Nw BBS

 找回密码
 注册
查看: 12039|回复: 4

全武器图鉴

[复制链接]

0

主题

0

好友

330

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1821 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-12 11:39:23 |显示全部楼层
作者:逆向狂风  首发 bbs.newwise.com$ s. I/ s7 G. E

" S: m& I0 V5 p2 x3 r1 B表注:【】内为可能得到的武器洞数,塔低层为1~15,中层为16~30,高层为31以上4 n( N1 |. _" A. C+ r

" B1 H2 F/ Y, B. ?2 F' `怪物掉落武器资料不全,如果有发现错误和补充的请在后面跟帖,在此先谢谢各位捉虫的筒子们 8 _1 u( C% |. I" d8 h" s9 N8 b  Y
我并不是很会排版,大家就将就着看吧

2 n8 F! l" `+ b
  W: ^3 {7 y0 X1 u3 O更新:4.25 增加部分怪物掉落武器或迷宫宝箱得到武器数据
% {) s3 \4 |6 A7 V& e1 k4 s9 U         感谢5# wc3footman 提供部分资料
9 H% c6 q& J2 L% ^) `

5 A: ^: @8 Z6 V$ v3 q
武器名称

7 S# i6 P6 |3 C% z
适用职业

7 s  W; R+ G7 ?( q
物攻
  h% R# O9 }* w+ D
魔攻
, X& o2 f% @& r6 W
特性

' B" d; i0 f2 |- U/ t* J* V
获得方法

, f5 E* K$ Z6 D6 y: P
短剑
( p% t" w  F4 A: I
服,拳,萨系列除外
0 H1 b% W9 M. L- {7 d9 D- n
17$ n' v, O  C% p: t$ I& G, s2 g& G; K
0, h+ H3 r3 R8 X0 o! l
店【0~3
/ C8 j, v" B+ U$ d) }3 v4 f) h9 I支线346 X3 D! U9 W) j6 `# t2 J" e) q- `
塔低层【0~4/ }+ [7 w7 Y% b* w; l6 l4 W
卡特短剑
. U; U! N8 V' b! ^1 A3 I8 ~
同上/ l& ?/ y( A' o6 m( `
30" a8 R. C, o1 [' ]
0! ?7 Y$ p  s- T' S
店【0~3
* {8 w) ~) n/ i1 m1 t) L塔低层【0~4
易燃短剑+ k; A" _9 V& ^* n( B: U" c
同上5 F0 Y0 t. R* T- l4 a8 {
39
$ \5 y9 `. {# Q1 W) x9 \
0
" k+ g7 x7 |, z4 K& ]) j
同上
黑曜石短剑同上39
$ x0 M* l+ ?0 T& x0 B( A6 F% o: @- P. i
0/ D; q: ^# U; s8 p# ~  C* J
同上
渔夫短剑同上
8 I! S, w- P6 v& F) n
393 Z. A. ^) C! G
0
, C& M! T, f# p( Y: q8 L
同上
刺枣短剑同上
. K2 S# y3 m/ e$ L
399 L) @/ ]  N3 X7 r3 |- a
0) Q; M/ {: D( r
同上
笨拙短剑同上# p4 L$ K  z, u; t
436 Y1 r7 n! r- B" }; R4 H' L) C
0
* r9 O7 T! |' D6 Z
同上
月灵剑同上3 x; A/ [. x2 r! z2 {( w5 J* X% ]) `
50
& ]$ v. U) B, @& \: t/ n
04 J" b* G8 \9 Q9 @
无  攻击命中回复SP塔低层【0~4】
诅咒的短剑同上$ w$ E; E$ {" ?$ I7 O4 o5 g
55; O# w: y8 n/ s5 S2 p7 }) v
0* t0 j/ h( S) t! A
无 低几率给予敌人诅咒店【0~3
0 t/ S3 ?/ X& m0 _僵尸【0~1】
  d5 d! {# h: p3 W7 r% A塔低层【0~4
- F) F6 e2 v% r: y8 ?
德克剑同上
* m  j3 d) J9 r+ e
59! J6 l* z4 l+ O
00 F' E" z; i7 \  Y8 k) `
同上
巨毒短剑同上
$ }' Y6 v* c' D* l# U
64
& [( O7 D/ U% O/ l
08 d! G9 q& z/ x6 P6 K1 s  |
' \% R9 l( i% q$ ]
低几率使敌人中毒
流氓【0~1】
* `# ~' L5 T; S同上
3 j/ u- E) b- g" i9 T
华丽短剑同上
. A/ m" C! T" x8 |
70
2 i& d! K2 |$ k0 F  f
0- e. ]' _" |* s- A: O

; @1 R" d, u% nInt+8
200~4
大驹短剑同上
# Y0 x/ ~3 }& l: D
73& _6 ~% ~: g0 ?& f6 |6 n1 v
0
( X& S* l! j5 G, y
店【0~30 j6 _: }7 q# q4 Y& b8 g( b
塔低层【0~4
厨刀同上& J& v& o  n; l, u
75$ w) y* ~0 a9 @
0
! P  U1 `1 y5 K" n- ^' c0 t
+ S& K8 S( u6 b) m. T" Z
暴击率+10
伊斯拉【0~25 b5 r. f  m$ B& g
塔中低层【0~4
锄草短剑同上6 P% O* t$ l- C1 Q" c$ `0 v
80( t1 _$ i! ^7 U& a* _) H
02 s* D3 g( b* v7 s

- B; |5 A( i  x: ~) o2 p对植物系有特效
塔中低层【0~4
战斗短剑同上. j' J+ T, s. c( O) p6 k- Q
80
/ H, L. h2 L3 k4 m
0
) Z( y" \* P$ V9 N) M; |

3 a+ H- i* }8 L; o4 a- ~7 V. }对人形怪物有特效
流氓【0~1】  J1 _+ x9 V1 q7 n3 f
塔中层【0~4* J* U( d. X# f' ], M: r
(破甲短)锥同上! @( ?$ V2 U" H
80
/ g& p3 K8 y. f5 {! M+ t/ t
0: j" e+ Z  T( B0 k3 A- V8 p
% b5 y3 D  [9 l$ M5 F
物防越高伤害越大
SM女王【0+ w4 T& h( }2 m, Q6 ~# z
200~4
考尔德剑盗系列
3 ^$ B: T; o8 X6 v) q
80" d3 @0 x; j7 l4 u
00 @5 D! y: e. _9 S  u9 K+ `
店【0~3
& B7 e6 V: O6 v, }" c塔中层【0~4
双刃短剑服,拳,萨系列除外. b) d% E1 c0 k2 B
87! a( z7 T) J$ H' t3 \, [
09 [6 G2 h2 y& x! X  H
店【0~34 z$ y+ t' d/ d* @# y5 _+ c
塔中层【0~4
幸运短剑同上  N8 C& p. r' I  ~4 ?
90
$ a0 r0 _4 @) n! v1 e& x
01 N, ?6 ]) `5 K7 Q* x. R7 N
9 w7 R3 G: ?9 h4 I- L9 x0 \
Luk+6
鬼女【00 R! U# q, s$ `# w$ N# z
塔中层【0~4
除灵短剑同上
$ n+ V& ]1 v9 t" `9 }+ n
901 q6 }) m8 t$ Y/ }0 o
0" c7 P$ p5 f% Z7 c% W' H. b+ b
! o2 O) B6 ?$ D# a$ E5 G
对恶魔系有特效
塔中层【0~4
长柄短剑同上
; ?- I* A& S4 R' R
105/ Z: E9 |8 O* a/ _6 G, b( u% g
0- Y0 G" C& a/ n- c( j" [" ~
塔中层【0~4
天龙短剑同上
& ^6 x8 M+ x8 @
110
5 q) O6 Q  O% G- t6 z2 Y
0
& v! F: {/ u& ^7 \+ T

+ p+ _0 Q; ~! K9 ]3 d对龙形怪物有特效
塔中层【0~4
大马士革剑同上
5 j* V  c& k. j+ v  p
118# s3 P' v2 j& z4 D3 ]* P9 y
03 I, b7 _& ?  {2 J, z! Y
店【0~3
. h6 X0 `9 m" Z/ [: C% U( A塔中层【0~4
妖短剑泣神怨盗系列$ k$ g! e3 \0 t- V5 H/ M. H: i
140$ L$ g4 ]4 R- M
0. z9 i7 n; X. y0 s1 ~& c
/ ]2 S$ H9 D! ]) [, d
攻速增加
支线192
7 s/ W( Q  B! Q" f0 K- ]! D  o40以上【0~4
砂尘短剑服,拳,萨系列除外* \9 N3 q  r6 |/ H
140
8 t# M# B3 q  V* v5 h6 a9 J* a( k
0/ Z( ~( @2 m' p. B' P

5 A9 O' ?" ?1 u( |) e! M
塔中层【0~4
反击短剑法,巫& v3 k, ]' r- s5 r* ]2 l; s( A
140" Q. W" c: X) u# c) q
0
* H  F' E& u  l! D5 [. o' S
4 i5 L; F; g- t9 u
暴击+15
7 n1 U9 o3 b, P
同上
卡卡普剑服,拳,萨系列除外1 g2 q  a; G$ U+ l" h, _
148
3 ^. j/ h0 E& e) O
0
) u8 b+ I% }/ ~* X% j* L+ }& @+ e

