wcg198867 发表于 2019-4-3 21:42:04

日本 V型电磁俠雕像 开启预售!!

日本 V型电磁俠雕像          开启预售!!
预购截止日期4月21日;         
出货期:2020年第2季度;         
预定价格8712RMB;         
预定金2000RMB。
wcg198867 发表于 2019-4-3 21:45:19

具体情况 请联系微信 wowobibou

邪鬼の吻 发表于 2019-4-5 07:54:21

我去!那一堆疙瘩……
页: [1]
查看完整版本: 日本 V型电磁俠雕像 开启预售!!