Nw BBS

 找回密码
 注册
查看: 12172|回复: 4

全武器图鉴

[复制链接]

0

主题

0

好友

333

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1831 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-12 11:39:23 |显示全部楼层
作者:逆向狂风  首发 bbs.newwise.com; D9 f8 I  V9 j4 q' F2 M% b# k

1 t/ T; V0 |0 o" U表注:【】内为可能得到的武器洞数,塔低层为1~15,中层为16~30,高层为31以上
  J* z" a5 N" u5 R# K+ D4 r) N2 n! b
怪物掉落武器资料不全,如果有发现错误和补充的请在后面跟帖,在此先谢谢各位捉虫的筒子们
6 r! V1 H% J- C. }7 W' w1 K$ S我并不是很会排版,大家就将就着看吧
: S/ j% R& i" B  c
3 a5 A4 k' a4 e+ [
更新:4.25 增加部分怪物掉落武器或迷宫宝箱得到武器数据
  K& U: C- _: H& s" V0 y. M( p         感谢5# wc3footman 提供部分资料
: y1 D% S, A" I  i6 Y) V
" ^% `9 K4 B& H/ q* V& E
武器名称

% i; e1 ]- t( x6 E$ |+ s+ N
适用职业
3 p5 l7 {; D" N9 }$ y- m
物攻
, u$ n+ E0 {( w5 Y1 i3 B
魔攻

% a" q+ g- X9 u$ q( E- t  X
特性
! f8 k' _2 p8 P1 W: }) D6 ^# Y
获得方法

4 p- l8 e2 k4 m& U! S5 e" [6 q( x- t
短剑
, i% |2 U# u- i' u
服,拳,萨系列除外7 p8 d/ L" R( Q) E& v2 [
17
. A' y, n3 }% _# k- p% C
02 \2 g( _" L& W7 ]5 j
店【0~3
! X$ r3 p  k( G8 y5 D* q支线34
1 ^; ^; X% O3 Y5 D* y2 e塔低层【0~4) q; p) |8 @8 B+ E0 z( D2 u0 m" N4 ^& Y
卡特短剑( t1 I6 [) s0 L1 @
同上' Q) l, A9 ]- E' ?3 M
30  c8 z: R! p! v% ~; @
0  \7 p3 l; {# V3 Z6 B+ X
店【0~38 p" f9 R# C9 `/ P5 b7 f
塔低层【0~4
易燃短剑/ O% l: E/ K) g( {
同上
4 Z+ c3 R4 `9 {) C
39! e2 y# c$ R6 R+ t
0, D# l% z8 R- m( j! Z6 G* e/ N
同上
黑曜石短剑同上398 a" ], B9 k/ t* p8 L
09 U) L: K& n. r+ Y# D
同上
渔夫短剑同上
$ f" r' z; {# ^7 k. A  m' \
39
# _  \* R, G  P3 @! x+ }
0
7 Q" Y* P+ z2 x
同上
刺枣短剑同上
; E1 D% {( ]: i* O% V
395 N& ?3 f5 [# }: C  _
0
5 w" O/ \; y8 M5 e
同上
笨拙短剑同上
' u* R" ~. O/ |
436 r  ~: n( L8 [1 r1 a6 y+ j/ @
0. ^+ W/ h: c# e& m& k
同上
月灵剑同上
: A5 v( z7 [5 `, X0 |; D
50! Q" `; ~- G/ t7 R' W" x: Z  Q
0; O. D4 A" `3 d) p% T. n1 g
无  攻击命中回复SP塔低层【0~4】
诅咒的短剑同上0 v, R* _( S, T9 m  I# q
55* [6 Y. r$ d2 ^1 |$ C& z
0) q. R$ ~! ^: @, e3 r  `$ o
无 低几率给予敌人诅咒店【0~3& E  G- y# ?: V$ X7 P  f
僵尸【0~1】
- j  y, [" R7 F& L7 d& n塔低层【0~4
, F  _- p! ]7 I$ p7 {! @) ~# |
德克剑同上# K7 |  O0 J; ]- ?6 E
59+ ]3 A0 k; ?) I% N( b* M
0
/ d- p4 k2 o4 Y
同上
巨毒短剑同上
2 a, T% {' U$ g
64- G+ T; `; Y5 m9 L' V/ [
0) n' u9 H: G3 P" b$ ?
  s: k6 h. N) `0 d
低几率使敌人中毒
流氓【0~1】
' z0 _; t' @( a) N( r0 b同上
& G+ H) s7 G  G8 Q7 U
华丽短剑同上
8 |) u( v! I4 v- x  y
70
5 m6 o0 L) ], `: A0 H
0, H7 q/ T& Q. J

, T7 h$ Y5 W& y5 cInt+8
200~4
大驹短剑同上
; G# e* W6 z+ V7 K7 @/ A
734 }; F5 C4 t: w6 F  U" X1 R6 O
0
2 a0 W5 A3 a; [+ N# I: ?0 F
店【0~3
4 f# k% a% {$ N7 G( z, ^塔低层【0~4
厨刀同上
; u% H! G9 I0 m, |) _
751 r) j( [8 Z% O6 Q4 d* m3 o
0# _- E3 R: O8 \) u; J' m

% z+ d7 W3 c' p' y暴击率+10
伊斯拉【0~2, A$ z6 Y; p5 d# R
塔中低层【0~4
锄草短剑同上
. t+ g' x' i6 A
80
1 |2 }$ C8 {  {
0
& P  c; C3 v5 g( d$ q
& c9 U* [% |3 \6 M, |# d& Z# N
对植物系有特效
塔中低层【0~4
战斗短剑同上
6 l; Q8 f  P* B" b* V3 l* ~
808 t3 T/ W# }; g1 z; h/ F6 `8 H* @& c
04 g( C; ]& r1 {

3 G: r% D3 {/ x4 _2 m9 B6 C对人形怪物有特效
流氓【0~1】
% u+ \! O6 k4 ^% e& D0 b  q; K2 D9 L; l塔中层【0~4: {) Y9 ]2 H/ c2 p/ P: K
(破甲短)锥同上
& v1 k$ o) V. i5 T4 D: @9 I
80
# }9 A+ [& A6 o- E3 j* t
0+ d) g+ @2 A' Z, {! z
0 K* J+ Y0 E, m
物防越高伤害越大
SM女王【07 j1 J! x+ B, p+ _
200~4
考尔德剑盗系列
+ c9 {$ T0 _6 J/ ]
80
' q! R, F/ l1 p9 B9 h/ ?# h+ S  F
0% E) f' Z0 q+ t
店【0~3
7 O* r6 e% m+ W* Z8 C* v/ I塔中层【0~4
双刃短剑服,拳,萨系列除外
( }6 d2 \: t2 ~5 L" ?- [0 H0 Z
875 F1 K5 }& _6 r; l
00 \' Y6 O$ u0 Z0 @9 F4 k2 ?
店【0~3' m: T; v1 m. E2 i
塔中层【0~4
幸运短剑同上* u# F4 O% j/ X7 o: C. l7 p
90  [6 T  C: d' F4 f
0
5 [5 I0 z7 j  U8 ^
- s+ g5 ?5 @$ @5 L
Luk+6
鬼女【0, a/ [/ `2 `! ~7 {  }
塔中层【0~4
除灵短剑同上
" }* Q% K! I" \$ ]) s) A
90( D8 z" K/ Z- Z( ?1 p: G
0. Y: |# T' w& s

' Z& F$ N5 D& D% \" b对恶魔系有特效
塔中层【0~4
长柄短剑同上
/ F/ q* m2 u0 P% C" ?) j& T
105
6 f1 Z" S+ G, r$ H  _, X% f
0
. p4 t/ C- [9 Q
塔中层【0~4
天龙短剑同上6 G  s* V3 x. r8 c
110
9 v1 j6 L1 ~2 F1 M% X  h
0, Y0 j3 W0 c9 y0 ^4 K0 X

7 L. V& l6 v1 @2 m对龙形怪物有特效
塔中层【0~4
大马士革剑同上
/ b  l$ ^- K, L6 z- Y* D$ N7 k( e
118
0 _+ q0 P* ^& h6 `0 o, M
0
) H8 u# d  l) H
店【0~3
, m, L7 p; \+ [1 q/ S塔中层【0~4
妖短剑泣神怨盗系列' E8 t- q8 ]4 N! i5 a, `" T- E
140& I5 _: X, a% e# {6 {& S2 G
0
; m6 K" l5 i* c) W0 w
+ A. g5 f: z  x0 g- z
攻速增加
支线192
! l, J$ I; I" P% b40以上【0~4
砂尘短剑服,拳,萨系列除外
: E4 |$ x0 y- c4 L5 r
140+ L" l. R: I/ U1 j
0% b8 \& w1 f0 }; W8 ~8 ]
/ j. i' P  a5 Y
塔中层【0~4
反击短剑法,巫
/ }2 i, T& V0 \7 T  U( ]
140* Z3 g  L) \& ~7 \; E
0) W$ D3 c4 d, Z' h# L; {
1 o: c# o5 X; f7 C' f0 M& \
暴击+15
) A( v7 |! }- B/ e+ B  d
同上
卡卡普剑服,拳,萨系列除外
. V3 m. F* s1 }" f% ?% e6 o
148
  S$ d' {8 L5 u& ]* m& t. I
00 K; v7 l2 K; P- ^/ f5 V+ F5 G
: O6 Q+ A' E5 b) v+ P, l% C$ r
450~4
魔短剑 暗噬同上
* O6 x  @2 I4 a' ]; j" X& A
1805 N6 J+ g. O$ B( @0 R+ U9 R: \
0  h( i5 `( O3 v. D# y" d$ E