4 Y* o  q4 q& o: s0 D9 ^: i, o
450~4
魔短剑 暗噬同上
+ s' F  l7 s' H
180& Y. |8 X1 }; [, W/ {6 g+ ]
0
% p- Y& }: b1 J. F+ @* e
2 }' V% k* E( L0 Q3 u
物防减半,回避+20
支线5423 f0 ]* J$ A. X. S
塔顶【0~4
/ e+ H1 \8 A! o. c

1 D& b$ `# m+ |- L& \
长剑
! J& b. a- u' c. g- k) ]4 B$ Y
剑,盗,商暗系列
/ f; b& R- T6 P" R' }
25" S% [8 z* p0 g  c
0
; s/ [9 V- Q3 R2 T& D/ a
店【0~36 Q- c; H& R! j: W9 K1 K
塔低层【0~4
圆月刀
& U, B- W! o* q  a
同上
3 A' Z* `/ T" h# R; I" C2 p8 o
39# u7 i5 W. I5 b8 s1 `
0/ Z5 p* A2 w, w" h% r/ {+ c
同上
厚刃剑9 N, c5 V6 Q+ O! A% n! v
同上
$ ~" u4 E/ p! C, b" e( F
53" @# Y9 `& i2 q/ N
0
" L$ v7 b' T0 U; R/ X$ v
同上
击刺长剑% Y& u) _1 L8 n5 }: U+ o
同上; c4 v7 C; S4 p, |& q$ `
70
2 q+ S. p) p8 F* c
02 {7 p. |, F) X# C  d9 p

9 ^5 w  t) u1 I* z$ m7 j; O
同上
生鱼片刀2 D5 I0 i/ G7 h2 @, c
同上- J/ m4 s' J- }2 u! j3 Q
757 b4 ?) E- _8 \7 Z* |
0
3 `9 O* |9 d9 y. p5 }8 U/ S7 T; z
支线733 V! j. w: x3 A' z
塔中层【0~4
弯刀
9 ]( K- w) f0 v& l& G; }: w. T' u6 K
同上( ?0 ^( M; T: z
85- Q& W3 U8 ~& C6 A
0  E+ l$ k9 u- w4 q7 ~  _
某些小怪) c' D6 F' u5 a4 B. O( S
店【0~3& S* L( ]& S8 s7 G8 ?3 J; p
塔中层【0~4
烈阳剑9 n7 l8 ^, D, H8 w% w3 o
同上( P) l' z0 A  x' M5 _
85
7 @' |) f- m6 ^+ X. n$ w+ W
0+ F/ ]3 A0 v, e6 N) \2 P! ]
攻击时吸收对方HP50%消费15SP店【0~3
" `- L- N1 p; ~9 O某小怪2 o5 G4 d! T" |% F$ W0 p7 B
沙漠北部 宝箱【2
( ^. {' i) r2 [( V塔低层【0~4
兽人刀
% G. t9 o- M8 c" R; z% r) o
同上! O- c1 d2 U$ ~0 H5 e1 {
90
0 c$ M1 O) g6 K' F* g$ M
0" M. d  W) V6 d, ]% m% B7 e# P
兽人战士(长)【0% u, e9 d1 j& W! d9 H
店【0~3
& t5 t8 X5 Q5 y+ `( ~- V1 L( \塔低层【0~4
圆柄马刀. {% I0 E( G7 O$ o5 t: d
同上) e& l. ]5 I- U2 G+ l+ T" V" a1 E5 Y
1004 r8 u0 m0 s' X0 H
0
' i( ~2 K: l" O4 L* b# H! ]
店【0~3
2 {, m* k/ A) o8 L塔低层【0~4
水灵之刀
! `; U* {% Y. c/ U
同上
* \7 H# M* }) p, C8 j" B: b0 c$ T: v! D
100
, Z" f: p0 r; D9 G7 Y/ F; r
0
  G" q! i/ N4 _2 X0 V& I, g$ n

  K6 B# [, K6 V8 g3 F3 \对火属性有特效
塔低层【0~4
火灵之剑' `# v9 q* K% h" {4 b7 y3 k3 \
同上
' P( [0 g. H2 K/ k; L; V
100
+ {7 n' F6 R& ~2 _) x) F: r5 c& z
0' S+ z7 E" N/ S$ v

$ r4 x& q, h7 ?7 q7 Z- O对地属性有特效
塔低层【0~4
寻宝之剑
0 ^( m/ j. f/ F% J7 |
同上6 {! |' v2 f- {8 \/ f7 Q" E+ V
104  J: ^- d+ s6 y2 N. h
04 r- k+ T; z3 q: C
店【0~3
5 W) c( a6 |# }+ a) v爱丽丝【0】" S) I- |# |) Z& z& S
塔中层【0~4
8 h+ ^& e1 o& T: T
骑兵之剑
7 c4 i9 X' O; S1 g* X$ i4 D
同上
7 [7 G+ o8 |# G& |  l% \
115! @) j! X8 u; I
0
+ _5 e+ W' b8 H* F, P& y" v
同上
慕恋2 M7 K" B* `$ R+ F" c
同上
6 L4 r# n4 h$ G$ B1 Q9 G
115, {9 e, N% x2 V7 l/ G
0
. X7 H8 K. N# i% a
塔中层【0~4
海东剑
: k& [2 M# |0 e8 ]$ w( w3 K1 `
同上
/ P- D. c% r( v, Q4 K* v1 _
120
7 w+ c' Y2 ^2 o/ y
0% l2 G% E' V! K4 R+ s: k

% {5 t0 H( `; Q  m3 u" g8 jInt+3
店【0~4. W6 |8 |6 I2 r' }* K+ ]$ R
塔中层【0~4
多刃尖刀
% e6 J/ @3 |  ^2 s* U3 ^
同上" B& f1 x! o! b0 N. Q, }* {
120( ]! e8 S/ S+ @1 `
0
3 \) }% L8 n' ]* w% i
# y: b5 N- N+ F! V
对人形怪物有特效
塔中层【0~4
日本刀
3 p+ ?, ]3 S% p& |7 q2 B
同上
! |& t. U$ Z7 h& S
130
& P# g% I* \( b5 I. Q0 t9 D
0
" B( t0 p6 U; b! Y
店【0~3
. q* B- E% ~0 _; I塔中层【0~4
利剪剑
: o3 s7 n. a. W$ X) [
同上) H' u* D) R! f' Z1 Z5 H) g
140: e1 z1 {1 z2 j+ D
0! D/ i/ T6 D+ V- F2 O; g6 r

  {8 j6 N; Q" A2 L* {对植物系有特效
塔中层【0~4
混沌剑" x5 m! _3 T/ e, S8 \& ~
同上' Z! V1 [! l) v. R! k9 b) H0 r5 k. y
140' {9 z( Z- F- x5 M9 Z
0
+ V. u  T" A$ X) d( m0 ~, t
% P: |! x( K% d! I
攻击时耗费1SP
僵尸【0~1】
2 o8 T$ y! R" a8 y. g塔中层【0~4+ m4 m, e& q9 N" i/ H
寻矿之剑# e* @4 m* k- f. _( Q/ b' u5 g( z
同上( c) @  J. R3 b, m8 O
140+ n' V6 @" q2 R" P! f5 e5 o
04 S) M, X3 U# Z' ^  j! ^
店【0~3
* g+ ]! ~8 Z3 [* m7 Y- F8 ^6 S1 ^塔中层【0~4
2 U- t1 E5 i- [4 S
水纹剑$ h  J7 h, w) J) E  {7 p7 G
剑系列
! N' q( l) G0 g6 _1 t" P
150- J4 _) Q9 e( R- S3 ?
0- q: g5 H6 s6 {! @# ^: J2 Y
300~4
6 ~5 L0 |- O* O' B, T9 |$ W$ _
狂击之剑) v* c5 L& p8 }4 H' A+ Q
剑,盗,商系列0 Q( }* K$ Q5 q" e: E" c
150
- X4 V' Q6 H& f# d3 b
0
0 \; Z! w4 P8 @! O

1 r1 \7 l3 {4 b$ ~0 x$ w( \Str+2
SM女王【0
! x3 ^3 D+ B7 L3 G5 {/ M  E9 l塔高层【0~43 k- _5 F: J( k: s
石中剑( |; Y$ {. ~) [( |: D
同上
5 d# H- x9 u) [6 W  L( I3 Q  ^
150+ k5 _# z7 U& a) V
0
2 ^/ n* m  G, G  \) I7 ~

, v2 P4 t, f. a& g7 H9 OInt+5dex-1luk+10
350~4
首领剑
7 f3 t/ f4 m$ }0 v$ {! P5 }, J
同上1 P. G5 m6 Q7 |! H
150
7 }8 H% @$ e. R8 _8 L' D
0
* s# }+ p0 `4 Z; q8 D1 @
S/A/V/I/D/L+27 L/ ?  r$ `$ v! N7 b" W
BOSS有特效,受到通常怪物伤害增加
40以上【0~4
妖剑 弑光# t; }0 O( V1 h2 D) q
同上
3 ?8 Z8 M2 U# g$ w- G0 z
170
: ^" m" [& P% ]3 |( q
0
$ s+ n6 k5 _2 j' w# L
dex+3/ I  `0 Z  w. D; E5 s: e
对念属性有特效
同上
魔刀 吞神( q5 N9 G4 W+ v9 a
同上
; |2 Y" }: }0 \; c# a
200
4 [; @' ?2 ~( h  U+ H+ G+ L
0
, o! |7 p: q+ D1 u" C& d

