
风灵拳刃

$ u2 c8 F9 S+ i' C& A1 z, G
同上
; N5 Q/ j9 {4 `
105
2 _, U- ~; }9 L" q( n+ m4 L
0

; m% ^1 ~7 t4 |4 a/ M1 ]
低几率使敌睡眠
7 X' W. b+ ]' [7 ^4 k
暴击+3

6 h/ n1 n- r0 j0 T" [9 \
店【0~3

: a) w6 b# |" b& t- u
塔低层【0~4

  B3 W; P% i! K
洛奇指甲
7 m6 {2 Q* l% ~8 c; s( F
同上

: G$ S9 y# R* X! q  I( t9 D6 k
115
! U/ C, w( k) |4 v" S
0

4 W0 P) Q6 l# d  h2 o2 q3 ?
暴击+3
. i. G3 D. N# C$ g8 E
塔中层【0~4

$ J* Z1 y) t/ E0 b$ U
血拳刃
" o/ T2 O5 E' ?0 \1 T
同上
' S* v4 @" ~; ~2 x( Y+ D; U
120

: [) w* |0 [# N' D# X5 \
0
8 |* k% A% p# o- W: B* k- |& z; H  D6 ~% e
对人形系有特效
  A8 T4 r9 z; {+ }& B: k
回避减半,暴击+3
) w8 o% a8 u% b
塔中层【0~4
5 A) a0 [! d5 _) n" i! d
拳刃

0 O# s# b& ^: Q3 d; ]
同上

- @& V0 p8 z$ [9 v
125
; `  J1 r& @1 {( E  N; S- W# V
0

" @+ |  x* a3 P- {2 `8 \
暴击+3
. i/ S2 W7 p% Y; [
店【0~3

4 u6 J. O; ?4 |" n& u
塔中层【0~4

; V* z  X8 i+ c1 d" E! k' b5 d
刺杀拳刃
3 }3 f% t; @( S0 c
同上
3 P" S3 R& y* @$ Q# l1 A; F
140

# X* @% r) C. ^; w3 l
0

8 s2 b- l5 r6 \! L- ]5 z  P8 S
对人形系有特效
5 W3 V7 A6 d9 c
回避+5,暴击+3

$ [" a/ Y2 t# D$ q9 f
塔中层【0~4

; c7 j, K2 U7 j
卡塔勒拳刃

0 C; i% o' t" Q$ }8 D7 S# Q
同上
. f  z; C1 E# ]2 Z( \
148

  q* N6 g4 |) s3 c; u1 ]& X
0

2 j8 f( d0 n) u* {9 P- b; E
dex+1 暴击+3

, G/ c. F! l% U* f5 r( D. S. ^; u  }
店【0~3
; @* l) d# X7 P/ Y
塔高层【0~4
: c+ r8 f9 y+ N! e
骸灵拳刃

4 n' Q( l% u  K7 t0 ^
同上
( ^5 c4 G. w6 A7 d& N
150
- O5 P% k) m. {3 T; B% T2 W
0
* q2 _' s4 S8 I8 C! X3 h$ {
不死 暴击+3
% e# w2 E! J( I! k/ g2 E3 o, y
同上
: y2 D/ \0 t- c% c
邪恶拳刃
2 A" d8 C" o: G% A3 E
同上

( i  j% ?9 J' N# i; `% U0 v/ m
151
2 n; @5 Q/ M( B/ y
0

7 t% U. D: z* n+ O' Q% @8 w9 z9 W
低几率使敌诅咒

0 o' h9 r# G! T. L9 A
暴击+3
- t, }. W' u% P4 T# P8 D6 }
塔高层

1 K/ j7 p( c, S$ ]3 g, |  R  ]
秘刃 暗啸
* u+ m2 W* r4 B& a0 |. z' }4 p. X
同上

! i( S# u6 o, S! B& {2 Z
165
1 x. ^( Y+ k/ }/ k5 L0 Y$ \% V( N
0

$ N( @8 e: d  M4 P  x5 o- |$ P
暴击+3

  c' ^9 _  C, N" i4 s% Q
同上

: u. t( p$ \9 s- T" E6 B! \
: x8 ]. m/ A7 n9 k; c) j

  R9 c& O3 V) Y4 g' n" K9 L
% c8 ^. ?* }4 `- j& R* \$ c0 `. y
少女的日记

+ f" k0 s9 q9 Y0 w
服,萨,拳系列

5 y7 g& z; \9 y# ~) q$ F& K  x* U
60
. {4 s5 `' Y1 r7 O* t( u
0
7 e; J) B1 G, L8 ?
对妖道有特效
% x  h. t# Q% X
妖道【0
3 h2 B0 E4 ?% [1 e( @
塔低层【0~4