, H- Z. L+ ~/ Q+ ~物防减半,回避+20
支线542
9 Y! v6 H0 I/ q/ Q& ~塔顶【0~4
* o2 _8 d" ?/ g
, R7 x& b: M9 d- W$ w- S
长剑& X2 i8 ]5 S" @% `4 D
剑,盗,商暗系列. Y+ |/ x3 Z/ ^, N  q! m
251 `5 ~  h0 ?7 X) ?4 D: A7 L
00 ~# y+ S' A6 @6 w" ?' l" W: {2 W
店【0~3
1 u! U$ e: R% U% N4 u塔低层【0~4
圆月刀  o$ i. Y! @* \  E0 B
同上
6 L3 Z' l2 C  @% T2 R1 S
39
" r, X3 N/ f/ W6 x* k
0
- K- L! g+ P. _- |
同上
厚刃剑) W; p1 Y: H/ t$ a# b& H3 o
同上
" k0 u# C  }' k2 ?# d3 M, s/ l
53
! e1 L/ I5 R& E+ u! T" L5 F# {
0
, k: K/ v' u8 X
同上
击刺长剑6 a8 K/ g0 W' V% r: d
同上
9 ~8 x8 R0 F/ w- z% ]- p
70
% E' Z* x" `. K9 E9 V+ V
0
2 ?6 B& ^6 T( I9 \1 S
$ P  l+ x# V# m
同上
生鱼片刀) r8 q' W5 u3 L3 E$ h( {
同上% R- `& [% ^4 K9 p
75
, d% q$ O7 B( s+ J# B: z
0
/ q8 e' j3 @! ^0 z3 {+ f& t4 y
支线73& I6 P) L1 t" M$ D' a! x
塔中层【0~4
弯刀3 A  {; }: k) N+ H7 s# t& z
同上
( f% P) f6 ^( k# v9 U# u
85
: R% h3 f2 ?/ S# y1 v/ b$ |3 e
02 }: i! w  a) x0 t1 \% [, Q
某些小怪
! @6 i3 m" [/ D! A4 H: v店【0~3
' r9 H- J4 ~$ \) V+ G4 r9 W$ r塔中层【0~4
烈阳剑
6 a! e0 @$ c8 e" R9 {
同上
, `6 o8 g& @! C% b9 L1 z
85
* V9 s0 W# f* c( y& f* V  Z
0
! R: N" T4 ^! x2 P
攻击时吸收对方HP50%消费15SP店【0~3
" C+ G8 T6 s6 ^5 l某小怪
4 U8 g& z" z- P4 h沙漠北部 宝箱【22 m6 ^% @% {- t# Y8 ~, {6 H
塔低层【0~4
兽人刀
- e% g* X. V: [# c6 R" x
同上3 c. }+ V+ B, I3 ~/ b! _* b& U& D
90
2 ?* H# u7 r5 G/ n5 ^, `" w
0# m( v' Y7 k" R0 x( {
兽人战士(长)【0
" C9 G, Y1 n6 F$ {& S0 Y店【0~33 e! W7 b0 t0 m3 Z+ v) t& O( i
塔低层【0~4
圆柄马刀
- a2 C' y3 `  g) }+ a% Q
同上0 u3 H! f+ n7 o+ X  G) f
100. R3 G" d; r3 v0 G3 g/ D' d  N
0, _6 t- q4 L4 u5 i/ d' P1 A
店【0~31 z  M. g2 `. D# W+ ~1 l3 y
塔低层【0~4
水灵之刀
' C/ w) I' o5 l! v4 N7 B$ _
同上) e4 \: m( i! e  w
100+ \5 f9 V, ?, c1 w( O/ \
0
' U' R: \# T' s! ~- w" j8 w

4 x/ P1 V* ~5 i8 `对火属性有特效
塔低层【0~4
火灵之剑
  P) H" u( a  Q; Q1 g3 o
同上
3 I2 O8 _) A4 u  {
1000 M( X$ H4 v$ X
0
! ^# Y) Y3 s+ {& A5 f. ^

4 z) f" S" n% S/ T/ y对地属性有特效
塔低层【0~4
寻宝之剑
9 Z0 N0 ^0 ]& {% b) b
同上; u- @' W7 g. T6 A0 L
104
2 K( @9 F2 d. [8 L4 M- N) z
0
* b% N/ X8 q, x0 }( z" }
店【0~3( m4 Z2 S4 g: ], G  d" @1 o
爱丽丝【0】! r' B0 d5 ]! T
塔中层【0~4

8 Z0 ^+ D+ o. X! E9 O; O! Z
骑兵之剑
, u& ]1 |% I3 H9 Z
同上
6 z% H& G7 c3 `9 y4 S8 w
115
- ^7 P( y& v& ^0 P, e7 ?# [
0% i/ L) E2 A; U: ^& ^* m
同上
慕恋' S+ b0 [' Z8 q; H! y
同上9 X1 x+ X, x2 E0 i3 b3 u
1151 o9 N- [4 }6 g
0
* B7 W; `8 j. G, a. r- g# k# J
塔中层【0~4
海东剑0 P  L* Z; z0 b- x* E1 Q, w7 E6 U- m
同上5 P" s8 v& E7 E1 P2 q, ~
120# A) R/ q2 b6 u& d  f: v
06 X& t7 Z& g: c3 e: R' j
" [% h9 L  S  n9 U8 J" Q
Int+3
店【0~4
; u# k/ A! e% I5 ]% M2 B4 X塔中层【0~4
多刃尖刀
0 @! k; r5 o" k" Q* G
同上
2 O% _* `4 D/ w6 [
120
1 X2 v& x7 x. F9 U) B8 ?8 Y! b1 s* S
0
: c, x! d2 _" g. s2 g1 l

2 b( p& O' f# c对人形怪物有特效
塔中层【0~4
日本刀2 B* _4 H/ B, t" R& A' T+ t
同上
2 V# L5 M9 Z' s) f, l
130
! B! q, s; j5 J0 k* L6 J
0, x- a4 k1 t0 f
店【0~3- K& R2 o0 \. I3 x% `& P
塔中层【0~4
利剪剑( `0 B9 r) P, l7 g9 |; F
同上
- E' S3 m5 V( u# d4 M
1401 I/ {/ Z8 U1 }& \
0& y8 U0 p. b: I9 I- R' i! p

: [0 u9 c5 R! p5 ^: V对植物系有特效
塔中层【0~4
混沌剑
% f' w& i6 X1 ]# w! V# j3 N
同上2 c$ R4 s/ ?5 ?; W) s0 J$ W/ N. M
140( V1 i8 y: V3 ^6 o0 b4 r4 a2 v- d
0
0 ]1 v9 F3 `1 Z" y: h8 h7 x5 M

$ N0 r0 b( z8 ^% |. i攻击时耗费1SP
僵尸【0~1】) t2 `9 q! T: P0 H% `
塔中层【0~4; |* P( u8 s8 ^; e
寻矿之剑9 }' b; X7 w2 J+ z2 ~) R
同上( a# m5 _7 h& J3 c5 H6 a3 d) b8 W
1401 ?& P- F( @5 f- S, X
01 ]& R/ s- ]8 s  l
店【0~3
, o2 Z1 C- P9 J5 o2 v2 l塔中层【0~4" b* I3 e' h" i7 ^
水纹剑- ^: Y( c1 B- |0 p0 z
剑系列/ \  H3 J, S) b! g3 B
150
% D- e" X5 u& O3 k, [8 J* x+ F) B5 o
0
+ r4 C# G4 m3 w" x' ], s: {
300~44 c/ |1 U4 _& p9 Z& g
狂击之剑# G1 T" Y' u/ @
剑,盗,商系列, S9 H3 b% ]. \7 }; H$ h6 ?
150
9 M" C$ K" e3 m/ B
0# ?! N" s' G, ?