" }# a( J. I; e- J% P4 i* E/ @攻击时受到伤害
塔顶【0~4
) j5 s+ ^  L9 ~0 y1 m) Y- q7 P% p1 A

) _5 C3 A) t6 D' M6 t

3 b5 K. A8 V& y% n1 w
武士刀
+ v8 g* d  R' k: s7 f: G0 u
剑系列
* r& X+ j; H& v
602 m0 v9 j: e. ^* S/ e  t
0/ c  t& ]% ]4 _# q' [
! S* `* b: u- T$ d* J. R# p
店【0~3
9 J5 D2 i! M4 H; w( S7 S  y塔中层【0~3" X3 G: W( P1 ~  k
双手剑
, N( N. g4 M9 ~% F9 k  w) F; l
同上
2 Q' K$ }0 Z9 e' W- i( w
90
- O: y' K$ `7 t9 q/ i
0: R  n7 }9 t) T) I* Y. G

; u4 ?& O+ |) I& O1 g
店【0~3
4 O% K* k/ _) O" F: O/ O塔中层【0~4
5 v7 m  r" S; Z. v8 x+ w0 A1 i
亚尔特剑8 ^" e# B( i+ e/ z
同上* d4 q4 O% _/ M( ^, k: R6 R
115
. V. i0 F$ B: v0 S* ?2 ^
0
. T% E7 W$ Y4 p! [

$ m7 o( E' h7 q6 y$ E: c
同上$ u; Y6 @' @/ n& N" F. _
双手重剑
. m  v3 e: X. C+ |1 B+ l
同上
. {: j# O9 M4 `7 c1 Z+ n
1408 C& A% k/ Q* J( \. ^& B
0
4 i# ~8 @6 m( b6 [% ]' [3 g" j

( r! }8 ^+ l6 D
同上
) V0 R' @8 J2 u
龙牙剑
( _0 @7 g* P% j4 V2 t6 \
同上0 N4 E- O; W5 C
150
1 Y3 R, N2 D/ k. t0 b; W
0
5 n; A4 T$ S- U3 C/ ?

6 G: C, x  G. t$ `9 l5 F1 s对龙族有特效
! N2 i& _0 o4 ^7 ?. ~
生化研究所1F 宝箱【1】/ @4 u0 R6 Z$ t! W$ ]
200~4- J9 L/ P2 H" u7 k
- h: R) g, R7 k" f% x% e  T  O
村正
$ }& C5 @+ i# E
同上) M, R$ E- l; U
1557 ^) J7 j+ c, o$ S( B& N5 d
0
* s4 ^2 y. v4 Z- e, Q. b. i  s
暴击率+204 b9 f7 A, x, k( F1 D! _( T
攻速增加
0 j3 U5 t6 K$ W2 F
邪骸浪人【0
+ g0 }/ K$ B8 G- e; ]  }4 z250~4( k' r* V/ f1 B" W; d: R/ E, J* ~
死神之剑+ ^: J$ \3 \" F
同上
) o6 I/ c( i. Z8 l2 i# i1 c
155
& c, |7 I/ x- p! c
0
) M* H% z" D( B4 ~+ u' }/ b
增加对人形系的伤害,增加受到伤害
, H, g: m7 v2 ?1 v
支线662: B- Y7 Y8 N) O/ G
塔中层【0~4: T1 Z! C  F8 q6 P2 x  ^
双手巨剑
+ E4 f/ G& B# c" f' x$ y
同上
; x8 G4 C- J, ?9 V/ E& ?2 K
1600 _3 s8 F) _7 E  t2 s
0# k- q; q6 u$ f) W$ d/ W9 D5 @% d8 \" m
# C9 ?2 n* m! v5 U; y8 J
店【0~3( y8 u4 D2 G3 q6 Q* c
塔中层【0~42 Y' _  u$ \; A
风灵大剑' r( O. o5 r. z8 R: k6 @, A
同上! W0 z8 m* r3 l2 \; I) X# e
160
7 O) K) i( ?1 ]( b
0% J" c( Z+ H6 j# ], y5 E: E

% J0 z4 o2 [: X1 k对水属性有特效
1 m. _) x+ P+ g  g1 z% r$ ]
同上
0 N) n4 V- u, s
亚兰斯之剑4 N2 _' n2 D9 w' n
同上
# J2 V; X& J9 C
175
9 a" b5 ]% C. O1 N
0
. x( L) z9 @4 V. C' Q( c* ]

4 M  U7 B2 z7 l- P" q. y5 Qvit+10
* n' l  v' a/ ~7 Y7 O
恶魔女仆【0】
9 m$ g8 Y( p/ j& N$ I  C8 ^7 g塔高层【0~4
4 B6 q3 E  B  L3 e5 u8 a8 V) q

  ]2 s( ]% Y8 l) y, h
十字巨剑
! X* g3 S/ M/ g( K. G8 T# Y7 W; ]
同上
* \7 I  r( E7 G% }1 C
180
4 K. H; F. D3 K' R2 _; z2 b
0
& Y3 V- i1 \2 p3 X+ k! J

' G+ R4 ~# k, M6 J  C% d+ q
店【0~3
, U$ l: h& S# L/ z9 [, Y, p. z8 T1 p塔高层【0~4  |  H( F/ z  r. b+ x* c0 r
正宗: ~# h! l' m" n
同上
" Y- Y! D# ]. B
200* p" h+ J4 Q- m7 `+ _5 F! U
0
6 A& {* ?5 H, I7 ]* _6 c! }
str-5 回避+30
6 Y2 H' H  u9 E) ~+ S1 U8 I5 S, P
邪骸浪人【0/ F3 g6 n2 k0 b; L
塔顶【0~45 T# M0 U1 e$ z3 r

9 _- }. ~. ~5 J6 O
巨大双手剑
0 C( Y+ w8 F3 g& B( q; e( `
同上/ F! V, k* @( \2 f8 W
2003 E6 |! ^5 T8 p& i! I1 n2 _
0, ^" @1 d  a2 C

3 @: b( o8 j: w, b
支线872
$ d6 e, B' C9 ~' A7 z6 ?) w: f2 P塔顶【0~4
* I% j4 w) s' z) C1 q2 f$ A

/ D/ u$ u, q- b
: y* O7 ?3 t/ G6 ~7 u" E
木仓
9 e8 A5 P5 }! N2 \& ^( o
长戟& ~" m" p7 Q/ L$ @2 r" `
剑系列* T0 t/ M3 ?+ _# H( [6 B4 H
28
# g$ T: w; X& v/ b+ s
0
& M* f# N9 S. I6 g! n( e2 ?

- P( T- }* H, g' {) D) h& k: m
店【0~3
+ G+ B2 c* P7 n6 K塔低层【0~4
* W0 c0 Q' B' F6 H) k1 S( M! Z
长矛) u; p: y. `  a  g6 |
同上
! r5 [8 |8 b5 d9 v% [8 V0 M
44
  j" t; E8 Y1 p# l% L
0
+ j3 G6 @6 |/ p2 _

: A( p7 K9 L1 C" B+ }1 e1 t
店【0~3  W9 @  x/ C) d6 f: L/ n9 M
塔低层【0~49 U2 [+ g) L4 |2 Z5 a* D  }* l
步兵矛( R$ d8 V* G% o7 D
同上4 C8 m1 [7 F1 }- Q
60; W; r5 q4 z9 a9 W3 A1 E& T# F
0* N) ~# n6 c& \4 N* y* U$ h% c+ G$ M

2 M9 W" O; ^- n; b& X5 S
店【0~3, p. L0 C7 V1 U, ~8 p$ b; V
塔低层【0~4
" d+ y. r; |2 M! V" j# ^9 D. `0 q3 a
邪灵之矛$ v! u) }9 [! i/ ^2 ]8 m, N1 C$ f- w6 q2 ]
同上
# W% [) t6 ?: u2 v& o# m; s
95/ P0 O  {" S! P8 J9 y5 w
0
4 a/ Z0 J. l) I( B2 A! k
攻击时回复SP$ A9 x7 a! n: F2 G$ B/ O( a( c, b
店【0~3
9 E3 f  W: k7 g7 L伊拉斯【0】
5 U% H( w4 [( m2 k- A  i塔中层) k1 n7 `5 m, p% Y: P4 c

% |. Z- O# y: p' r
(魔力之)矛- d$ a' ~' X( r! |  }& X+ Z  L
同上1 x. f* P3 _( l- }! r
100
' M. Q+ y7 P0 [0 @+ o6 V7 ?, {3 B
0
, X5 h4 a( D" e% Z5 h* ?7 t- z