, Z/ [; Y; w3 t* P8 ?+ g3 w' R
, W5 \" M( N5 [3 l8 O! X. H4 [' U
同上
8 K6 C" C1 @4 a0 y7 e! q. u
85

- P9 }! a0 i2 n
0

7 c: \. M7 R+ B
7 H0 N: E  U9 C  t8 O2 I: z
店【0~3
* L' r5 R0 `6 G6 ]
塔低层【0~4

+ j, y+ O9 E( p& i0 D
水灵之书

: W, j1 v. c, e' `* e
同上

' W: }- L6 \9 Z- n6 l
90

6 _1 Z: O' T6 W. N  ?
0

: `6 \0 u4 t+ j2 r

  [+ A3 o) \3 b# y: ]# A) x
店【0~3
3 D8 [& v" F0 f+ w+ p4 R
塔低层【0~4
生化试验所 1F 宝箱 【1】
地灵之书

3 }" \. s6 Z- I# B! |
同上

- T4 l7 V0 t: Q. S5 G
90

, P8 F6 y2 S+ Y) `% u/ M  z2 d
0
! g. x8 ]2 k7 T6 [+ T2 U

  S& E- ^' M. z- h
5 }7 i$ I% _9 g# E8 b  L' b
店【0~3
) Y. G* p6 D6 F9 A
塔低层【0~4
火灵之书
  V% Q* t) Q) j( ~5 f
同上
2 C, `$ D& K, h- {
90
3 Z3 @! E5 b8 H% Y# _  p  [( D
0
8 V3 c' W# v  \. m5 {# p
4 x9 D  b( w8 r, O5 R3 z7 @2 ^
同上

$ }& `) e+ i6 C$ B! a& ]
风灵之书

' ?  \8 X: e( Z/ R! N; o  i
同上
; B- z, E- g" l6 Y2 u
90

% [% M% v4 X1 G  x$ n
0
! W( Y' F  N7 h9 R5 _# k

6 g& _) D1 c& H( c2 I6 ^, y
同上

! D/ [* d( o; f9 r6 k$ z- r
贤者日记
. a5 w* P% F, A- _
同上
1 q* k: V5 S( ]* B
100

: K; y2 \, U7 p* I7 ~( C; w
0
- e3 s  k. H8 M( [5 e! ~, e
增加魔攻和攻速
2 \* E: N" ^  r
塔中层【0~4

7 u( t0 I. U" Z5 a$ r1 `& E
圣言之书

4 P; z6 a5 |3 |/ a# c0 h5 Y8 l
同上
6 ]4 Q/ R6 w3 @$ t
115
/ g0 \* Q- v, U+ J8 d# @. N
0

4 A% Q; U/ v. s' F" r# k
int+2
! _0 v" O, d4 J4 z& E! t
店【0~3
4 s; \  f8 v8 b* B& s' V0 e; o" M
同上
4 k) [  I' J" G5 X2 k
预言录

; N! A( j$ f, G
同上
* q2 _8 \% g0 a+ D6 R" x0 {6 m' e
120

' e1 w4 q$ M# r" k7 J5 u1 Y
0
5 w; [$ X' t: y- `: _0 M7 f- L; B& m
对水火风地属性有特效

. Y0 i$ `9 R! Q5 Q' ^7 J( `: e1 X: Y
塔高层【0~4
8 a7 `" V8 Q4 E/ {1 R0 r- _
智慧石碑

! |6 B/ T3 H! B- s  U4 K4 S
同上

) r: B" O# I( z; q2 i
125

5 d+ p- N2 @1 h8 g4 ]8 R
0

2 [7 F! i( F4 S
" j! i% l1 h) q3 `9 P. M" f
店【0~3
! W: g9 s# C- v+ Z0 e# J8 r
同上
; d5 ^* G, d5 _) @5 _' L
天龙的遗产
! I# U8 q# f& i$ C3 k9 L4 T2 z
同上

8 D' S7 K0 z# a2 i( ~
130
! e4 h" |% R+ Y1 q& ^! f' \( g1 f
0
, d; h0 c  {  G& n
对龙族有特效
0 t4 g% V; X0 p  B: p; o4 O
同上

5 t2 [8 |. N+ W( [& q0 Y1 O
精装之书
$ S1 d: i2 W$ z! C7 ?" {
同上
. Q$ y% ]2 k+ H, ^2 Y
140
1 j2 g$ Q+ N4 [. [
0
4 s, ]6 k$ N6 J  V
str+3 dex+2