# h& V: _' Y& oStr+2
SM女王【0
4 ?6 ]7 I5 W! z塔高层【0~4
5 K/ y1 O9 v' _4 e! B
石中剑; P& [6 a* c& y$ _( M3 t- ?
同上, O% G8 W9 c1 {3 q
150
: R3 h% H' P- x6 j  x
02 \3 F- W% _9 E
4 m& a6 Q5 ^4 c- H+ r% ^% B+ ?. ~- ~' a$ `
Int+5dex-1luk+10
350~4
首领剑
0 W8 u6 U. H/ x( b. i1 h
同上
# B, h' T- y% k: J
1508 ^- x8 X9 O) s  [+ G9 h3 l
0
  S& u7 {& b6 x$ j1 F
S/A/V/I/D/L+2
; q" U3 S- Y7 P* a2 RBOSS有特效,受到通常怪物伤害增加
40以上【0~4
妖剑 弑光' e1 e: q; a* E* @3 |( x$ q
同上) }8 A2 E2 o0 b& h, Q
170$ P  e0 V7 O1 k2 I( l. G+ r! k
03 @& P* O- s2 ^" ~% ~4 L& ?8 V
dex+34 ~* [% A1 y7 \# F% C
对念属性有特效
同上
魔刀 吞神( `. \  [1 q4 D: {& Z
同上% \: U/ y5 P  {5 T
200
8 G  Z$ r. G- ~' n8 G  z
0
& }# N" a9 D+ f

  E: l0 y' i# ]! ^# F攻击时受到伤害
塔顶【0~4

, z' y! m3 v3 ^8 d
3 B7 e  w$ P1 X  O( e) u& f

& W# I$ S  E7 f& |3 H) o" \
武士刀
2 Q+ |% a6 c: _- D' F0 Q
剑系列
# q8 S  f3 r) K* r! l- w: ^2 Y+ |
600 v* T# H( W) K0 p4 c
0
9 L' |+ D, \. n3 Y# d0 ~8 g

3 o' f$ N- i, g
店【0~39 h3 p8 A1 v# e9 o# h# k1 {
塔中层【0~3. v# d- z' q! ^- ?& V0 C
双手剑$ j. H$ |  k$ {. G% I1 o% V+ \
同上3 E* ^, a. T+ @; ?; ]2 I
902 n- X7 d) f- o1 w4 q; E
0" m7 \# D/ z' M9 w! k$ Y7 h
2 ~# B4 {/ ^, y" F
店【0~3
2 M9 d* e. \- J3 x塔中层【0~4- p9 {8 T- L( B( G4 J
亚尔特剑
1 c. e; w+ @# Z" @4 w9 @
同上
2 a# r. v5 l7 C: n2 n1 F
115+ v* V* u3 H6 u
0
9 l8 P5 f, ^1 I. `$ [1 _
8 q% F& t( W  P  y
同上
, K+ m2 C/ R( q8 L! }4 a5 E
双手重剑
- y, g# A3 U6 o/ X  l% o/ `( P
同上7 m" e( N  h' c$ N/ {1 s  m
1406 E3 _) h0 b# y% a3 l7 n
0
  y5 M( {$ U; s% a' ^

7 J" @- X& V5 K
同上
3 N# a; [6 X" z
龙牙剑& \6 R  s" j# p  s
同上
! C$ R" s7 Q; ^
150  b0 c( j6 m8 C. u' L: U
0. S. [# _: O, f- @0 F: j

* b; c/ i# p& G# k3 i对龙族有特效+ B) H& w( Z: F
生化研究所1F 宝箱【1】& h; A. f* |/ W; I' ]/ w0 v
200~48 z+ M$ ~: t5 P' a6 I

, U+ Z" B1 ?* v6 l) @
村正% }, Q! s2 s5 r+ d3 T
同上
& P1 y( |& c# K% k, Y& z
155! F/ m- R( n' d% g9 u0 t
0
: h: {% J8 X" J) l
暴击率+20
1 ^8 \8 G6 B) L5 k攻速增加
4 w3 ^6 l2 H6 z: k% Q3 ^1 n
邪骸浪人【0
: M' ^! }& l' ~  F250~4: l# [) v2 s% J. s7 I: P
死神之剑
3 q# h; Z6 P  J! \! `# O4 g% N5 L9 Q
同上) x. Q5 M( P, m. |7 X5 f( Z
155
* M8 J0 T* u# U% L2 B1 v9 r- m
04 @7 e5 r* P1 D# A
增加对人形系的伤害,增加受到伤害8 R3 A) U1 U% ?) P' j5 X: x2 A0 T
支线6626 j- i: e( I: _* e
塔中层【0~4# |0 l3 Y8 X( @& S5 T; {
双手巨剑1 w" m4 r! S0 b$ {, D
同上
, K7 f) |4 L  t8 d7 o7 z
160
8 b6 N- v1 u. {0 l1 Q3 D. u. C
0* H. S+ x. n' ^8 k$ N) t

9 S9 o3 A4 P3 T- A0 K- `- u
店【0~3) J- F: A) E- c
塔中层【0~4
5 q) T& V9 R; \/ Q# g
风灵大剑
6 q0 t% s! V! s! m+ H4 m; u7 E
同上
, U2 s1 U% `3 h
160
3 s* G: @( h+ i3 [4 H3 ~6 {
0( f  T2 f, K. _! F' p  N, y" y, ]( R* m
" L6 R' V# B1 y3 m+ l% w9 j
对水属性有特效$ Z- @0 V" ~0 E* {' K, r0 Y
同上
4 {2 {! C0 @  m/ L4 H
亚兰斯之剑2 R* p- r# Q- j
同上
4 o4 g$ ~, R+ t& t
175
5 L  H# e' P! }; C( t  a, Y/ [
0
/ G+ {/ ~* t! s9 n

- J% E% }; t7 D; D; A8 _vit+10
1 l; ?" V* ^# _
恶魔女仆【0】
9 I2 d2 V( F9 v' }( J2 R, K塔高层【0~4
* F5 W$ g6 b, K/ r" ]

; s8 {$ a! T4 j1 ]2 Y: `
十字巨剑4 ^/ @; K& n6 ^% {6 T. R
同上
2 O  H  }4 Q) u  c4 _/ m
180
6 p, A- Q2 \% D1 B* `
0: w  n2 C7 f. d0 Y
1 D$ a- S" Q9 O' \# g% V6 N
店【0~3
( I# i+ ~1 I# c/ ?% f: _塔高层【0~4; k( d: {+ t5 z% `+ v( a6 ]
正宗
$ h. o* ?  ]3 d, C
同上1 j  K( M- q- Q! ]0 J+ J
2004 ?% ^9 G* M5 L- x2 u! v
0
# C, _. b5 O9 b! z/ \7 X1 A" S
str-5 回避+30
3 J0 Q* G5 b! k+ P# @; c
邪骸浪人【0
) j- r: y8 e6 m" j2 v8 P* D; ^) P塔顶【0~4" a  d2 E9 f% P( j
, u5 B- X* e2 K9 p
巨大双手剑' T' J9 X) p% \; Z7 K8 y: Y
同上$ a( x& U3 H$ H3 }
200( ]$ a) I8 ^0 w  ]3 ~; {2 n
0$ H2 \* J/ P/ f# G; x
4 U0 P# e6 u# {" q# V6 s( s9 M2 C7 D
支线872
4 H' a: U% }+ \3 n; f+ ]$ }塔顶【0~4
- Y0 Y. ]- l' ]/ f* D5 `

9 Z( d' E4 d3 i% P- T$ J$ Z9 R+ t: O5 n6 m5 w" j& b* i( b
木仓
7 o4 d* R$ \8 M# C7 f, j' h
长戟
! M  A4 o( L* w2 L  \3 D
剑系列
  t: j; d# b; o1 |! u, ^
28
: J) B! s* p1 f  i/ [; m
0
9 o) d5 z( L7 ^+ W) N

* z) r1 o, i8 u: M
店【0~31 ^/ c9 P) i$ X2 {" [
塔低层【0~42 D6 e# T; j; M" z" L
长矛
2 {/ G( w: I& |4 W
同上
# P9 m9 \4 |$ Z* d* z8 q- Q% C" Y
44; m* c7 B/ b6 Y0 v& P2 v0 }" n
0: R7 j0 i( t% N. J, k: R* y
" A  W8 W% f- y3 h& v) x
店【0~3' v# y( R2 z" u2 x! D; ?1 Y
塔低层【0~4
- D$ L# `" `( }+ I+ X
步兵矛
: x5 |& w; s3 L3 H* |
同上. d; \, W; w6 Y- d
607 r/ k5 T8 Q5 ]1 e( ]7 M6 y/ _0 @: s
0
" }8 P. |: l8 W2 r
% {# {+ C3 j4 {9 H
店【0~3
* w( H6 W5 g, ]& J9 T塔低层【0~41 q! y4 y4 Q  O5 s
邪灵之矛
5 N; e% V" O1 P. F% [7 k( s1 V
同上
8 \) m+ T% k5 b; ]* a  D
959 W% x' G0 ]& _: Z
0
) W% P9 Z1 I* C3 s1 K
攻击时回复SP
! [! o- G) k, {2 e4 b! h" S
店【0~3
& x( `& S3 _: h+ y) s9 @6 T伊拉斯【0】4 B8 {% |3 ?9 N; `3 C
塔中层8 s- S3 a1 c5 |" h8 e

* s6 c! V7 N- v& ^+ \1 m: R# U) u
(魔力之)矛8 d8 Q. o) d+ ?6 Z3 Y
同上+ h% w- n3 f3 K+ D! `2 P4 ?
1000 [0 j8 A" L' `8 T& O( q% G& {
0" c! ~6 N" @$ V& Q1 D" f4 }7 j
0 n% O9 Q/ q7 B' e( V" _7 l% q
对无属性有特效1 O% I$ A$ l/ u8 r# R/ D
塔高层【0~46 l* j/ ~6 m- m. U* m
刚尼尔长矛
! o5 c: E1 f0 I$ {/ U. |8 n
同上/ U% d/ t# G4 O( K# t: y3 n
1202 ~* E; w$ {7 N  |8 l
0
: ~7 g+ F" ^' o( \4 k; S0 T