: z$ S& z/ Q  S3 J" B& D( p- e对无属性有特效  u' R8 R9 m! E+ k9 w6 ]
塔高层【0~4: X1 ~6 {4 G8 K4 {6 u
刚尼尔长矛7 M. R1 \% t9 g5 Q1 @. Y
同上
9 f; v0 r. t5 t: Q' V
120
$ m4 U  |/ T8 w$ C. U0 N
0
9 \. a" u) \7 [( @! @
  f% W) H4 ~6 O4 X! W2 t; Z/ k
dex+30
一定几率发动必中攻击9 F' c* H. |6 t
古城 宝箱【1  k" B# m1 h3 ^' ^6 w+ j, q$ [
塔高层【0~44 U: Z! T" L+ u/ Z. s: V
地灵之矛4 `: o% M0 o4 \) t3 t  X
同上
1 f  s- ~, Y0 D( g) h
120+ G; Z0 l' e: V1 v0 u: F: ~
0
9 a% J" \8 ?3 z$ F/ b0 ]
HP+300 SP-60- m) \9 R, X. S; N9 D
同上: [- b. X4 g( ]# H
镰戟
* z1 f# E% q4 {* _) B0 r3 N
同上
4 y# f: X- q9 X4 G: g! |
160
8 S2 E3 h7 r- y$ c6 e+ w  e
0* [$ t4 ]- f5 ~" V$ O, v
str+1 int+2 dex+1
2 K% S. s  D- t! Y! D; n" j8 g: G
同上1 N% D2 _& F2 D" A9 S" D; s

; c9 c" G" h. t& X6 b# w0 R8 q8 q& u' g" x. R" _5 e
木仓

  r3 R; {& f2 ?# c  [0 k
弯刃长矛
& m9 Q7 h; x# S; P5 \
剑,骑3 Q4 `$ R: u4 |- V; D
84
2 U0 p; L% B; U9 }, O
0
  t" _, C+ |. _
. O# a+ }/ [. O& [* D
店【0~3+ V. c+ X, b: ?" E+ G+ J$ j
塔低层【0~4
1 M3 C5 \. [, {4 L$ D/ {! O7 t- w) i# e
长木仓% p9 w: f& g% j0 n( o8 n
同上( V; y6 B- \2 C6 E
104
; m. y5 t& Q6 `9 U5 J- N' E
0
- g9 U2 k2 }" O! |
0 ]* l7 G' _6 s) J6 L  x& Z: j; k
同上
0 E+ T4 |7 S% _. E
双刃长戟
1 m, f6 a1 z8 W: x7 M+ q, K- r. O
同上
% w( U& @1 v# l
1240 S7 g$ M0 W) t: S% J' W) u: P
02 C4 g7 v& i% F+ F

1 Q4 z) {6 ?- c+ M
店【0~3
# `  z. g  ]* }/ y; p' s, Z6 R塔中层【0~4
* j0 J, n( H: Z. G& u
德瑞伊长戟2 H7 ~2 b# _3 g4 A. Q
同上  ^( D5 M4 O# I( J$ X% B
150
% K: l% p1 r6 K0 X* V' ?
0/ @, W. F$ F" r
5 O) i) Y$ E3 a
店【0~39 f. {$ {0 P7 c: S2 t, o! s
塔高层【0~4
% P$ |2 x+ C6 p) Q
加野矛
. C- E. a% B" b3 d: @5 }
同上
. {% M( j, ~) Y/ S5 W7 x3 n
1601 |* F9 r5 Q( m+ R9 F: o
00 w+ S3 {4 z! d  _9 l. x1 g
5 ^1 U7 A; O# x  E$ D* w
对龙族,BOSS特效
4 y4 h5 v) Y  o
同上" \. P. n1 F' V) W" A5 o9 P9 ^
斧锤长矛
2 _/ H4 e: T3 A; V
同上
( T$ S# g9 a' E9 v
165/ d: P& q& e. N3 d: P# S9 h
06 L8 Z9 e. w# G  P* s1 v6 D% q
7 a; T* x4 C6 l) E/ E7 i
店【0~3
4 x5 Q  ?1 q: R/ `塔高层【0~4
风灵之矛. ~; y# E: U3 G$ X
同上
$ P: |8 G- l* g# ~3 M* L) n9 U
170
" K, H- r8 `$ w8 d8 q7 a' |
0
5 r6 R7 Z, a$ g

% P- Z  h: s. [' V7 y: Z低几率使敌人沉默
* r! E/ n4 E2 i4 c
同上
死神之镰
' h( _1 e$ j$ R" N& u6 L; v
同上
1 I/ o+ M# r2 x$ u4 Q, i
1804 `9 Q4 E8 N& g3 S7 m
0
6 g1 j  j% x$ l' \/ q
回避+10暴击+20* X2 P( o0 t8 D% [
小巴风特【0~1% E9 [! @. c1 a) t
塔高层【0~4
朗基努斯之矛; s8 J- [# P4 Q9 I
同上* o4 c) r) r% m* t
180' I. B' Y0 d) l: {" ^  L# `
0
: g& B0 B: l% T0 E
9 {+ f& ~  \, _+ A8 `5 e
塔高层【0~4
修尔特长矛
! [4 y, t+ q- q* w$ @0 |; p2 ]
同上
, p3 |) C1 f( k+ G+ t
183$ K3 L, B# c( }# p4 u$ b
0- o. T# c1 k% p( U8 N$ ]

+ v! G6 X5 N% ]4 Y% Q6 e( W9 Z对动物系有特效9 f6 Y6 o3 a4 n3 [* w$ Z
鸟男爵【0】! N0 B5 \  U7 h
塔高层【0~4
骑士木仓
. l- m# B9 J5 b% s2 N" [
同上
6 w, \8 j9 M9 @) }& n0 K
185
4 L; r+ Y( l2 ?/ i5 d* V
0
# V% D% g- p2 i2 [3 e

& ~$ O8 [4 C3 j" V9 e/ |; a
店【0~37 R1 W' A! `. u6 p* c
塔高层【0~4
圣光之戟1 B4 v: e* M5 X; a& e" e$ b- a
同上
0 @  J8 [" [( [4 Q: K6 J8 W
190
0 o  C4 Q$ g$ X+ o9 L7 Z' O
01 l" t4 c$ A1 f5 g& I
攻击时低几率回复HP( S+ g( U4 d6 D/ {  d3 b
恶魔男仆【0】  a/ }2 w: k+ {8 S# r
塔顶【0~48 h; w; {# W2 ?/ H  H
火灵之矛9 \; y0 L7 @2 T
同上+ l3 k2 t  J8 X  ~
200
9 R& A6 @+ ~$ Y2 I5 @
0
; j" F& I3 {! x
str+3' w# a# _2 K, a3 _, D6 P
对地属性有特效
9 T6 p0 ?8 A, F1 K' H( X
同上

+ O* n5 A$ \7 {' r7 \, y$ N5 @  s6 B0 ?: D" J0 A
1 S0 l  j5 f6 E0 a" o) s
/ Q3 [9 Q1 D5 P1 L
剑,铁,盗,暗系列
0 O7 _9 ^5 ?/ U
38
* S- L' A# r4 A2 K, [
0, Q1 ]/ t( {8 E" R5 M
4 U( \1 |" [7 S5 G# J. Y2 x
店【0~3  N8 t+ _5 A7 y- m
塔低层【0~4
兽人斧
% x+ g6 `1 D. J8 p
同上
& n$ U. T: B5 M9 q7 m2 F" o
75
! e) A9 N$ T* k& y2 n# m% ?! u5 R
0& O3 U+ l6 F" q- Q! U

; B' o& L: o; d: p# Q
兽人战士(长)【0~2
0 \, W" C9 Y( F9 B# c店【0~3+ j) Z" I2 I+ x2 }+ g6 x
塔中层【0~4
希尔之斧" n* R4 p4 B2 f* O; {7 O1 G
同上1 B: ?( ~" t$ |/ B; S7 k; H
115
5 P6 L2 ]0 k* Z2 T# o' P; q
0- |" R& P7 \8 T& _6 ]
攻速稍升
0 N7 \! {7 o/ d. d
店【0~3
$ R- Q; ]) [9 e* h9 H  J: y塔中层【0~4
血腥战斧
- z0 h% B4 i. U, A" W) S8 L8 ^
铁,暗系列
2 W5 k7 z7 h' N) K! B0 l6 u
140
; `$ V- O( v" ~
06 C& B* N6 U; Y& n( w. A! i: g8 @
dex+3 luk+2' P4 ~( c( h" Y% s1 T0 G8 [" H
店【0~3* I9 S7 B- {+ H2 P
30350~4
切削之斧, ]4 v; |  a6 L8 O% [4 l
剑,铁,暗系列
8 Y  x, g" }2 {% r. n& ?. T, r
140
. D" I( y1 ~" R
00 i( S( f5 r5 f+ d
减少受到人形系攻击伤害
/ W6 R" T1 |" i1 m
塔高层【0~4

  @; z$ ?3 w, L5 N# U3 j/ x! ~. S' k% M$ d- u; n, e
2 C( }6 a6 _4 {( |" n: k
巨斧
1 v- j( ?0 v1 q! }8 B: b% h3 H
骑,暗,铁系列
+ n0 X/ o# b3 a" q/ k
804 j- A! v" k# E: X) A2 X" D% k
0
0 t: y! g+ T; N# H3 G7 R% r