' Y2 k% v; k# z" X6 s; d# I
支线854

" n4 M3 A! s- I/ ]
塔高层【0~4

  d7 ?, d* Y: ?! y/ f( |
% g7 E/ N( X# j5 i$ h3 I& ~
' i, z- R9 e7 d  [

6 A* S8 n+ f" p9 |
神之金属箭
/ x. G- {3 {: }5 r5 A
弓系列
8 }( A5 K! o6 Q% l
50

  d9 F' N0 p' j, |
0
* n) j( v! J0 D5 m& b

: U1 f6 g1 q7 T. I- Q
塔顶

# C; _( `: F+ M; p, v5 V) L
诅咒箭
9 t, _0 j. O7 ~( P+ _  ?
同上
) K: Z2 M7 O7 X4 X
1
! G7 n' [9 `3 T5 |! A  S; \0 }
0
& b' ]& y& Y3 H4 K7 O* N& f
低几率使敌诅咒
5 T+ D/ A; H( R+ V" m$ G  @
& A, h+ B4 G2 y7 ^% [. x
影箭
/ R, ^% H, ]5 e
同上
; @" b9 W/ [) ~7 q- p
30

- M. ^0 G; ~8 Y$ T$ k
0

* V3 Y# X5 |. x/ r% [0 M) Z& E* [/ f5 D
, v: o- d# h9 G

/ \: w) H5 Q7 @1 ~9 `& S
风灵箭
) B5 u. l% T" z; s
同上

# @; ^+ ?& D; K! w% O
30
8 d# _" ^& O- L
0
  J+ Q& P8 |: [! u# i
1 o. H* |' ?# `$ I5 l
- u  G7 a" O0 A. v  F4 D& L# `
地灵箭
- z2 f# Y% l9 J( z
同上

9 r8 m6 D9 n) u4 [( P2 J
30

# N% H( Z2 J/ C! g3 _( V( `
0
3 v& i% @3 Y* [: D8 ~8 i7 R, {
* ^7 d2 ^* j( I. B- c
- ]. _: a. K5 N* }( q
银箭
. ~% l7 d3 N& T: c' R7 W
同上
' ^% c. P6 s) @, [% h
30

, B  P: j; I  x* n8 A+ W$ v6 l
0
0 v/ D& l1 S) ]' h/ g" k* G( q+ y
5 v4 H' F6 U# e- v
0 S8 o8 ^: k/ Y) y/ |
钢铁箭
% ?! Y9 i4 {5 j' C' m5 U
同上

) F( E& k" i8 u; H! P9 D) }
40
8 }- ]( h; |  P, d( }# ^$ h- g5 Q" d( W
0

( N1 U9 Q0 A8 k/ K/ q2 G, b; C0 }
; r# @8 h) [3 G( y/ B
2 P( [( Q& }" l4 S' T) S* R6 }" T8 P0 I
冰冻箭

% u( n3 S' m( K
同上
* s. o4 M$ A" e: I" f
1

) L7 I" B# T4 m2 n9 o! H8 G
0

3 b& K$ N: b0 x# j
低几率使敌冰冻

+ v& H7 e0 Q$ H- [% v# N8 _
+ H/ a/ G0 B/ @/ B) A# k/ d
宁静箭

, m6 {( l! \( U4 x: \9 V
同上
, K3 ?3 i% j" P) J2 r
1
, e% g* e6 g4 y
0
! e/ I$ o1 C3 X" j% |8 s
低几率使敌沉默

! N. o. k# d# U
* x% v6 s  C+ h* V$ a/ b; y
铁锈箭
1 A& ?  u/ Q! H
同上
5 w7 J: p: U* k5 c, j8 H# S
30
+ W8 @& P' x6 b5 S4 b6 a% V- `$ s/ }7 u
0
% h. {. Z. v$ y3 s' i' H' S
0 P( t+ e4 f0 `* F2 k( p; X+ }; i
) z. }1 ^8 R8 M2 O3 I# h6 Q3 u& Z% g
水灵箭

3 \& [; N/ h( J
同上

, l3 [9 Z0 f3 j# n0 a8 C6 E
30
+ a1 G4 l6 h/ C% W$ ]* B
0
2 d) m/ d2 \9 T
+ d, n6 {% p+ R5 N) w; O
/ R9 B( @& j3 Q0 t5 f" G2 W; Q
昏迷箭
: U3 y* w6 M3 g1 f& f
同上
& A3 B, j- Q! b1 T; d; i! r
1

9 S' ?) J) w! v0 R
0
. }; u$ i3 [% u( o0 j! H
低几率使敌昏迷
. M' U5 Q* _/ V3 C* _, s
, h) w' x: |+ A% b+ A1 N
睡眠箭
- M( t1 U( J" P2 ?8 l/ j$ q
同上
+ b& e9 q; {6 s1 F" |" o
1