4 |& L+ x3 h& @" D0 ndex+30
一定几率发动必中攻击( W* m8 Z. c3 P- \, T8 x
古城 宝箱【1' b* n. p9 q1 P; n" j
塔高层【0~4, e0 y2 a5 M+ D$ b1 Q* p7 ?) K$ ~, Q
地灵之矛
# }& K' V( N$ M5 q
同上
5 b8 ?( c1 |1 @" N! f
120
1 v7 _- W2 ?5 ~$ E- F# d
0
4 @/ N$ a. Y) F0 A8 m  Q, A& p5 v/ C
HP+300 SP-60$ K6 y) q% r) D/ p8 Q  E
同上
, A4 h; `! j6 V1 Q
镰戟: r  [+ c4 D, o8 [' q
同上
$ I/ @/ A$ q; ?+ ~* [0 @
160+ z1 l2 b3 ?4 n" e- v. b- b0 f
0
  I6 {& Q$ t4 L% s2 b
str+1 int+2 dex+1
# a" z" V- ]! h8 d
同上
) d. C5 z' N% M

9 X# P5 U/ a! ^  x5 L( e3 f( `) ]9 s$ T! j7 Q& j/ \1 C+ K4 _, F
木仓

+ q& E: l( y  U3 ]$ ?, d. h4 N
弯刃长矛
* R+ I7 f7 V, T, ^7 R5 v; L
剑,骑0 T; r" a1 H* J9 c
84; Y$ K5 m& {" N2 _! Z
0, d' Y; d, g8 m: R# z$ J2 q

$ s% W& J% U6 p# Z" G
店【0~3& z# z5 N7 N" H. _& {$ g! W' o+ S* V
塔低层【0~4/ o& _% R  s. @
长木仓
& g; p- i# a. D$ _# M; c
同上
! A; |; E5 ~- o" }
104
: e9 a( W; A4 |* H* ]1 A+ Q
0
! B4 O( g0 i5 w6 s+ A
) W' k6 T5 B, W" _" }
同上! ^6 ~+ T! M% F7 S) a
双刃长戟  A, l+ P% z/ E! k
同上6 ?5 n# k7 X  B
124+ e( [8 `8 v" C( i1 g7 g, z
0, P; `# \% _- O" R

$ @0 x) j5 ~; z7 W, e" f# H, e
店【0~33 y' V: m1 m0 c
塔中层【0~4  S, X4 _* t# B1 L( p7 a  w9 Q
德瑞伊长戟, E9 i- l3 z$ b
同上2 L; i: j" G: a* I/ b, Z! f6 U9 _
1502 G0 M% J1 s% }$ p
0
5 t% Q3 [6 Y  o& s+ A' i

* a. @) y" G5 g9 E# {4 k
店【0~3
$ c7 q9 |5 G3 h; \塔高层【0~4
  e: k  |" O+ W8 J, x4 X5 T
加野矛
& |- n# r) m, U# h. B, D
同上
- |" U) w. r/ _2 O3 P  _
160
0 O, p0 F8 n6 q% D: v6 M
04 k5 y$ d1 B  v) x, j, k
7 c. d$ m- N- D5 o3 E6 \* d
对龙族,BOSS特效
; s4 ?3 ^; h( V. h4 Z- L! h
同上
4 ?; R, t! p) ~5 [% P9 ~
斧锤长矛
3 m7 i5 U1 |! y' I# H
同上7 q7 R! r5 I+ G$ X
165
7 S/ K6 F. @+ q# y/ k
0' b1 m5 F# S; A

+ O) f2 ^' C: Y0 \1 c
店【0~31 R# q7 x' h2 U" M5 m
塔高层【0~4
风灵之矛
5 S+ f0 o  e+ f  Z
同上
( H( u8 H$ `. u7 G$ d8 b+ ^
170% H9 }) B6 [0 r6 z1 Q
0
" Z+ x/ [" W7 J# }$ ~$ @+ E: [

8 A& _) n! C: s% o+ H& H低几率使敌人沉默, J' b& l) t% ^/ p" H
同上
死神之镰3 K& h$ v! ^! U6 U; Q' }" u4 }* g- s
同上/ o4 e3 b7 ?0 S. w
180
; A! I( ]/ {! s; J
0/ w" a- N4 m. |- `  A; i
回避+10暴击+20
# F" f: l% N1 n! K4 z9 H
小巴风特【0~12 _6 L3 E3 D7 Z6 F: _
塔高层【0~4
朗基努斯之矛
3 P1 L3 c- v- l0 J2 \0 l& T% @( s
同上  q; C4 H( h: D
180
' A% k1 i4 v. b' P$ ]; t- p+ m8 F$ o
00 W' R/ z9 ~1 r
3 D4 g3 r0 ], Q* t5 y0 p
塔高层【0~4
修尔特长矛
" d- D; _' A  E: F1 f
同上9 h' e, i( {8 K! z! {
183" i! y# w3 N( O. N
0! h+ Q  D% \9 v$ o
: p: m9 Q7 G5 k5 G" H
对动物系有特效) O& `! t/ s3 X' h, V; h
鸟男爵【0】: L2 K% H* x0 w9 F
塔高层【0~4
骑士木仓
* h0 j) a7 Z" i1 G2 ]0 _, O
同上% C# w! n+ S$ P: r
185
7 i) r, Q, {2 A; v4 i& N
07 O  u9 q1 _5 h

+ S* Q6 u' g5 l# n  L
店【0~3
7 t0 Q1 O4 r4 g5 d8 E. F塔高层【0~4
圣光之戟
/ u, K* F8 m' i* Z& Z3 ~7 o# i# t0 Q
同上  z+ y0 J) |1 r" ^- W8 ?
190
% S0 G3 ?9 R( D9 }/ R3 E
0
% K9 N) c  Y3 ?* y; s9 c
攻击时低几率回复HP" j. c2 c. i1 i8 e6 \6 D
恶魔男仆【0】
9 p5 E- v2 L6 [9 Z1 B5 |7 ]塔顶【0~47 F: `9 z+ v7 f+ E( V
火灵之矛& j6 N) p) B0 W1 a
同上4 b/ P" @1 V2 n) z. ~
200
: w+ T& x9 o8 j, u1 q% _1 K
0
. [2 M) t7 A* X
str+32 P. O# ~# `0 k  M4 x" v' u
对地属性有特效
: A, p& N- M/ T
同上
- K( S2 D7 Z: X. y3 m: i6 \

7 n& ~1 {/ T0 b6 V! E. @' N; z+ J

, \$ b: a2 o. y5 \4 r+ X$ @
* W6 S5 ?+ {# {
剑,铁,盗,暗系列
! D* q% H' r5 y6 x6 i/ a1 l0 w
38
' m8 O5 Q9 a: H) t5 T
0! \. m4 @5 c( ^
9 N/ |/ Y* e# V3 I0 N
店【0~3& F; k7 a5 Z5 v4 `2 T, J
塔低层【0~4
兽人斧
3 ]* a1 _. E/ p; a
同上: h4 S! g+ Y  v+ `( r! E0 ~
75
3 J- M( K/ ^4 o' d  r
0
% P' t4 u) \/ Z

' l- W9 _; d1 P
兽人战士(长)【0~2
6 S% b' T) q1 K9 ?店【0~3$ X2 ?" l4 f, N) ?) @
塔中层【0~4
希尔之斧) o1 }/ |0 q; v* h* t
同上
) _$ _5 s- @# i/ X* }6 {
115
/ j$ ?0 X6 _# \8 {8 g' A' c& T( z; }
0& r" ~4 S  b9 |# m3 T
攻速稍升; x6 @0 u4 w6 T8 L1 C6 h& i! e
店【0~35 B# t! H: ?7 `! D3 q& s# ^
塔中层【0~4
血腥战斧3 k$ j( P6 X- j
铁,暗系列
* h1 U# s8 P! S2 P- E% c% F+ T
1403 _, D  S: p: Z- i! k( S# b
0
! Q8 Y0 F+ y6 Z
dex+3 luk+24 @! s/ T% c' L! y
店【0~3
$ R6 ?( F, F( @/ e30350~4
切削之斧4 e5 h& N* \& @) h1 ^
剑,铁,暗系列
+ z' [5 q+ _% E, n
140
( R0 r2 `) @9 ]
0
! `; d6 i6 f* U2 t! w, k$ n6 N- A
减少受到人形系攻击伤害
" S8 Y0 J& n7 B1 w; ]6 C# O
塔高层【0~4

- E% b0 K* p& X+ E# o& t$ U/ U5 S( V5 c9 B. R3 T; p

2 _; {" a! H) a
巨斧
- I/ l) }1 w7 H" C' U9 X! E$ M
骑,暗,铁系列! \% g. O: {# P+ {, ^
80
$ G& F  o2 i4 W$ G$ _
04 B7 |% t$ y3 p% T9 m4 j