- u& r6 ^3 ~; B4 h' p
店【0~3; P; Q+ `: e& j! l% s# @
塔中层【0~4
刚斧  K* w, W$ E# y
同上
7 d' A/ x1 m, C. d! `* q
120
9 H2 ^8 _: c  E/ ^/ N
09 e! I1 R0 y; Q% R4 \

/ l- W; ]: E, X0 L
兽人战士(长)【0~1
* U; b, _+ \# e店【0~3
5 f3 p( Y0 M2 T4 W* b; O塔中层【0~4
暗灵斧
/ a  Y& W$ }% r1 K: i& m, [
同上7 I  D5 ]9 m) N/ b- L& c5 M/ j7 }
120
: H$ d) O' k: \. A
0
. R7 X, ?. W2 x' i, y  ^+ j
  对不死,恶魔系有特效+ [% ~) J7 Z) D" {+ _- `6 @# i
腐尸【0
4 K: J5 [% j2 I5 Q$ Q店【0~3
0 K, p/ {6 j( h# i* u  \- |9 y塔中层【0~4
斯勒特斧3 d; O+ W5 }4 |# C+ y; Y
同上
4 h/ L/ n  @+ W
120  C* c) C* j( z; f' Y
0) V5 l4 e5 D4 f& y' P6 X/ F
对动物系有特效8 E# s, o& ~" Z0 w+ [7 r7 I+ C/ ]
塔中层【0~4
毁灭之斧' V) n0 |0 e! A/ I. \1 L* I
同上
8 o8 {; t  J  m2 ~$ j  [* S
155
4 u: t9 |5 S( G  k1 z# ]
0
, z6 j+ Z6 `' `8 m4 T: ?9 Q

' P7 U& b7 k/ E6 I1 a
店【0~3
- ]9 v2 p+ j* ~0 [. E/ z塔高层【0~4
风灵之斧: I4 F  S$ ~4 [+ p( @
同上9 P& d6 S$ {6 w
165
# y, C4 B0 z% n  {# s
0
1 Q# A) M( |9 J+ k- s

1 V/ R5 L" f+ @) G. L! t: ?+ y2 q; c
犬妖【0
; r1 I: M  S6 w: z- i8 Q6 d店【0~34 j5 b' D* v! V7 b' R  c" n5 f: n( d
塔高层【0~4
血斧8 }  G6 x- w% _" _  D1 \8 e
同上+ g3 \; d& J/ S
170- b" k( ~4 C& T* ]4 t4 j' O* l
07 e3 J+ e/ O3 N% \
提高移动速度" ]+ z' W) R! A) q* t& q
店【0~3
1 E; o& m- d9 g2 K300~4
智天使之斧6 f2 E0 ^# m$ q. {0 D
同上3 G' T) `- V6 u1 p7 t
180
& l3 x( o2 V% k! ]7 g! ~5 y
05 q3 E" `+ o# t2 Y3 C, e9 W
攻击时低几率回复HP+ j: X5 g' c  a5 p
爆焰野熊【0~2# K/ V5 F8 @2 m9 i
塔高层【0~4
双手斧
/ c  ]) Z) |$ u
同上& W3 w( z) `- X2 t. N$ l4 k6 U9 l
180, i& [% T5 J( L+ _/ m5 V
0
+ p/ Z% t* V) X, b( J  M. l

5 Z2 l0 u" Z/ Y3 z8 x, E
店【0~3
( f( X4 B" b7 {' W, i/ o# A兽人战士【0】# u& ^& N% y# B) s; m4 ?1 E
塔高层【0~4

- E8 {( ?. h/ Z
克莱伊特斧
3 Y- O7 V# p9 a& q$ Z. s. W
同上
. X/ ~2 g5 q" Z- n3 F0 S
187
) e. s$ Z2 M/ A; N6 f( i
0
' l+ G/ d( C% R
一定几率使敌人昏迷
' }( |5 P7 W9 i1 {+ t% ?  j: |3 O* D
塔高层【0~4
斩首之斧( X4 i+ J" h8 Z/ V( f: |+ B) {
同上  I  z$ }/ F: W0 i# N$ ]
2152 P. g1 ^% w! \$ }$ b
0
/ G% S& p# w9 k4 m+ B
对人形系有特效 攻击时回复SP% I+ a! x  f: i0 G
塔高层【0~4
( ^8 L7 j9 s1 N; L: X& z& u6 s
0 q$ Y6 A) o8 ^" x2 C. r
, S8 Q7 L: S# s: @
木锤' o7 B& Z$ P+ o7 D1 C
萨,服,剑,铁系列
# v+ U% _) T8 \$ i5 u- I; ?
23
- k; M% \! _: Y" p
07 \7 n( @5 B% p$ r" S: J) Q% x
+ S6 O) x7 X6 X4 ]9 @
店【0~3
% _, K6 f7 i3 \! n* u某些小怪【0~3
9 X' ^( v3 \9 j6 R3 q0 n0 O& I塔低层【0~4
铁锤
) s1 M$ t. v4 y6 M: [6 Z
同上( A% h. \3 x1 k, }
37
3 ^6 u1 N" D! j) S5 O( ?: K- o: t
0
  o+ b, ^4 u# z/ M

5 i0 o( ~' o2 U. G/ t
同上
思麦斯铁锤
$ r3 y# ]" S5 X; g$ M
同上( o* q2 W, v8 k/ o% k6 |) q
544 L* Y4 i; Y+ J3 q- Y
0- b8 Y( K4 D. o7 T4 K/ F7 d0 v
/ O- `/ H4 v: l5 K
店【0~38 Q, J- i8 f0 m+ f. ?
塔低层【0~4
流星锤
  N+ Y' q1 d( e. Q, m
同上
- _, ], U2 h$ G* O4 c
69
- O, S6 K/ S: ^* u4 O. g
06 L9 H3 E, g( S4 u/ v) E# }
5 f9 h2 x! _' r6 v: g
同上
链锤
5 {# H% ~5 M  y4 R) E7 M* K: {
同上3 i  j2 _# w0 U! o1 J, z' C
84; b" r+ i. l7 d
0
+ b4 k( N8 ~+ ?
, n8 m1 j8 n/ [" |; U
同上
暗盲之锤: F0 a* p: Q0 ?: E& ^; H& c
萨,服,铁系列
7 G( k+ r/ X. f" y7 v# }
85
" k$ d; I, |9 C* x/ F
0
( O/ e% y6 h' ~  t
防减1/3,暴击+20
- s2 i2 i; P( V* d) O7 L. }; \/ |' C
塔中层【0~4
日星锤
/ ~+ d0 e3 N9 h
" S' q5 I$ g$ F" J8 B
剑,服,铁系列
110
/ u" ]" \4 H3 n, \/ Y6 u. j# e
0
, S* {) F. z5 x2 K" I

5 `' D# K9 @& H8 J" A
店【0~34 p+ c* k6 C  j9 w" E. V9 c1 B: m- c
塔中层【0~4
黄金之锤+ }- j6 ~' q2 `3 v. o
" w/ d  _( y7 O+ B6 E& [' W
萨,服,铁系列
110
% v/ {% L! X# y# T! ^. N
0
; g% [' i) d6 ~4 D) W& a  A
对不死系有特效
) b6 \2 k- L+ }$ a  [, ~
蚁穴2F 宝箱【1
& y" K: I- z( _$ {" W+ z妖道【0】1 K" \0 o( P: H$ V6 i( U4 @( g
塔中层【0~4

  q0 M9 z7 C+ @, ]$ x! u
扳手
8 j  t$ r" c7 ^
同上' f, z& c. [& S+ c
115
0 \6 Q% @2 K3 @5 m' m; S3 _
0( K1 ~  c) ]) s- c8 G' k
低几率给予昏眩,黑暗,中毒中的一种
5 f$ @( ?9 F* W  b+ _  s
雪熊【0~1
6 B9 n2 w0 l# r6 L+ \* i店【0~3
+ O. F" p- T9 c& b8 {塔中层【0~4
尖刃铁锤$ `) M4 q3 x( k& H4 h
剑,服,铁系列
  [- \& U, s. a* p, Y' c. o: T
130$ ^  V% Q1 J$ a6 V9 n2 x3 m0 H9 D
05 _  z; P6 V  n" o# l" c
* i" t0 P8 M0 O4 q
店【0~34 ~. V  t: v1 ?+ J
塔中层【0~4
秘银长锤1 P, o- k) c6 c% ~
萨,服,铁系列3 w4 C7 x, W3 G/ G9 z, [( P
135' `, |  G; a7 \  U1 ]" `5 ^
0( U+ w4 p7 U: A& d
. F- r$ E% j2 @/ e
同上
昏迷之锤& |1 f! {; S# ~7 Z2 Y* T
同上" g: ]; D  Q. m, |
140
. _2 d2 [8 b9 m5 j  |
0* `/ ~, E; B! U  D! Y: n+ r
可造成昏迷状态
. s" G2 U6 i( q3 r; b. `
塔中层【0~4
圣锤 十字星
5 G# I7 l8 K: G
同上
7 `1 [/ z/ f/ _
140
  r2 [2 }- ]; ~) ]% D/ w2 H3 O
0% o* P" z, j; ~$ T
攻击不死系回复SP% A0 K5 c: O0 b5 N
塔高层【0~4
魔锤 安魂曲1 m, T5 o0 X) V
同上. I# }" h% L8 h& a; n
145
0 e7 H/ U4 C$ t1 t
0
- _2 G+ z9 ?8 p+ ]6 j& T: |
能击飞敌人 对不死系有特效
3 @) z* S% l, t( T2 Z/ `4 _
塔高层【0~4
秘锤 冷月
0 O5 V2 f. W: u, {" j% C8 ]1 v
同上: o2 J: D  H/ q8 W5 T. m& Y
165. `7 M7 V! Z# a9 r- g5 [! ?/ \
0; V5 F7 l* x2 z& M. L