9 m) M) Z1 F$ |5 ~7 W% p1 I
0

2 q/ o& \4 W; O6 J
低几率使敌睡眠

  }2 I5 f# @6 j- P. @5 {* P
赤焰小恶魔
锐利箭

1 T) k& Q. H! z0 k5 B
同上
: d: t8 I* f  c, c7 ~4 t  U
10

" @9 g' H; }% f4 q! K
0

3 V" r( I* N3 D1 \0 C$ H
暴击率+1
# s/ l# x" H; u# u3 Y4 g$ x* l

8 c' i" i( N% O
铁箭

7 n8 g2 i: q9 Z- ~" m% G( J
同上

' |4 |, I) j3 b( V
30

2 a; A# k6 o9 d' h0 r, V3 b
0
* D0 G) R. d6 w6 i$ [6 V0 ^! k3 h+ A  c
! W$ s4 _! ?4 [. x* X8 ^! S0 n+ Z
1 N4 G7 G' d( W) A+ t1 U% ]3 y7 v# x3 S
毒箭

, T3 b/ ~0 [7 ?0 E, o7 E
同上

$ u/ `$ Q" N" |8 l# r6 G" ?
1
8 L" t& ~$ z9 J2 _
0
. O7 K( j: R" M" P
低几率使敌中毒
# }$ u% J# h* @; P+ y# T$ E
. ^+ W7 W! G8 Y7 C7 x  Z
光芒箭

2 D. a# b& p) H% o: R; V2 y
同上
' C! S5 U( U# p( t
1

# T% ~6 F; c3 }9 x9 Z% n
0
3 @% u4 L5 i' e7 {4 o
低几率使敌黑暗
4 v) c. A* i$ S* ]

- j; ?& A6 |5 f9 R; U0 ?
火箭

4 d: j0 U& ]7 L2 `* p
同上

, V" Q7 i$ r# a; I) P: j% x: ~9 @
30

0 d3 x8 L& m, u6 s% f
0

3 z- y8 E% D$ t
, w% o) @3 C4 n3 |% h

' L5 Q6 H, ~& z. T; R- M6 Y3 W3 N
无形箭

8 d' S2 ~9 T7 {  C1 `2 g
同上

* N) E& r7 c- w9 k( y/ i
30
4 a4 l' e. s+ D
0
( n. `8 S9 s1 f
飞行距离远
! x' X" ?; _& N1 Z  ]- K+ ~+ j

- h* H, ^  R5 |4 k2 P" {2 |' P- ]+ F

( h  S+ U5 y' v# S  Y
同上
. P  u: B. u& ^% [2 J; \, I1 \
25

1 z0 V- _7 V) Q  C( w
0

  Z' ?0 J: ~) ?$ N$ b6 G
# f+ D6 d1 z. r+ Q

& K8 M. p4 q* F" u8 s4 u
$ q1 V- U$ p2 e" ]. Z
注:箭矢全部不可精炼- w3 R2 {! z, A5 k; Q  |5 K* x
# a; o8 u2 `# n; s8 y& i$ v
[ 本帖最后由 逆向狂风 于 2009-4-25 20:53 编辑 ]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2431

积分

Nw精英

微笑满开!smile,smile!

Rank: 6Rank: 6

蘑菇
2 朵
N币
2897 枚
帖子
2057
注册时间
2006-2-16
发表于 2009-4-12 15:14:20 |显示全部楼层
支持原創!不過就是字小了一點
Final attack ride ...DDDD抽!
錢可以解決嘅問題就唔係問題,冇錢嘅問題又該點解决呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

330

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1819 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-13 18:04:40 |显示全部楼层
正在考虑要不要把防具图鉴也出了,可是防具那个数量...OMG
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

Nw入门

Rank: 2

蘑菇
2 朵
N币
27 枚
帖子
11
注册时间
2009-4-21
发表于 2009-4-24 23:33:23 |显示全部楼层
邪骇浪人掉0S正宗刀,恶魔女仆掉0S亚兰斯剑,男仆掉圣光之戟0S,爱丽丝掉寻宝之剑0S,土波利掉0-1S手杖,白幽灵掉橡木杖0-1S,波利掉0-1S短剑,蜂兵掉0-1S笨拙短剑,邪骸矿工掉0-1S圣言之书, @, Y" d* e) U7 d* p# ?, O
% _# n2 @- K* Q( T0 s2 g6 V4 i
[ 本帖最后由 wc3footman 于 2009-4-28 20:25 编辑 ]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版|Archiver|任天堂世界 ( 京ICP备05022083号-1 )

京公网安备 11010202001397号

GMT+8, 2017-9-26 02:45 , Processed in 0.274290 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部