9 ~; Q& C0 z) e- Z
店【0~3
+ L6 R, q" Z; c9 `: o! F7 O* O塔中层【0~4
刚斧
2 h, {( e8 Y* e
同上( ~, Z! _3 Q7 d4 Q8 N; Y' M; d
120
$ @6 j9 N( ~; b3 |, i
0
8 K1 H, ^: S" G6 K5 s9 C
+ m, ?: \) Y2 \, T
兽人战士(长)【0~1
3 D& E7 Y  K% q1 z% e% \* w店【0~3
, s" K' o9 m4 u- l$ p  w/ x9 T3 I7 ~塔中层【0~4
暗灵斧
5 M) \6 Y* R" b1 F. @- i* N0 ]' x
同上5 ^- A/ T$ O' ^3 _! o5 J
1207 G4 T5 K- _& M  A* r
0
. z' F4 k8 P( c& G4 J0 @
  对不死,恶魔系有特效
3 H& j% J$ ?* N$ c* a, j/ `% c
腐尸【0# L( S) B6 D; N4 \
店【0~3* g0 L% q# v: P- H
塔中层【0~4
斯勒特斧
; M. ^7 t+ H- T* j
同上8 w% g+ q7 s' q: A- r  D6 {
1205 G* k( {4 M8 \+ i
0
3 ?# s& A; X8 X; I3 f, e
对动物系有特效
9 C) B" D5 E2 Q8 r" ^0 ]' v
塔中层【0~4
毁灭之斧& r. S! v1 t  [
同上
3 X# ~! M# J) V- _0 G  b
155. g; w- T2 s- B' M2 a
0
3 ~6 {3 F! A& X, e
0 y- u( ]9 s$ o. i' n, C
店【0~3
# r' j, r+ L. F. J5 m- ^5 u塔高层【0~4
风灵之斧
) t. D3 t: {% ^( l# k# E
同上- m/ i* ?4 _. J# I* T
1658 L2 V7 q; r! W+ _8 w& @0 d
03 b8 ]  T) o- K) m2 b9 N. Y
& \. `7 I% {/ v. b( I8 H
犬妖【0
6 k3 [: ?6 `/ S; k9 \店【0~3! ?! h2 F1 R0 N5 e
塔高层【0~4
血斧
/ ^( l3 n; r9 ^! p* f6 K# W$ t" E! x
同上9 i. h  \+ k  o9 p0 H9 @
170
+ {- }5 U& _4 M2 U. d: ?% T
0
& r6 E* ?) W/ c7 E% Z
提高移动速度
4 I. |: `+ Q# ^* k) s1 e
店【0~3) C4 U8 L0 O; T3 R8 q, r3 r
300~4
智天使之斧! S/ Y/ z' t9 O& J
同上
; K; N6 _: q8 ~: |0 U
180
# W2 T' j4 R5 ?3 Y
0
0 j' M% }& Z- y% b1 N2 u" K
攻击时低几率回复HP
( _* G5 R. Y9 z5 f
爆焰野熊【0~2
. j) [* P, S) I, Z1 E! u! @塔高层【0~4
双手斧) r. z5 ~1 S* M# m
同上  _& f+ `" j7 p1 ?* Z1 Q, `$ d
180
; \* C* N7 _# C
08 p5 r# V: g, [* u$ X
* z0 y, Q3 I( ]/ d, @2 r; g
店【0~3- F4 [0 ]- z4 n: S
兽人战士【0】6 H/ U1 \/ L3 Z; M( E
塔高层【0~4

4 A6 H5 H  P* k* a+ e! B, C
克莱伊特斧
) G3 t6 @0 Z! Z# M- Q$ O
同上8 ]# @" D6 a9 }. L6 H" p0 p
187: a6 g8 I0 p7 ^5 s. M) L1 r
04 d/ d5 P* ]+ J
一定几率使敌人昏迷7 G( Y& K2 O% l/ p/ f% [' O
塔高层【0~4
斩首之斧9 i5 ?# W0 y' I$ C+ V- w
同上
' i+ {# c+ G8 g
215
5 \' P9 l' i$ T
09 L0 A& F8 J7 Y6 g/ l% j$ |
对人形系有特效 攻击时回复SP( \' X5 t: q2 C9 t
塔高层【0~4

+ V% B0 @. F4 R# h' M# W
! T+ P9 p0 L: c0 H  C$ K0 ^4 _, t( r

* x" w$ f) _0 J* d, N0 J, f
木锤
# `- S5 m1 e2 D) X, T( V
萨,服,剑,铁系列0 P8 G5 P9 Y6 P# O8 }4 \: d) n  }
23
; Q4 [. D; h: e- G
0
5 ?  [9 k" u7 G; s! r1 G! C
4 y  [0 J  c! j0 b
店【0~3( E% q: {% G2 K5 m/ {! ]
某些小怪【0~3. F; g3 V/ I1 ^( k0 W
塔低层【0~4
铁锤+ Z8 E$ T- O; y1 V! v/ {1 O
同上
- A5 T* Y, \( u5 @$ B# [
37  Z2 c$ D2 I- p$ m7 M
0
2 W3 x& c2 H  @* E+ J
' Z/ a" @( E! r, ~2 ]" V0 ?  E7 T
同上
思麦斯铁锤
( r; ^$ d1 U/ h8 |8 j
同上
+ }& r' |6 L$ J+ F8 |: F, R! x& M
54
6 X( ~9 J+ O+ n/ h
0% o: X7 F! \* Y  H# E% |* j. @. ~
0 _" O4 V; }. t4 j- w' X
店【0~3
0 K  g' Z2 ~" a$ W! h4 Z0 Y塔低层【0~4
流星锤
0 K0 d- N* U! }$ F: S
同上
8 X* u, o* k4 P" T; Q
69& [. u2 S4 r7 G# r
04 `% m; A# v) z$ p/ m

% D4 H6 C( [; I# K0 c, N
同上
链锤8 e+ y1 b) e: S, P* o
同上7 p0 s4 x- x& Y
84! x8 S  c1 r) b1 y) `1 K6 P6 u9 x  _- ]
0* X8 n( E1 `* W

7 x5 g1 [5 }' y
同上
暗盲之锤9 c6 e9 M& w1 v" y/ N: z
萨,服,铁系列
9 p) G; I$ k# r
85
7 M( ^. u4 F# W, Z9 X% b7 s
0
% a. e1 G/ P7 M7 n3 W  G
防减1/3,暴击+20% u2 x1 r) T( Q9 z. |' r3 L! i, P( Q- B
塔中层【0~4
日星锤% {1 e7 @/ k# s. s* H5 K

" N+ ]) v$ x) p8 d$ ]& `2 u0 G5 B剑,服,铁系列
110
8 l: i1 B' f+ w  Q1 ]
0
# {$ ?' ^3 W! n

" R) L& k9 }. u$ T2 `
店【0~39 W) A6 l. f- i7 E: G3 `5 t2 s7 w
塔中层【0~4
黄金之锤
4 a) U% C1 b0 ?) A; d: N4 p3 ]
; `7 T/ z; E% ?8 m  z
萨,服,铁系列
110
! `* @- X& q+ i9 h0 e7 r
0
, L3 v! l9 n" Q. x
对不死系有特效
1 z- h5 w* l- V+ S
蚁穴2F 宝箱【1/ C# ?5 M; p  F& A8 ?. ^
妖道【0】- A* G: F% Z0 O6 l% r0 |
塔中层【0~4
4 O5 t% T1 ?0 T0 V
扳手' o. T% R7 c# s& g
同上0 q$ G! m5 p" m1 P: H+ W
1152 \" ~9 z; p  X  r7 M7 ^- a' O7 C
00 M7 j9 R, ]8 s: P
低几率给予昏眩,黑暗,中毒中的一种
# @& G3 l) @% _* k9 R! C# M0 R
雪熊【0~1
3 g1 l+ u  s( W9 L店【0~3- {# {/ H/ ^0 o( a8 w( x: i
塔中层【0~4
尖刃铁锤& V7 E/ D) J" E+ ^% o0 b# o
剑,服,铁系列6 y: f6 J" U0 I2 V- r- e
130
3 {7 S+ P; i# ^
0, `2 W" E3 o5 \

' H# v# V8 M  g, O1 z- R! I1 }8 i
店【0~3
1 \& j0 |' h8 A, s" w3 R3 h7 s塔中层【0~4
秘银长锤' s* ]5 e- V0 S8 ]& q1 r7 r. m
萨,服,铁系列
9 I* X- I* X6 w) A( k# _
135
* U3 a0 D- c; V# e" t
0% r: t: z1 x+ ?6 v- A

$ ?* s% r2 b! o, K& h1 d  r
同上
昏迷之锤" U' t( Z6 N2 G* m4 |
同上
" G# ^3 F! R) N) Z/ ?9 h2 T
140
! ^* \( l! Y" K. D
0
# ?2 d+ j8 V! X: n. e
可造成昏迷状态4 l7 z* h0 R* d- x7 ^; S* g
塔中层【0~4
圣锤 十字星5 k1 N( ]4 ]8 `$ ]
同上
5 q" I6 C5 U- ?& n2 u& o; s
140
% U% n* j' G: P" n$ V4 ?
0
: E* x1 x+ [9 N+ J; s% c
攻击不死系回复SP, Y. C' u5 v( W" W1 w
塔高层【0~4
魔锤 安魂曲3 ?8 }! T- B; M" H1 o1 e2 B& D- P
同上/ s  P1 Y, v  f  A4 q* ^0 L
145: N# ]4 t; `  }( u4 W
00 q) ~- F# j4 i. j* p
能击飞敌人 对不死系有特效
, p/ a* C% G2 I4 P2 B  I
塔高层【0~4
秘锤 冷月
! Q2 ?5 g- D; r- T/ J2 t( |
同上: Q+ I4 s" G) L8 e& B2 q( u- P' {2 v
165+ X& u- O# {& @2 |3 g
09 k% B7 L6 Q6 _; {