, S9 e- V8 D+ u: E  f+ V
店【0~3: K8 ^# @+ b0 o8 P2 C
塔高层【0~4
雷神之锤
- W) L7 P* y5 W
剑,服,铁系列
1 I/ ~  f3 F9 R8 [7 g/ j
250
. o% c/ K- \" p
0
, c! ^. ~- w& W  ~. ^3 k
对水系有特效 不可精炼
+ @, w5 _" v" ]" f2 J6 G
支线6813 s" n* D' Z, C/ [! ~4 O8 H
塔顶【0~4
: @' {! y( H, @5 {
5 z2 y" B& L" E) L
手杖
服,法,萨系列
15
15
店【0~3
塔低层【0~4
橡木杖
同上
25
15
int+1
店【0~3
白幽灵【0~1】
塔低层【0~4
智慧魔杖
同上
40
15
int+2
同上
骷髅魔杖
同上
40
40
int+4
店【0~3
支线63
塔中层【0~4
生存的魔杖D
同上
50
15
dex+3HP+400
店【0~3
塔中层
生存的魔杖I
同上
50
37
HP+400int+3
同上
言灵魔杖
同上
60
37
Int+3
同上
羽翼之杖
同上
60
15
    增加魔攻和移动速度
支线183
店【0~3
塔中层【0~4
圣杖英灵
同上
75
37
int+3
店【0~3
塔中层【0~4
巫杖 魂咬
同上
130
15
   攻击时消费2SP
塔高层【0~4

' U2 `- T' Q2 P% j
, |$ T3 D4 R! d) D[ 本帖最后由 逆向狂风 于 2009-4-25 20:49 编辑 ]
1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

330

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1821 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-12 11:41:24 |显示全部楼层

' [  \( s/ b- R2 a  i

: s: _( |" B+ l- _: ?8 r
弓系列

! L% d  z6 o# l+ H9 ^
15

) W! E* N& ^6 u2 ~+ u/ S
0
. i- P9 b4 g" ~

- W, E/ P6 z- r7 _
店【0~3
8 W# l6 |0 J- ~1 s
塔低层【0~4

; q0 C1 E) ?, A' C! I" Y; p. b
坎普兹弓
4 m9 y+ g$ H( Z# {5 P
同上
6 r2 P7 G! g. [0 w) `0 U
29
/ ]" U$ T7 |0 w/ T; a/ J# O
0
! Z* F  H' L6 L

3 Z8 _5 U& j% M' e+ I/ P
同上

* c. q( `9 G( ~' w6 \# e, v
克罗伊特弓
9 o$ l" ^/ |7 X9 L% w6 U
同上

5 m3 S- z1 m5 p$ U' l1 {  m: X
50
' Z9 |* M. f4 J. L
0

: ~7 ~# h6 J+ |/ A/ t5 `9 [3 r' q

5 w/ Q/ H# Z6 g* c
同上
; Y1 e7 h8 }8 i( R
十字弓

; k9 d! |+ L/ `( i$ G
同上

( p4 {# Y/ C' F; ?$ H+ n
65

5 g: G9 c+ S4 u* A- w
0
' D0 f! z; W" {  W+ G% z
5 e: p1 y# Q6 \! z
店【0~3

1 h2 r$ Q9 ]( i# Q$ |# F/ _. r
塔中层【0~4
- [# A8 O0 o, R; }1 d, y9 l' }
盗贼之弓
6 I9 x- I+ h2 a0 [9 h5 c
盗专用
' Y6 O. p, @, `* \: ^
75
9 C0 a7 W3 t/ n' D+ x( t
0

/ y2 ~; z5 `- X1 m) s. R1 S/ L. A* q
射程长
/ U# y( y6 H( L6 X* Y. [9 b
同上

) X2 P! d, w7 _$ g: W( ?
埃布尔雷弓
$ ~7 Q- f! L$ D- Z
弓系列
( N1 ?8 V, M  E- Y( i
90
% \7 u: w/ X) X6 l+ \7 r$ D9 U
0

! S% a$ _+ ]0 a3 r4 j/ y
dex+2

  o" x6 z4 w& f; B
同上

: P$ I. B$ |3 U5 [9 L0 N9 L
连弩
- w. @/ K; |# o5 t# ?2 ^

8 A2 q: e' C9 e
95
3 `- O, l/ U8 E3 q% O6 [( n
0

# f6 D/ N& d' k
自动连射

* F" r+ n: |5 }8 J
同上

( i0 F. e+ D4 g" ~8 R- |9 Z
角弓
2 {: h5 @4 P9 R+ W0 y
弓系列
) }( ~2 O" x) R- O: o' C
100

9 D& r- I  d6 q1 p) w
0
: B& b9 \( q( _1 h) R. o- r& p
5 L6 _/ e& \8 |* I  v% n
同上
$ \" U' x) ^$ t0 L6 B4 u" e
露娜弓
5 A$ J- {* B; b

3 s: r& `/ n9 m: V& r2 w
100
0 X7 A* a7 b$ y1 c5 }/ c8 ?
0
" X# m( J* X( ~
物防+5

/ t6 b" P9 i' ]" ?0 H" X+ \
塔中层【0~4
6 E) K. A& [  ]' M# [
天龙之翼

- R+ a$ f5 l" h' K
弓系列
& b5 F# S' \8 _+ X: J9 Q5 F# c& D/ Z' v
100

+ j" `2 {4 k. n, s& _: V
0

# H7 K" U; j* b8 r* h5 k+ r
对龙系有特效

, c# f- a4 Z* f% e% ~2 A( g# H0 g
同上

  n* U- f0 O7 X
猎人之弓
& ?, A1 a- F! n: }4 ^

% u; F) [' C% b# i8 v8 n
125
; I4 I5 R1 ^  f# L/ W
0

: O# _3 {5 p3 X% j+ H
  L6 X: G; O" H/ j! W
店【0~3
0 p5 B5 j. O, N8 z" x! X" s; |
塔中高层【0~4
) S8 [+ F) l1 z$ V& e
贝里斯塔

6 K3 {& _2 d! D1 W! I4 L3 \: R
! A" T. i6 V4 e/ _
145

+ J5 Y% O' q6 j) X9 h
0
- l5 ^- O% a- W4 a! H4 d* E. X8 V
. W! q6 B/ a0 u' ^7 T$ W
% x& f+ n- t5 q  Y7 r8 n9 u( `
店【0~3

9 ]1 I/ z, p4 u; J& j
塔中高层【0~4
生化试验所 3F 宝箱【1】
炽天使之弓
. y' U$ \" d/ R& `! `& u  ?; U/ H, s
弓系列

- H! Z) H" D7 {* g1 [! O0 L
150
9 ]0 V( ^8 U6 O4 o
0

2 {' u1 _+ r( {8 e
  攻击时回复HP

4 Y  g: C" l# i6 J- G7 N4 y4 b
支线383

% Q1 P+ n. }. r: |2 p+ d4 H
塔顶【0~4

* y/ O* A; |, Z- d+ c
& Z: W/ L. g, `; G1 \9 b

0 |# X4 K' W, K+ \3 x8 i' d* T
   
  n! W3 }' g: [" f
多变拳刃
3 _# [) L- P% a" K. t

8 F6 D& `+ x$ ~: `- O
90

: a0 n8 k5 {/ l, L9 b, F/ n6 ]
0
! @' K" v; n3 |- n- |+ _
暴击+3

9 h" i2 j; k* k( j* z+ d" m- I8 p
店【0~3

1 f# K; a6 C; t5 J
塔低层【0~4
. {1 @# K4 i' o  |& V$ D6 X' w
冰灵拳刃
0 E# c7 I: U4 j- m8 y
同上

: v8 {- _! L$ T3 M, r
105
3 f' R7 z1 ^6 y7 y" X4 N' h* P% v
0

  v4 Y9 f; |4 r7 V' |. o; v
低几率使敌冰冻
1 K7 p# J8 q% i; @0 k
暴击+3
. A. C5 h7 G9 O4 O2 c7 {
同上
% |6 X# U+ K6 s# l. x0 K
刺藤拳刃
2 l0 p# J$ [. i1 `0 _$ p; K
同上

; g& N6 v: H2 C% H! K, V4 Y8 B' p7 c
105
  c1 K% I4 M7 ]8 p
0
$ v. g4 P/ V! b/ X% u7 m) j
低几率使敌黑暗

" k2 o0 C: k1 G3 s) M1 n9 T
暴击+3

) I% T5 K: |7 g
泥人【0~2

5 b* e$ K2 R  x& p2 C) x
店【0~3
! m6 w# D2 r: M
塔低层【0~4

  W! i1 [/ k+ C, G- a! L/ A$ I+ V
火灵拳刃
: u6 N, E0 E& [) j* Y
同上

2 Y; G! S$ Y# `7 ?
105

4 H" g7 ^# k" T- x
0

" q0 [# l$ E& B( u- C2 i
低几率使敌沉默
) D- y. [: N9 @) n
暴击+3

5 Y8 C) `/ N  K4 C2 U
塔低层【0~4

. S1 f6 I0 k/ u3 l8 n$ u
风灵拳刃
0 _& Y* ~$ z8 n- ?
同上

0 N9 @+ @$ Z5 D" p1 x: ]
105

2 ~: s! d! w; q3 ^- ~
0

  ?4 n$ r7 P9 ~, S9 R6 x
低几率使敌睡眠

& d2 D3 C0 z# k3 t( v
暴击+3
3 O9 k( m5 g* j8 c# C3 |' \# w
店【0~3

& y( I1 e* E* d5 Y5 I9 }* p
塔低层【0~4
8 q: q& g0 N2 Q; i$ m
洛奇指甲
& v# I& `# y4 D$ L, ?
同上
6 y8 `# |' b! p' e. i: z
115
+ \* ^9 D3 K5 i2 q
0

6 h, G/ A& Q3 q: U  Y
暴击+3

. a/ t% V) I& G9 N
塔中层【0~4

5 @: {/ I6 \4 |% ~0 q
血拳刃

: j: }8 C" d% B5 Z8 d
同上
- l. B8 I# ~) L/ D. S- \8 h0 Y2 P
120
2 o( w4 A2 F: b3 F$ A
0

2 i( p! q1 N2 r
对人形系有特效
$ s" N) q& l' f3 A4 V  @. L
回避减半,暴击+3
7 P; q& C7 b! J6 G% d; T
塔中层【0~4
1 c' t0 v+ B, w
拳刃
/ D. _9 f+ s! z5 n
同上
" A, i0 p+ ?! w  B0 r* f
125

6 U( T: F: s" {' P
0
4 R& T0 @$ A  Z7 W" j
暴击+3
2 z; K  K9 x8 U! N
店【0~3
6 I0 |4 t" D8 F+ H; s2 A$ c. J* l
塔中层【0~4

, k9 ^5 Z7 C+ O
刺杀拳刃

' Y  x' }+ ~' ^% i! l
同上
8 U) l9 R: ^5 ^) a6 `, l5 f$ y% i$ q
140

" m! F  M8 w& a+ B
0
, B* n& S) x4 g: Q: L' p
对人形系有特效
6 N- j7 _+ ?% n3 p8 \( W8 H
回避+5,暴击+3

8 L4 G& H% A/ J0 y$ C$ p( U
塔中层【0~4
' }  @4 [9 N; o- M
卡塔勒拳刃
# k' W; L' T& H9 B6 Q
同上
/ l: F9 s. s  z9 l
148
+ T6 `% G' z) \' f- T; m0 ]' F
0

  y* x& |6 J8 M& x
dex+1 暴击+3
6 x) _% U/ f9 e% t
店【0~3

0 B6 i9 o4 Q$ z4 O7 }" I: p# p
塔高层【0~4
$ H7 j# X5 d2 u; Z: Q
骸灵拳刃

( @6 q8 ^8 D! y# r6 t& b$ l6 Q
同上
9 k& @6 J: ^2 a: H$ g  ]" e# D
150
0 K6 z6 Z  f4 b) |6 M
0

+ {  j$ {% ^8 }) w8 x/ F+ A
不死 暴击+3
+ E6 @) N3 C* }* ~' y$ _: J, e
同上

6 m0 }% [% j4 T8 G9 J
邪恶拳刃
' W0 N, Q3 r7 @5 r- U
同上

  ]1 p2 U$ y# R( m) `# U8 }
151

8 E$ u" Z, [) G* \) K
0

0 [- Y) O( l* e
低几率使敌诅咒
) w2 Z, {5 J! r9 H! t9 }1 b
暴击+3
& A; w) e- o7 [% S! E9 I/ t
塔高层
0 y3 ^, z" ~% K, F
秘刃 暗啸
+ M# h! M. t" L5 v# u+ x9 ?
同上
; Q/ t, n- R1 H' r
165

9 s% @3 Z  h0 l! q0 T
0
! x! B; ^- j1 {
暴击+3
& f6 u) f' q) ~) B, z% C; D
同上

4 \# O+ a& p8 _) P% \6 s* t* n

7 T0 d0 y  T& {

) l$ ^% q8 a/ k
+ P+ D  t4 s- g$ {5 }9 X
少女的日记
. W6 `. [% e8 \- K
服,萨,拳系列

! U' D* o- @* W; I4 Q
60

; u* I4 w. J/ H( ?1 _1 M4 S' C3 Q
0

2 N# B% C- D3 R- Z6 p/ m
对妖道有特效
% k3 f* E* n4 h7 m# m; f" M  U* X6 ^
妖道【0

& b. j! O- B3 v9 n0 h
塔低层【0~4

& c0 Z# @7 y$ d, s
) X# V8 q3 y! Z3 J
同上
' g5 @  m, i: @# k) H
85
5 T) P( k0 \% R) g8 O
0
/ i# I7 |' K/ {8 c. D; A: a
. s& D0 _5 R' m  ]& w& |& {$ ^! J
店【0~3
1 `) J/ s5 Z% g3 I
塔低层【0~4
& a9 B% C$ p1 j+ k; H' j1 h
水灵之书

2 J* U8 q: S$ J) B) ~* U8 ~0 b
同上

# {: @& x& W5 j7 V1 v# a- V- @
90
" {6 e8 {) N. _0 L/ A
0

- ~7 p' O2 W% P4 l! f6 F
% I" K$ c# d5 q4 g6 U" {7 s
店【0~3

) b4 w9 }+ M7 Z. \2 O) m9 F
塔低层【0~4
生化试验所 1F 宝箱 【1】
地灵之书
- q% [8 {0 S' i
同上
5 w' `/ `% _7 s5 s# q
90
( c" A# G5 Z/ H% h6 w% ^
0
4 `' G+ R; n. \

5 {6 ?* O5 @6 r" @, X

: ?4 R3 K- L: D- _, L$ W
店【0~3
& {% Z8 [" s, g, Z! f) R
塔低层【0~4
火灵之书
/ N- q0 X; \- D. R4 @7 a* A
同上

3 @2 ]+ }9 j# X1 B9 a
90

# D. j- t+ Y* z% i0 P
0

6 W, y2 ?6 L1 J+ r0 q5 R( E& p

3 Q' ?+ w0 ?; X* v
同上

! z: [, ^8 x3 a( {! R3 o3 M
风灵之书

. U+ a/ G+ Z$ v' Z4 l* L8 i
同上
8 U: T8 N! V  _
90

* v) s* k0 |! i, Z9 B
0

, R; |6 X" ?* T2 i4 S' ~5 {2 ]

9 Q2 S2 h4 u9 p) w1 [; \
同上
: J4 Y/ f6 h/ i! g" v0 p: Q$ y
贤者日记
/ p/ M( Z" N" ]. ~6 a/ v5 s) R
同上
1 X4 U- J9 d: n5 Z1 M
100

# u" E+ ^# R& \! Z* S& w6 i
0
: @' Q$ k2 p6 ~6 k7 Z+ C
增加魔攻和攻速
- q& c1 O% N: q3 f
塔中层【0~4

) `1 W# [' y2 b2 g0 _
圣言之书
7 A! U7 d9 l5 X) X2 ~
同上
( R9 j5 N" ^$ N, Y
115
* E/ p/ ^" h. i- F) ]- A; F9 Q' t
0
5 W8 t3 G' i1 l% i* F" B; L
int+2

: }4 S8 M' b- \* T, f8 s: ?; x
店【0~3

5 [1 ]5 a( x. J& M# N" n0 d
同上

) c! t3 K# T* y7 |
预言录
* e5 @4 A" t' L# B1 Q3 U
同上
) [) M. N9 T6 k+ v
120

; L' _) j! _. V+ q. |8 _
0

7 ^  S0 P5 g8 u4 R% m
对水火风地属性有特效

2 |0 d* n% A: z
塔高层【0~4
4 i/ P, |$ q6 {$ \) U* A( W( `( X
智慧石碑

- a, |. {! ~, l3 y
同上

) ^" M5 }9 u; S4 ]
125

% N) b7 _  h- E! c5 x
0

2 C/ r% F7 Q5 D4 R: n
6 t) D8 s3 X0 I2 ]% k, W) k
店【0~3
% h2 J, E5 Y$ O. s2 G
同上
+ |2 I9 Q6 x4 }  j+ F  j. {. x
天龙的遗产

8 z4 N+ r/ A! h
同上
5 x; ?+ w: u8 k9 W. ]5 P
130
) X) P% y) Q+ B; a4 w7 D' g
0

7 A* q. d$ d9 D! T  ~  B
对龙族有特效
6 J3 T, N5 m% c  O2 E/ O+ J2 {
同上

' C/ O8 C: R/ }: G5 v5 [
精装之书

/ s9 C5 J; ^9 U
同上
1 R( W. L, Y9 o$ C- s4 Q
140

5 V5 d1 N5 t) x/ g* z
0
+ _- x; Z  Z4 i- d& {
str+3 dex+2
) u# r" T6 c1 e" h! x$ Y; p
支线854
2 C4 E$ F$ f6 h+ m
塔高层【0~4
& \' G% S% `9 h* ?4 ?