! f, r! W2 e; X* r
店【0~3
; Q  w  _! \7 p' B塔高层【0~4
雷神之锤# q4 b2 S& ?. f9 |- J- ]+ D  @% b
剑,服,铁系列# ?* L; ]7 V/ j3 b4 @
250- B. A, H# W5 K
0
1 i# F6 [& N* K/ A
对水系有特效 不可精炼
1 L3 O5 _9 H3 f0 i  o
支线681
( z) {: ^* B9 c) h4 n塔顶【0~4
) K$ i9 ?1 B# ]2 k; v! c4 A
$ I4 O/ B5 ?. ]
手杖
服,法,萨系列
15
15
店【0~3
塔低层【0~4
橡木杖
同上
25
15
int+1
店【0~3
白幽灵【0~1】
塔低层【0~4
智慧魔杖
同上
40
15
int+2
同上
骷髅魔杖
同上
40
40
int+4
店【0~3
支线63
塔中层【0~4
生存的魔杖D
同上
50
15
dex+3HP+400
店【0~3
塔中层
生存的魔杖I
同上
50
37
HP+400int+3
同上
言灵魔杖
同上
60
37
Int+3
同上
羽翼之杖
同上
60
15
    增加魔攻和移动速度
支线183
店【0~3
塔中层【0~4
圣杖英灵
同上
75
37
int+3
店【0~3
塔中层【0~4
巫杖 魂咬
同上
130
15
   攻击时消费2SP
塔高层【0~4
1 e/ w0 [! _# ~; ]( Z* r1 d

+ ^% w, Y' }" @+ N! u& B[ 本帖最后由 逆向狂风 于 2009-4-25 20:49 编辑 ]
1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

333

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1831 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-12 11:41:24 |显示全部楼层
9 J" R# i0 [; @& y) p( A$ {

4 A* Q% i7 C' j; A; W; e1 \
弓系列

, ]9 H. B( r# C6 f; ^2 s
15

5 ?' d6 _4 k. K9 a4 S' i
0

2 V- v2 m' Y) C. J# \6 `- v
. {4 N0 Q# D$ q& t& T
店【0~3
# n* i9 n3 B' T% ~$ J, r$ T- }. X
塔低层【0~4
' t4 r6 C/ }0 p0 [4 \7 N
坎普兹弓

8 a! t- F3 I" ?
同上

7 B* H9 E2 k6 Y7 T
29

. l/ E7 v, O, Z
0

/ q! ~* s2 A5 V5 W  N( A8 S$ P

) d* j* H" f  A& W% G
同上

4 G, K' h" s, Q/ l- s5 f9 x6 m
克罗伊特弓

7 R; o# y! y* b" s3 P# p
同上
' C( |4 J' P$ m; p3 [  m
50

6 F  L9 v/ L5 W
0
5 M7 }/ |8 e6 e- k9 a: v
- c2 N( C$ d  `) U  ], T4 y4 r% B
同上

1 `8 V+ R( F& a7 R0 S
十字弓

( }8 v5 ?2 Z) |) C# y
同上
9 y( f. d* _8 `0 t! ~, t& o! g
65
+ B* x$ \- h- i. [9 \: ?
0
3 @! L1 B2 f2 ^6 L- ]( d; k
1 f  z1 @) _' O2 h9 m! B' B6 L) }- \
店【0~3
6 D2 E9 r) x7 C8 f) N1 e) I% S  z
塔中层【0~4

" b  I* h4 [- m8 p8 n7 k8 X" y
盗贼之弓

, L. X* u% H5 V) |$ l) p
盗专用
# v' Z3 x$ A' ?$ g4 Q( A
75
( p9 k: B/ }- E1 |6 O- [' l
0

3 o6 ?! M. Y- |$ u2 _& }
射程长
9 v( z  C- [9 k2 T! U
同上
) C0 g7 t5 p/ p# d: r! M: j
埃布尔雷弓
9 o; x- r1 A9 P; @3 [. s6 p
弓系列
( X' Y. \/ x& A# r
90

: ^8 j/ s$ v* e' F
0
% v6 p- Q1 ]; e  @+ F5 T" P: \/ c
dex+2
& K$ Q' K" `; J; ?
同上
/ y: v) R+ {) }4 s! S  w5 ]$ Z
连弩
' f* {' z1 Z! Z5 [$ H0 @; O; r* R, M

+ D% m* `7 B5 U3 F
95
) F4 u3 ^: k. i! f
0
$ S, G2 J) r9 I
自动连射
9 z6 T2 A" Y- C( C! t& N8 E
同上
% A  B* [& N( n5 X) _# _
角弓

8 r/ X. p; k6 s9 f2 y1 E8 v
弓系列
$ {7 I- o& p' i8 q+ {% n2 o
100

% S9 E" a* i+ W
0

( Q/ v2 S5 `& N8 y. [

$ o9 R5 u: o+ d4 U" S  R
同上
. m, [& [) J/ d
露娜弓

; _4 J7 M3 {. f+ x1 }

/ P3 }$ T+ N* b. H; ?; r, A* w
100

9 {1 K( Z& J$ e8 F( T1 w
0

. R! k: l) S. ]" d) v* s3 Y
物防+5
4 ]6 E( }# M: U0 Y
塔中层【0~4

  \. ?3 W9 v- [8 C* f- y4 y7 `
天龙之翼
9 T: C" r- i0 }( e5 H; {' f  D& n
弓系列

9 m" U* m+ K, }' I  u$ J1 E
100
- @9 C" w; [2 m
0
$ Q, {% V+ g7 o. u3 W: Q
对龙系有特效
: ]( q2 H" n& _% R
同上
0 t$ }; _- b# e* [3 h
猎人之弓
3 N+ \+ k. P, `; g% q! [
0 [, s2 c$ p3 m7 ~. H
125

6 w) y/ Y) p# G) F. K
0

7 @8 u1 p* i& i1 `% j

8 C# C6 y1 u5 C% e( R! i
店【0~3

- ~* |9 B: g/ \. p
塔中高层【0~4
$ \! Z3 x7 g/ u3 B+ M' F
贝里斯塔
0 [. t4 c+ U! V  ^3 \+ i9 K

  w/ I, n# D2 d9 G
145
9 g' W% q: f+ c. n3 R) O& y
0
6 p# r, F1 W( H9 E

  J% c0 z5 x6 L# Y! H2 u$ O
- }- C0 k( C: d& i7 a
店【0~3

! G) t7 d" d6 N  s( m0 U, \& j
塔中高层【0~4
生化试验所 3F 宝箱【1】
炽天使之弓
7 p1 S/ p. M3 P0 ~; a4 [2 j
弓系列

7 o) f* L  ]# Y" \+ S
150
/ x8 n- k; @, K1 ]7 v/ d
0
4 I+ H6 ]8 R' e7 z! M* N# O
  攻击时回复HP
$ s2 o% A4 S# H9 s- G( ~
支线383
; x- \: t/ X/ p) d) z+ R
塔顶【0~4

; ^; p: x: k6 r" |! c
5 m1 c) ~5 ?& d6 c. Z6 ?4 e* B+ j& p

+ E. L. I& l1 v/ S/ T) L
   

- X' p/ g$ L3 r
多变拳刃
- T& B/ C- q4 U  e' I: ?

4 E" [! S! \1 o4 T
90

$ I# V5 C! x7 v6 u
0

4 a. E! B% j  H7 G
暴击+3
6 {& q0 \3 j6 ~
店【0~3
! Q+ |: z! E$ Z' H$ b
塔低层【0~4

' J+ \- ?1 ^% W. T# a' `- |
冰灵拳刃
- g# a5 y5 R; ]* V
同上
# J* m/ [! Z5 k7 l1 L% d4 i- q
105
0 z0 Z9 I7 h% [1 p5 |' Z- H/ Z
0
8 T/ a0 g# v& u' P1 `/ A  x
低几率使敌冰冻

  P& H4 \! L) Q, G3 D; L0 X
暴击+3
+ e9 q+ C+ j' W
同上

2 y* C0 Q: A# U; K8 N' T9 ~
刺藤拳刃
/ I& f: v& j: ^: o6 ^
同上

! q: n1 q! `! ]) e' u
105

! f4 w: E7 w  S; A* S8 A) e
0
( i6 G6 H. _; }4 ]5 k8 V' M
低几率使敌黑暗
* M+ a* b6 k  `+ ~; z
暴击+3
4 p. _' B/ R* I2 G" `
泥人【0~2

) ]0 C) x4 T$ ~, F1 K
店【0~3
& ~. F* A: R) ~* B# N
塔低层【0~4
8 J- Y, Z# X! N$ t- E8 ]/ ~
火灵拳刃
  y' T& X& I7 R% o" I
同上
8 x3 s; H, G6 [2 v
105

3 m8 ^6 B/ K* a$ _5 d# h* g, O
0
* W0 t4 h4 v3 n3 r- t
低几率使敌沉默

# L2 T# ~. c  l* m
暴击+3

1 ]3 _' P7 v1 F+ L( Z3 R+ T" y6 _) I
塔低层【0~4

( H& V; y1 X  j9 y6 Y# ?: R8 {
风灵拳刃

5 \' V% S5 ~* O7 E( r
同上

- d+ ]9 t% U7 |; U
105

, L+ T& }7 ]8 u$ Y+ f4 y
0

2 L% I. s5 w4 @2 W
低几率使敌睡眠

  m3 B9 A' y& M3 d0 G- W/ _
暴击+3

  f0 D: ^/ L, W7 S
店【0~3
9 e% m) g0 {2 [1 J  R6 y, }( S7 ^
塔低层【0~4
5 c  b2 T* `! y7 T: p# h
洛奇指甲

$ @5 w. T; }. ^& {8 }# p% i$ I
同上
5 c; e* w4 h& }
115
0 C9 Y- H. V/ m; L! J; B0 B
0

9 R1 U7 r$ t! }7 ^& i
暴击+3
8 m; }2 v+ r" h8 c
塔中层【0~4

/ t& V. h# \2 Y/ j- c
血拳刃
( Z% e* z( k4 o- Q! y# G+ N8 c
同上

/ x9 C  A5 h# X9 X
120

' G$ s' L0 m6 U* G( J6 a$ g
0
: K! s! _2 q. F. j! J" x$ N& \
对人形系有特效
* g# E3 [5 Y, O: [- b
回避减半,暴击+3
5 P1 C3 I% a- N* M$ d, w
塔中层【0~4
0 k9 H" ^0 e9 ?1 {! w# Q
拳刃

$ l( s! M4 s/ d
同上
* m$ }+ K) d, l6 S7 w3 P
125
9 G( M! C4 G6 p- a
0
7 l7 r5 k, o/ N- U' r
暴击+3
" t4 l" s+ O" `: X' Z
店【0~3
$ ^* V/ p6 M& a4 l
塔中层【0~4
3 J7 U- Y+ a: d
刺杀拳刃
: y: d5 `" J% S* ^9 z& ^
同上
8 r, u% D2 n: b) r0 j) s
140
2 G( f/ C7 N* m" c9 G
0

4 J% X  p, g: h' }; C8 {3 O
对人形系有特效
$ g- }; M2 C0 F  \, ]7 O
回避+5,暴击+3
7 d- i; G3 X9 J, ^
塔中层【0~4
# R! w% w6 u  E# ^7 k2 ^! q
卡塔勒拳刃

: k' n4 O) M) d8 ?
同上

1 C" j8 f" n2 J# J, H+ f* a
148

! h( n6 ^3 n: ]/ `
0

2 O# V+ N( o  c% y( q2 a9 {# v* @
dex+1 暴击+3

! e0 ~5 i, |/ G0 n
店【0~3
, |( X4 b- h' ^" h
塔高层【0~4
1 L( ?' V6 Z* k" q9 B- P
骸灵拳刃
# O( S. P  s  u, e8 W9 T
同上

+ u0 }6 y9 R% f1 O5 I9 V* i
150
1 X/ [9 ?' V( f0 O  [
0

+ i' k4 C' a$ ?! m1 z* p) I4 s# Z
不死 暴击+3

0 D% ^( w2 }0 x$ U$ @- I
同上
, S" M/ G3 s3 ]$ W. I
邪恶拳刃

$ S. |- p, O9 Y7 N; o
同上
' ?: }. \: n4 y$ a  G
151
. n% g/ b  g: c7 ^& N: L* e' L; a
0

9 ]5 T% p2 Y  \2 S
低几率使敌诅咒

2 X5 f! Z, ^* w0 s' w
暴击+3
: I" Z! d1 e, ^! U* s) d. \9 ?2 ]
塔高层

& K- q1 R1 Y# X& j- v
秘刃 暗啸

* a; I7 G8 P. y' j" l* b9 k
同上

0 C, c0 |( [1 M
165

7 T& @9 `0 X$ t) K; N
0

  @$ K' Q  J5 d6 v" @: A
暴击+3
# G+ E) V% z: e0 J
同上
# e/ ?) |" H9 t% G/ }0 C

1 L: M/ X) }+ L6 b. C& y

; w. g5 M; H, A0 Q3 {

- Q% `8 o' c7 B* k  B' j8 C  i: M/ y  U
少女的日记

* l' X2 }- ?, ]1 u7 a7 ^
服,萨,拳系列
/ u7 v4 S" U  i- g" h
60

0 Y, a" w, a( a. F2 ?8 K& v; e5 J
0
9 a1 L* k. V0 b1 b
对妖道有特效

7 n/ I& j/ q1 D! J9 M
妖道【0
- O, B( b6 ?# f# x
塔低层【0~4
3 f: S% s2 r: `+ _

/ {& u6 X5 ~( x
同上

! T* J! D$ v' `. T9 z
85

; Z  E* L& g8 A6 B# u
0

2 s- J* }9 w; h* E5 e7 r2 l& V$ ~( S

! z- l8 c7 C1 H: t0 S! r
店【0~3

$ i) M+ I  P, }$ y" I
塔低层【0~4
9 l' y* n  K4 N6 A: X
水灵之书
8 z% w: t- p) S8 `  x
同上

: Q& b1 F% f1 s) {. u' n( ^
90
# M% `" N/ y" Y; F" s5 R9 K+ _3 ]
0
7 j; w9 n7 q) f9 S1 t

  v5 n& N$ n+ b( X& ^0 A
店【0~3
3 k% S, \8 Z: @
塔低层【0~4
生化试验所 1F 宝箱 【1】
地灵之书
* O. l3 h% y' ^5 L, {/ v$ @0 {
同上
4 P* U$ V/ S2 U+ q
90
6 M& [! k. l) S0 Z
0

3 I% |3 k1 j8 n7 n" @2 n. {# \
0 D+ Z* ^# }7 P" w$ D

) s+ x1 Z2 c9 j7 a4 J
店【0~3
6 V( X* @1 Q: ~' d# l: [
塔低层【0~4
火灵之书
; d7 S( \3 I3 z. U) l. D  d
同上
9 F9 U  `9 x  h
90
5 F/ d. ?& |5 A& T; ?! r
0
7 j% f; k9 H* K
0 E) m1 D) J, z' T4 g
同上

" M8 h7 ?, j* ^. ]9 x
风灵之书

8 c6 f. |( G/ h) O
同上
* H' j! r  J+ B' U, y" {  Q
90

7 ^, }6 k) M4 k4 k) ^
0
2 D" H- V+ u$ f: [* R- Z0 i: L

4 t2 V9 c/ ^9 o/ ]
同上
9 Q+ q9 v4 \- {& e0 N$ X
贤者日记
: J& K, Y4 d) \  L
同上

  E+ |: C# H: g% W: P" _$ Q$ S
100

; b* S8 r: o# J2 ?# H
0
# X5 I4 }$ I8 m! F" Q: O9 a% y! i  s
增加魔攻和攻速
2 J: ?3 q& {, X& t' y' |( q$ _
塔中层【0~4
4 u2 L6 h& U, C. [' q7 _* h2 r
圣言之书
. ~: `6 V6 K8 A; P; _
同上

% E$ }% {6 G8 W2 e) }! j: u1 b
115
( k& w& Z- _9 S% V0 v
0
, O- G% N0 \9 h2 K$ l2 _
int+2

( h+ ^) ~( Q6 ^2 Q5 z8 q" J; h
店【0~3

; x7 L3 c& A1 o9 A5 i0 j" E6 v0 G) n
同上

+ k; k4 T  L% r7 l( {; {
预言录
$ `& q' y1 L, O+ l# y  n$ [; s
同上
2 f' F9 O9 k- x* P6 ^5 h8 ^% J
120

  {7 ?  ~! Z4 ]! K/ l6 G; \
0
% K9 Z7 {) L3 J/ b8 J5 F4 Y5 Q
对水火风地属性有特效
- }0 P* `2 L7 M% L/ ~6 Q
塔高层【0~4
+ ~; B/ M" [, e6 u( d4 L
智慧石碑

( T' J+ B4 H5 Y& X( @) h
同上

4 U% R6 C, I% H& o3 \
125
. G: ~( B( P( s! R
0

' N0 N: w( r, c& Y$ d

+ |. c" l9 s0 s
店【0~3

) T+ y. ]7 f  L' q2 ?* p  _6 K
同上
1 m3 l/ \- F+ k+ X6 w- ^3 ?
天龙的遗产
( \7 k$ O4 h& V8 Z9 M/ t
同上
/ Q+ h0 X1 ^1 x, `
130

8 q% F9 e6 t6 [" o) I: u; e8 [
0
, x3 p' n9 T2 F( Y$ P5 N2 [/ E% o  V1 N
对龙族有特效
$ S. d- {* M* c8 Y- _- m) @" B
同上

+ q' ?+ I9 T7 X* c' p) ]( L
精装之书

2 Y+ ?5 k2 ]$ B2 s
同上
' J. J, C) j( \! d1 p
140
/ A2 M% ?/ a/ {8 K, i
0
: J5 [  @$ R* H
str+3 dex+2

, _8 |/ J; q' P8 G4 w
支线854
/ X) ^, S- N: `) T9 T2 ^: P
塔高层【0~4
2 @6 p! P4 |5 Y' ?5 l2 o  T0 P

. y$ Y. A2 s* o2 I& o
; E. ]: E/ [! ^; u
4 w+ u% w7 \9 D7 q( u! z6 O; o, ^9 s
神之金属箭