( ]. b0 f3 U- V5 S% a$ d
% g5 T  K$ k! i2 m

) s: ], y% e  }; \' E0 g
神之金属箭

. @# M: ^% \" a0 z9 ~! p2 z; N
弓系列
! A# {7 b5 T/ d
50

# x% W4 }$ C; K1 r
0

4 u4 R( W% W' |5 _) U( z

% o7 q; R  d. e. J8 ~% b  N1 L
塔顶

4 j) x% y2 o9 B' M+ o# U
诅咒箭
; z% q8 G1 d8 b8 E2 G; A; }7 z
同上

0 I  M  f0 N( b' W
1
  n  t* A  Z, ~* H- j" ^  x' d% g. u
0

* }8 K6 S7 S- Z
低几率使敌诅咒

+ {- M2 o. x& `- S

$ C" g9 [2 F# s  B9 w2 B
影箭

  M1 a/ W+ |; v( u
同上

9 l: A1 s3 }' f) K4 g$ W  A
30
& H* E+ b$ o! v0 P8 W% q) t6 R- i5 R
0

$ h5 U: A  I' m3 s7 A
  L6 z2 D& O8 H* }, {
) O6 A0 k0 x& E9 J: ~$ l
风灵箭
( }/ r7 b% P0 I, e/ e  s, ]
同上
4 b$ c& B  ~7 e: s/ {& d
30
2 y2 W/ X4 a5 P2 ~. L
0
" O$ w. I4 ~; y/ _
/ G( T( ?: G6 g# L0 d+ A

* O) D2 P+ ~' {3 l( z$ e8 F! T
地灵箭
/ n, Z% i) H  V% l4 R8 C3 N' V4 z
同上
9 g  C' \, x, S5 v9 B
30

$ g# X- z6 ?4 T. V$ A1 {
0
9 h. ]2 b0 ]! I2 Q6 X/ S6 H

+ e8 H& s* u) l+ r0 R! u+ n* e# i
, v. N4 n- ~6 m+ j6 y
银箭
9 ]* A$ h$ O7 S; x0 j
同上
( ~" Z3 H3 s, U* S* R! b
30

3 F. {& J( Q0 h: c0 _% J2 ]
0
, ~' h6 _! r9 g0 J! F" H

! N- N2 N6 e! b1 P0 ^/ ^

6 }, t3 x1 ^  n. m2 k
钢铁箭
' |; ]1 h. g, r) {2 R
同上
) F' B, Z& I: s/ t  v# |7 K- J
40

; Q$ F5 L, \& ]5 \
0
, b, Z: q3 x$ p+ _& G2 a
- `- Q8 E+ p6 H$ f4 Y
: k8 e6 S' G; w; j5 y, w5 w9 g
冰冻箭

& L! v; |' m3 Y$ G) F9 M
同上

; _, W% k) h1 p$ ~* t/ m7 G
1

2 F4 ~& H7 M$ i, ?& q1 b
0
* z( x* U: v! b
低几率使敌冰冻

& T6 O% _: p2 [# x$ u$ n

4 g! l% |" O* R! I
宁静箭

* o4 @' c. o/ @" W- M
同上

" f) S8 Z* p  F1 d
1
9 a4 h; P0 |$ A4 T) w
0

6 I8 w8 t0 B3 O/ T* t
低几率使敌沉默
1 O7 f- F6 V% }- d3 {9 K: U
  X, R+ i# z" X
铁锈箭
( Z" Y5 s# A# z1 K9 \9 m! W
同上
" V4 @4 d' m4 A! [5 C% m( p& C0 R
30
' Z1 d$ y# O5 d, w+ @1 b
0

2 w2 Y$ j( `# s3 O. O- e

$ X# d; K' J% t/ g! z* {2 l2 p
  b5 p! N  _/ s/ w
水灵箭

# A9 }# A. [6 |% ]( J3 N
同上
/ Q  i, o. o  G$ V. ~: A2 X
30
( P* B+ F5 g, `7 e* w
0
- _+ V, E7 ^/ R0 i2 |8 ]

! S1 ~& U( h5 x+ D$ k, u7 ^- q
6 @& ?1 U7 w! S; f
昏迷箭
# V* _( K/ z. Q; r; G* o
同上

1 s9 v" W2 \8 }. }# j. |3 `9 ]
1

5 {0 M  `9 u' ]5 w' M
0
" U9 n1 z( X4 u5 J( u* @: @1 s
低几率使敌昏迷
$ @" a; W* |/ [4 F2 v# X" t3 G) k

5 V5 X& v0 ]9 ^
睡眠箭

( n* W# n. t' D" S
同上

9 y* L' S; M6 v% C4 h1 b
1
' ]3 K4 U9 R0 y* [' t
0

  w3 f) @) q. }4 Y( `& x, l1 t) F
低几率使敌睡眠

1 `6 E( M  k% [/ ^( C
赤焰小恶魔
锐利箭

9 `; z" Y2 R2 m5 Q8 t$ K
同上

4 U( N, K2 p  h( b
10

" U8 s* m% E8 h+ j$ F7 F2 S
0

+ ^2 F+ f( L; a  M
暴击率+1

( |# [' Q1 w4 R

7 E3 M4 Z0 [7 s
铁箭
! b0 w* J# J; G4 F% h# v
同上
+ M* _6 i9 U4 b' l9 K/ Y' h
30
, H+ F$ X- P* X: K0 g: m
0
# U  F; w" j9 G

$ G4 I0 `) H% q$ M: B) K

) ?! ]' F) Q- `! B
毒箭

+ x, W; @; w. `6 J3 J1 Q
同上

* H2 `4 L" w  Y
1

$ |6 n2 k& z; H' l* ^
0

# C9 o1 R0 S- F3 N1 x) ?
低几率使敌中毒

* h1 v6 i; t& D) t- x0 n4 p# F
# {& o0 V% m+ [# e, C3 P) L
光芒箭

& f5 r) U+ j, e: P6 }1 K- B1 L0 d
同上

/ ]& U& d8 Z* D6 M- Q
1

, X# X% B4 o2 k3 J: l
0
3 r8 i' U6 {  F7 R( i( P( z
低几率使敌黑暗

' x: P7 a( B) n4 n0 ]8 q. C

8 F' d. Z* T" i& ^- T, J) e
火箭

& @% @& W. I7 H, [4 }! {, G
同上
: I3 |; O3 W- }9 R7 g3 y1 o" ~
30

5 _1 [* C8 L7 I7 H1 ~0 m' i
0

* e- z6 l8 H; g/ \- u9 ]
" ~( z+ B6 U% S' Y2 [

% |+ b. w5 |3 G: ^  G
无形箭

& ~7 o# a6 {- O) i% l
同上
. w( b) k% |# m* P' z9 M
30

( U- G' I5 ?6 f+ ~6 l
0
5 s' ~* C9 m2 ^" M! I0 s  Q0 }9 R
飞行距离远

5 `2 S, w  J8 p( K' p& u; n, y

  }0 P! D# A3 E. ?* {/ L

8 ?6 Y1 |3 S6 {1 y. W& {
同上

- D2 }) ~2 g  r0 N  M* B9 R5 l
25
9 O) B; `" {5 S& ^( n4 D- |$ _
0

- w2 O& @- u/ Z
3 r+ `# Y! Z, C! l& q
! h7 w- z! i9 G7 F% ~. M: u
4 _8 E, I" o+ g* [2 o5 _
注:箭矢全部不可精炼
9 [7 s5 E1 T/ Z6 y( ]3 `5 `' v7 T$ L0 Y& h# e. e
[ 本帖最后由 逆向狂风 于 2009-4-25 20:53 编辑 ]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2431

积分

Nw精英

微笑满开!smile,smile!

Rank: 6Rank: 6

蘑菇
2 朵
N币
2897 枚
帖子
2054
注册时间
2006-2-16
发表于 2009-4-12 15:14:20 |显示全部楼层
支持原創!不過就是字小了一點
Final attack ride ...DDDD抽!
錢可以解決嘅問題就唔係問題,冇錢嘅問題又該點解决呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

330

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1821 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-13 18:04:40 |显示全部楼层
正在考虑要不要把防具图鉴也出了,可是防具那个数量...OMG
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

Nw入门

Rank: 2

蘑菇
2 朵
N币
27 枚
帖子
11
注册时间
2009-4-21
发表于 2009-4-24 23:33:23 |显示全部楼层
邪骇浪人掉0S正宗刀,恶魔女仆掉0S亚兰斯剑,男仆掉圣光之戟0S,爱丽丝掉寻宝之剑0S,土波利掉0-1S手杖,白幽灵掉橡木杖0-1S,波利掉0-1S短剑,蜂兵掉0-1S笨拙短剑,邪骸矿工掉0-1S圣言之书# a8 O2 S0 @. {: B: d& `. o) k
3 ~, J* T2 P$ y7 i. }
[ 本帖最后由 wc3footman 于 2009-4-28 20:25 编辑 ]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版|Archiver|Nw ( 京ICP备05022083号-1 )

京公网安备 11010202001397号

GMT+8, 2018-5-22 14:06 , Processed in 0.260869 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部