& R$ t! g9 b( ]1 E
弓系列
- q/ Q: f$ x. B, D/ \$ f
50

! j' k, W) A0 [* R: x1 N
0

2 E1 i2 b9 p1 E# p" z

3 K/ N( V2 y. [' j
塔顶
9 q2 o. ~2 j& j9 g( X7 c/ D
诅咒箭

" \1 K6 Y' b+ Y- b
同上

( T! s3 _& T: b. S9 {! t4 Q
1

# Q( Q' Z# z0 I& F
0

; v: e/ Q* X+ U- `! A5 Z
低几率使敌诅咒
; j2 c2 a, m/ R  B* b

: }- p2 Q& \: f! I9 I0 h+ j/ w) ~9 m
影箭
, A' w/ u7 k; ?7 B0 @
同上
: w/ u6 H, E( A& `* b
30

" X" t% z2 Y6 A2 J+ w1 @
0
( }% }4 C  S3 N0 c3 y: ~

6 ]* j  |& K, X( }. U

$ ?/ `( g6 S" p
风灵箭

9 q, S  I" m) T, c- b# v8 S5 Y
同上

) Q- f8 d% J: h% h' ]' I- e' Q
30

1 n! Q3 ^. N: Z+ U+ W+ `4 ~
0

3 g1 u: T( }, N/ t

6 l) ~1 t& D# F) B1 }
+ n% }8 v& L2 r( X
地灵箭
1 \9 c0 j' d0 ?  E' h9 {' p
同上
* S2 ^% P; ~& L: N
30

& V2 x5 Z  o0 p9 @, m) _+ V8 g5 H
0
- S' K2 p. G$ {) V+ X; m: ]6 Z
$ K, ~) B5 D& O3 |' {
# u7 y  n% q) {! Z& X
银箭
+ l5 l/ y) G+ Y" _
同上
1 Z6 j- L" L) F
30
, M8 ~' A6 Z* }/ J; ?( }8 G$ Q5 L
0

- F  p* M7 p. X: f6 G( @
( S* s( J% j& H% a; c7 \& [5 V1 ~

8 o1 ]6 ?0 Y/ m) W3 i8 u
钢铁箭
" ^9 b; c8 F1 g* i1 {
同上

3 p, x1 d  W7 d8 C$ C$ G
40
3 ^- o, |! b2 b2 z' D. G0 M# t
0
  a+ f* x5 ^$ H' p, v9 `4 ^( _

: ~+ a& |  j0 z4 I+ T0 m& M5 V
* L2 ^% @6 K$ G# P' ]
冰冻箭

7 ]9 Z6 H) k9 q* y* @7 ~; g1 Y& ~
同上
+ d/ a( w( ^* V1 Z6 m7 u# m
1
  h8 M9 I" b' v# n7 N; C: t* H
0

* `- d: s% m1 N4 K
低几率使敌冰冻

% N: w8 x. E& A( `

  Z) r2 j. d) R# V! |( [/ k8 i
宁静箭
  X( G3 r9 l3 m; @0 d% a! y* A2 _% z6 @
同上

: y3 `- J5 n; L/ u' j4 c8 K0 D
1

8 E0 k- j. y/ Y
0
. U* q4 j: q1 X$ G
低几率使敌沉默
- O1 _5 P7 R; A& O% w
5 M1 o1 Y3 p; Z+ Y
铁锈箭

6 X4 M( c0 F! o6 U; g
同上
1 C0 F1 e% K0 g' h
30

+ S1 {' L6 `& L, L' r' H0 N* {
0

1 T3 Y. J* x3 J9 s( p5 G

! S, K7 t6 c! ?6 [5 d6 C2 _# m

6 n1 u! w2 F0 m# }5 R5 i# c
水灵箭

6 O% c# {8 @- }/ R7 b& y
同上

% v; ^  [8 F& Q
30
5 P, X' z# l" ~/ {
0
5 b- b: L4 b# p1 K' v/ ~( E
4 L6 I0 G, i  \. w& h, r$ O

# ~% z5 N+ }  E5 R" y- s/ ]" A2 G
昏迷箭

* F+ v# G! [& ^* e% s8 H/ m# A: y
同上
" J" Q$ X2 M) }/ K6 `) L! b
1

% j. q  j; p5 d
0

5 H+ w5 ?. P+ P6 ^
低几率使敌昏迷

+ R- O" Y6 F' b/ O- Y+ E

2 U# b7 l2 ?! H$ o3 ]9 Y8 V0 Z- c3 O) F
睡眠箭
) {7 a+ M9 t3 t) {( R& ]4 m4 G7 Q5 _" y
同上
8 b% W/ L5 G6 I& c0 k
1
  h; b/ y2 b% J* I' _! G9 k$ l
0

. m  W1 u7 G1 U- v1 c' d
低几率使敌睡眠
: h4 _9 R0 P9 u; t7 s' `) f( U* `
赤焰小恶魔
锐利箭

; q+ f( F& o" P6 m6 l4 \; p
同上

% Z6 a% S1 u0 t! m  {. ~3 M- g
10
: W- U5 i- T' F0 [* Q4 k" k# K$ v
0

" ]* i; v& y. O7 A5 S3 H' @$ y2 z
暴击率+1
3 ]. g' x5 Q, P6 Y1 Y
* J6 B) b% C$ E6 p) q
铁箭

6 I! V' n: u4 `  T& r5 Q
同上
0 ~+ K5 Z1 o0 @* f/ d( k& z
30

* |) z$ ~) P& }% [/ x% i6 B8 [( U+ U
0

# ^) @1 C; E' x; g# g

6 z, ]" B' k4 I" N
# b* C3 h, v9 v& l
毒箭
* [9 J& E. L! Q
同上
( D$ t8 R9 r" B* r% j8 F
1

3 {  v9 j+ G! h0 z8 P
0
" q" w; M* f7 C3 u0 r% D
低几率使敌中毒

: k' D8 k" t# o1 I  O* F

4 X1 R$ z  u2 n+ U4 J
光芒箭
8 e& i$ d9 p5 M  Q, @. ]7 r0 \
同上

+ p3 L. J4 J( w/ T
1
5 H4 [9 H. P0 x/ M$ B. f7 O
0

6 s' v! N1 u6 n6 v
低几率使敌黑暗

0 i, Z' B2 @! q
8 i8 O) z# ]' W$ L
火箭

, s# X- q# B6 Q  q2 I
同上
# l4 n4 U* c9 n% v8 |
30
2 N# f6 G3 v7 b$ v( `  R
0
* c! b4 B* v1 p7 W2 [  A' F
% U1 d5 L8 o$ x# w* V2 {' U$ ^

' i$ x# Q& E' j9 h
无形箭
5 D1 J+ w" W9 Z6 j, N0 H1 V* I
同上
4 O" U% o3 U8 @- j# \4 `
30
( l1 m1 ?$ R9 W4 W! D+ g
0
" Q; v3 \& M; z& d
飞行距离远
6 j* p6 f# z5 L
/ ^( {* [: s( g! c  z

# y# l2 Q- @& a
同上

+ h9 P, L' l& W  r8 h* \
25

$ N9 |# l! f" q9 A1 Q
0
& p+ ~: U9 x. N7 o7 \
, p% M! D% b% A3 O) C+ f/ }# m2 M/ a* a! O
/ V4 w5 u% O( U; A

) f+ ]1 ^7 H; E: m8 q注:箭矢全部不可精炼
/ v  t! N0 s) g& V, `
& z5 q* q- n6 F6 W$ Y- y- a) B[ 本帖最后由 逆向狂风 于 2009-4-25 20:53 编辑 ]
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

2431

积分

Nw精英

微笑满开!smile,smile!

Rank: 6Rank: 6

蘑菇
2 朵
N币
2897 枚
帖子
2054
注册时间
2006-2-16
发表于 2009-4-12 15:14:20 |显示全部楼层
支持原創!不過就是字小了一點
Final attack ride ...DDDD抽!
錢可以解決嘅問題就唔係問題,冇錢嘅問題又該點解决呢?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

333

积分

Nw中级

Rank: 4

蘑菇
2 朵
N币
1831 枚
帖子
86
注册时间
2006-11-26
发表于 2009-4-13 18:04:40 |显示全部楼层
正在考虑要不要把防具图鉴也出了,可是防具那个数量...OMG
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

26

积分

Nw入门

Rank: 2

蘑菇
2 朵
N币
27 枚
帖子
11
注册时间
2009-4-21
发表于 2009-4-24 23:33:23 |显示全部楼层
邪骇浪人掉0S正宗刀,恶魔女仆掉0S亚兰斯剑,男仆掉圣光之戟0S,爱丽丝掉寻宝之剑0S,土波利掉0-1S手杖,白幽灵掉橡木杖0-1S,波利掉0-1S短剑,蜂兵掉0-1S笨拙短剑,邪骸矿工掉0-1S圣言之书7 P: m. N% l8 C$ v

) c* p+ L. k9 m3 i! l[ 本帖最后由 wc3footman 于 2009-4-28 20:25 编辑 ]
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

手机版|Archiver|Nw ( 京ICP备05022083号-1 )

京公网安备 11010202001397号

GMT+8, 2018-8-22 05:36 , Processed in 0.300682 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5 Licensed

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部